2009

22.12.2009  Statistikkalendarium 2010
Kalendariet har publicerats - bekanta dig med årets utbud!

9.12.2009  Småföretag klarade sig bättre än stora i början av året
De finländska företagens omsättning var under januari-juni klart sjunkande inom alla huvudnäringsgrenar. Småföretagens omsättning sjönk dock mindre än de stora företagens.

8.12.2009  Statistikcentralen tolkar fallet i ekonomin som en nivåförändring
Statistikcentralen beaktar fallet i ekonomin som en nivåförändring. Nivåförändringen påverkar bilden av den ekonomiska konjunkturen som erhålls på basis av den säsongrensade trenden och trendtidsserien. Syftet är att ge en riktigare konjunkturbild och att förbättra kvaliteten på säsongrensningen. Nivåförändringen syns i tidsserierna för nationalräkenskaperna, som publicerades tisdagen den 8 december 2009. >>>

8.12.2009  Internationell statistisk samlat på ett ställe
På Statistikcentralens nya internationella portal för internationell statistisk hittar du statistik från alla världens länder på en och samma adress.

7.12.2009  Barn och unga i Finland
En femtedel av Finlands befolkning är under 18 år. Av barnfamiljerna är 43 procent enbarnsfamiljer medan andelen familjer med fyra eller fler barn är bara 5 procent. Nyutkomna Statistik årsbok för Finland ger en exakt bild av det finländska samhället.

4.12.2009  Datapaketet över trafik har utkommit
Hur många dieseldrivna personbilar registrerades i fjol? Och hur stor del av landsvägarna i Finland är fortfarande grusbelagda? Uppgifterna finns i Statistikcentralens nya Statistiska årsbok över trafiken i Finland. >>>

2.12.2009  Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende
Den nya årsboken om byggande och boende innehåller statistiska uppgifter om bl.a. den ekonomiska recessionens inverkan på byggbranschen i fjol samt uppgifter om finländarnas fastighetsköp och bostadskrediter.

20.11.2009  Findikator fick OECD-pris
Den nya webbtjänsten Findikator, som utvecklats i samarbete mellan Statistikcentralen och statsrådets kansli, premierades som bästa indikatorsystem som tillämpar ny teknik vid OECD:s världskonferens i Sydkorea. Pressmeddelande från statsrådets kansli

26.10.2009  Flest högskolestuderande i Finland av alla nordiska länder
Enligt den senaste utgåvan av Nordisk statistisk årsbok har Finland relativt sett flest studerande på högskolenivå av de nordiska länderna. Nästan en femtedel av finländarna i åldern 20-39 år studerar på högskolenivå, av danskarna och norrmännen ungefär var åttonde.

21.10.2009  Statistikproduktionen anpassas till krympande resurser (PM på finska, pdf)
Statistikcentralen har inlett åtgärder för att anpassa statistik- och serviceproduktionen till tillgängliga resurser, då fördelarna av de utvecklings- och effektiveringsåtgärder som genomfördes under 2000-talet inte är tillräckliga för att svara mot den åtstramade anslagsramen. De förslagna anpassningsåtgärderna äventyrar inte den allmänna tillgången på inhemska eller internationella statistikuppgifter, utan de rationaliserar Statistikcentralens dataproduktion och tar bort vissa överlappningar i statistikproduktionen. Intressegrupperna har informerats om saken.

19.10.2009  Eino H. Laurila-medaljen till Pirkko Aulin-Ahmavaara och Hanna-Leena Männistö
Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen år 2009 har tilldelats Pirkko Aulin-Ahmavaara och Hanna-Leena Männistö. Medaljen är en erkänsla för viktigt arbete för den nationalekonomiska forskningen.

14.10.2009  Findikator informerar om utvecklingen i samhället
Statistikcentralen och statsrådets kansli har tagit fram en ny avgiftsfri internettjänst som innehåller omkring 100 indikatorer som beskriver samhälleliga fenomen. Tjänsten innehåller aktuell information om bl.a. ekonomi, hälsa, utbildning, arbetsmarknaden och miljön.

30.9.2009  Allt färre löntagare har normal arbetstid
Allt färre löntagare i Finland har en normal arbetsvecka på 35–40 timmar. Antalet löntagare som arbetar en normal arbetsvecka har minskat med 140 000 personer på tjugo år.

25.9.2009  Bredare utbud av avgiftsfria statistikpublikationer på nätet
Statistikcentralen breddar utbudet av avgiftsfri information på sina webbsidor. Fram till slutet av 2010 kommer alla statistiska baspublikationer att vara gratis tillgängliga på nätet i html- och pdf-format. Samtidigt blir StatFin-databasen mer omfattande.

23.9.2009  Hilkka Vihavainen överdirektör för statistikproduktionen
Hilkka Vihavainen har utnämnts till överdirektör för statistikproduktionen vid Statistikcentralen för en femårsperiod med början 1.10.2009.

31.8.2009  Segern till Finland i internationell statistiktävling för unga
De finländska skoleleverna tog hem segern i en internationell statistiktävling för unga gällande läsning och användning av statistik som arrangerades den 20 augusti i Durban i Sydafrika i samband med världskongressen inom statistikbranschen. Finland vann i klassen 17–18-åringar och dessutom lagtävlingen.

