Nyheter och pressmeddelanden

2011

29.12.2011  80 år sedan omröstningen om förbudslagen
En rådgivande folkomröstning om förbudslagen ordnades 29–30.12.1931. Över 70 procent av dem som röstade var för ett upphävande av förbudslagen.

19.12.2011  Generaldirektörstjänsten ledig
Tjänsten som generaldirektör för Statistikcentralen är lediganslagen.
Annons, vm.fi

19.12.2011  Ändringar i publikationsförsäljning och priser 2012
Försäljningen av Statistikcentralens tryckta publikationer övergår till Edita Publishing Ab fr.o.m. 1.1.2012. Priserna på vissa publikationer ändras vid årsskiftet på grund av momsändringar. Publikationsförteckningen för år 2012 publiceras under december.

13.12.2011  Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende
Den senaste årsboken om byggande och boende innehåller statistiska uppgifter om bl.a. antalet påbörjade nya byggprojekt, färdigställda nya bostäder och köp av bostadsaktier år 2010.

8.12.2011  Statistikkalendarium 2012
Kalendariet har publicerats - bekanta dig med årets utbud!

7.12.2011  Ett dygn av livet i Finland
Om händelserna år 2010 fördelas jämnt på årets alla dagar, vad hände i Finland förra året under ett dygn? Nyutkomna Statistisk årsbok för Finland ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling.

5.12.2011  Infopaketet över transporter och kommunikationer har utkommit
Hur många passagerare transporterades i fjol på järnvägen? Och hur många nya personbilar registrerades? Uppgifterna finns i Statistikcentralens nya Statistiska årsbok om transporter och kommunikationer i Finland.

22.11.2011  NUTS-indelningen i Finland ändras i början av nästa år
Europeiska statistikbyrån Eurostats nya NUTS-indelning träder i kraft 1.1.2012. Den nya regionala indelningen medför ändringar också i Finlands områdesindelning.

15.11.2011  Boenderymligheten ökar långsamt
Bostädernas medelstorlek har ökat ganska långsamt i Finland. Småbarnsfamiljer bor relativt sett trångast. Av barnen i skolåldern bor fortfarande en dryg tredjedel trångt.

14.9.2011  Fler omhändertaganden av unga flickor
Antalet omhändertaganden av unga flickor har ökat under de senaste åren. År 2009 omhändertogs 453 pojkar och 580 flickor i åldern 15–17 år. Uppgifterna framgår ur Statistikcentralens nya publikation, som beskriver de ungas ställning i det finländska samhället.

12.9.2011  Vi söker statistikintervjuare
Statistikcentralen söker statistikintervjuare till sin telefonintervjucentral. Vi önskar att du har en tydlig telefonröst, god människokännedom och kommunikationsförmåga samt att du talar flytande finska.

30.8.2011  Antalet barnfamiljer det lägsta på flera decennier
I slutet av år 2010 var antalet barnfamiljer 582 000, vilket är det lägsta statistikförda antalet. Numera hör 41 procent av Finlands befolkning till barnfamiljer.

30.8.2011  Segern åter till Finland i internationell statistiktävling
Gymnasieklassen i den internationella statistiktävlingen i att läsa och använda statistik har vunnits av laget från Lyseonpuiston lukio i Rovaniemi. I högstadieklassen fick laget från Peltolan koulu i Vanda ett hedersomnämnande.

29.8.2011  Datainsamlingen för den internationella vuxenundersökningen (PIAAC) inleds
Finland deltar i OECD:s internationella vuxenundersökning. I undersökningen utreds de grundläggande kunskaper och färdigheter som vuxenbefolkningen behöver i olika livsområden och hur kunskaperna utnyttjas till vardags i arbetet och under fritiden. I undersökningen deltar 25 länder.

24.8.2011  Månadsuppgifter om bostadspriser
Från och med 26.8.2011 publiceras också månadsuppgifter i statistiken över bostadspriser. Uppgifterna publiceras en månad efter utgången av statistikmånaden.

9.8.2011  Guldruschen under 1800-talet i statistiken
Guldvaskningen var en så viktig näring under den första guldruschen till Ivalo älv (1869–1900) att man förde officiell statistik över den. Under rekordåret 1871 vaskade man fram 56,7 kg guld i Ivalo älv. Du kan titta närmare på statistik över guldvaskningen och annan äldre statistik i publikationsarkivet Doria.

3.8.2011  Utlänningarnas andel 6,5 procent av EU-ländernas invånare
Av EU-ländernas invånare är 6,5 procent utlänningar, dvs. medborgare i ett annat land än det land de bor i. Andelen EU-invånare som är födda i något annat land än i bosättningslandet är 9,4 procent.