25.8.2009  Kvinnorna når inte toppbefattningarna
Även om kvinnorna i Finland har högre utbildning än männen och nästan hälften av alla sysselsatta är kvinnor, är kvinnorna ändå i minoritet i de högsta ledande positionerna. Statistikcentralens färska publikation granskas de finländska kvinnornas och männens jämställdhet i beslutsfattningen.

31.7.2009 Finlands statistik över arbetslöshet internationellt jämförbar
Den snabbt ökande arbetslösheten bland de unga har åter satt fart på diskussionen om definitionen av arbetslösa och om de studerande ska tas med i Statistikcentralens statistik över arbetslösa. Statistikcentralen producerar Finlands officiella sysselsättnings- och arbetslöshetssiffror. De är internationellt jämförbara och de produceras enligt FN:s arbetsorganisations ILO:s rekommendationer och Europeiska unionens förordningar.

24.7.2009  Finland är det tredje dyraste EU-landet
Bland de länder som ingår i EU-kommissionens prisjämförelseprogram hör Danmark, Norge, Schweiz och Irland till de dyraste. Finland är det tredje dyraste av EU-länderna och det andra dyraste av euroländerna. I den internationella prisjämförelsen som koordineras av Eurostat ansvarar Statistikcentralen för Finlands material.

2.7.2009  Kommunsammanslagningarna ändrade på fördelningen av markanvändningen
De kommunsammanslagningar, som trädde i kraft i början av året, inverkade på mer än hundra kommuners fördelning av markanvändningen. I Helsingfors sänkte den partiella kommunsammanslagningen andelen bebyggd mark till 48 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens färska publikation över miljöstatistik 2009.

25.6.2009  Statistikcentralen fick Green Office-märket
Världsnaturfonden WWF har beviljat Statistikcentralen Green Office-märket.

16.6.2009  Statistikcentralens generaldirektör återvaldes till ordförande för Europeiska statistikkonferensen CES
Statistikcentralens generaldirektör Heli Jeskanen-Sundström har valts till ordförande för Conference of European Statisticians (CES) och för dess verkställande utskott för en andra mandatperiod.

5.6.2009  Finland i fickformat
Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat med fakta om Finland och finländarna.

25.5.2009  Exportomsättningen inom industrin utvecklades åt olika håll i landskapen år 2008
År 2008 ökade exportomsättningen inom industrin i nio landskap. I tio landskap vände exportomsättningen däremot nedåt.

4.5.2009  Statistikcentralens årsberättelse har utkommit
Årsberättelsen innehåller uppgifter om bl.a. Statistikcentralens centrala statistik, undersökningar och tjänster.

28.4.2009  Statistikcentralen samlar in uppgifter om tidsanvändning
Statistikcentralen gör en bred undersökning om finländarnas tidsanvändning, där man bl.a. utreder arbetstidens längd, studier, den tid som används för hemarbete och fritidsintressen. För undersökningen intervjuar Statistikcentralen 4 500 hushåll.

27.4.2009  Revidering av uppgifterna hör till kvartalsräkenskapernas natur
Uppgifterna i alla kvartalsräkenskapernas tidsserier kan revideras till följd av revidering av källmaterialet eller på grund av ändringar i beräkningsmetoderna. Dessutom ändras de säsongsrensade siffrorna och trendtidsseriernas siffror under varje kvartal, även om det inte skett några förändringar i källmaterialen eller beräkningsmetoderna.

15.4.2009  Statistiktävlingen för finländska ungdomar är avgjord
Finländska skolelever har deltagit i en internationell tävling inom läsning och användning av statistik. I tävlingen deltog 13 skolor och 165 elever.

19.3.2009  Ny statistikgren om utsökningsärenden
Statistikcentralen har grundat en ny statistikgren med uppgifter om utsökning och utsökningsgäldenärer. Statistiken publiceras första gången 24.3.2009.

10.3.2009  Konjunkturstatistiken beskriver den ekonomiska utvecklingen
Via Statistikcentralens nyhetsbrevstjänst är det nu möjligt att beställa ett e-postmeddelande om nya offentliggöranden av konjunkturstatistik. Konjunkturstatistiken beskriver den ekonomiska utvecklingen på kort sikt.

27.2.2009  Bruttonationalprodukten vände nedåt, Finland inne i en recession
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk bruttonationalprodukten med 1,3 procent under det sista kvartalet år 2008 jämfört med föregående kvartal. Produktionen minskade redan för andra kvartalet i rad.

24.2.2009  Uppgifterna i nationalräkenskaperna publiceras 27.2.2009 kl. 10
Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2008 under presskonferensen 27.2.2009 kl. 10. Samtidigt publiceras också statistik över den offentliga sektorns underskott och bruttoskuld, kvartalsräkenskaperna samt statistik över skatter och avgifter av skattenatur.

11.2.2009  Frågespelet som lär dig statistik
På Statistikcentralens webbplats finns nu ett frågespel om statistik, där spelaren kan testa sina kunskaper i statistik och sitt kunnande om samhället.

29.1.2009  Eino H. Laurila -nationalinkomstmedaljen till Lars-Erik Öller
Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen år 2008 har tilldelats professor emeritus Lars-Erik Öller. Medaljen är en erkänsla för betydande arbete för nationalekonomisk forskning.

_____________

Senast uppdaterad 31.12.2009