11.7.2011  Personer med främmande språk som modersmål fortfarande sällsynta i många kommuner
År 1980 fanns det omkring 9 000 personer med ett främmande språk som modersmål i Finland. Denna grupp har så gott som tjugofemfaldigats på trettio år, men i var tredje kommun är andelen personer med ett främmande språk som modersmål fortfarande under en procent.

5.7.2011  4,4 procent av Finlands landareal bebyggd mark
Den bebyggda markens andel av Finlands landareal är 4,4 procent. I Nyland är andelen bebyggd mark 13 procent, medan den i Lappland bara är en procent. Uppgifterna finns i Statistikcentralens nya miljöstatistiska årsbok.

21.6.2011  Nationalräkenskaperna övergår till den nya näringsgrensindelningen
Den nya näringsgrensindelningen tas i bruk i nationalräkenskaperna. Samtidigt revideras räkenskapernas datasystem och datainnehållet i statistiken.

8.6.2011  Aktuellt om Finland i fickformat
Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat med fakta om Finland och finländarna. Fickstatistiken finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

7.6.2011  Statistikcentralens generaldirektör blev hedersdoktor
Statistikcentralens generaldirektör Heli Jeskanen-Sundström promoverades till hedersdoktor vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet. Jeskanen-Sundström har varit generaldirektör för Statistikcentralen sedan år 2001. Under sin karriär har Jeskanen-Sundström på ett synligt sätt verkat i olika samarbetsorgan inom statistik, bl.a. i ledande uppgifter i statistikkommittéer inom EU, OECD och FN.

3.6.2011  Världens befolkning räknas vart tionde år
I folkräkningen i Kina 2010 behövdes sex miljoner räknare. I Finland görs folkräkningen direkt från administrativa register, utan att besvära medborgarna. I största delen av världen räknas befolkningen däremot fortfarande på traditionellt sätt med intervjuer.

18.5.2011  Studentexamina för 80 år sedan
Numera avlägger över 30 000 gymnasieelever årligen studentexamen. År 1931 var antalet 2 049 personer. Uppgifter om hur många som avlagt studentexamen liksom annan historisk statistik finns att läsa i nationalbibliotekets publikationsarkiv Doria.

2.5.2011  Statistikcentralens årsberättelse har utkommit
Årsberättelsen innehåller uppgifter om bl.a. Statistikcentralens centrala statistik, undersökningar och tjänster.

29.4.2011  Bakgrundsanalys av kandidater och invalda i riksdagsvalet publicerad
Statistikcentralen har publicerat en analys av riksdagsvalskandidaternas och de invaldas bakgrund i samband med det fastställda resultatet för riksdagsvalet. Kandidaterna och de invalda har jämförts med de röstberättigade med hjälp av olika bakgrundsvariabler.

18.4.2011  Resultaten från riksdagsvalet som kartor och figurer
Statistikcentralen har öppnat en ny avgiftsfri webbtjänst som tillhandahåller uppgifter om riksdagsvalet 2011 på ett åskådligt sätt med hjälp av kartor och figurer.

15.4.2011  Statistiktävling med miljötema avgjord
Finlandsfinalen i den internationella statistiktävlingen där ungdomar tävlar i att läsa och använda statistik är avslutad. Vinnarna bland högstadierna kommer från Peltolan koulu i Vanda, medan elever från Lyseonpuiston lukio i Rovaniemi segrade bland gymnasierna.

28.3.2011  Temasidor om folkräkningen har öppnats
År 2010 var ett internationellt folkräkningsår. Statistikcentralen har öppnat temasidor med anknytning till folkräkningen, som bl.a. kommer att innehålla uppgifter och artiklar om folkräkningsstatistiken. Den första artikeln blickar tillbaka på folkräkningarna i Finland under en period på över 250 år.

8.3.2011  Ökningen av lönesumman stannade av inom statsförvaltningen
Lönesumman inom hela den offentliga sektorn ökade med drygt 2 procent under sista kvartalet år 2010. Inom statsförvaltningen avstannade ökningen av lönesumman helt under oktober-december, medan lönesumman inom lokalförvaltningen ökade med 3,4 procent.

2.3.2011  Bekanta dig med 2011 års publikationsutbud
Statistikcentralens publikationsförteckning för år 2011 finns nu tillgänglig på webben. Bekanta dig samtidigt med de förnyade sidorna om produkter och tjänster.

1.3.2011  Bruttonationalprodukten ökade med 3,1 procent år 2010
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av Finlands bruttonationalprodukt med 3,1 procent år 2010. Bruttonationalprodukten, dvs. det sammanlagda förädlingsvärdet av producerade varor och tjänster, var i fjol 180 miljarder euro.

24.2.2011  Uppgifterna i nationalräkenskaperna publiceras 1.3.2011 kl. 10
Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2010 under presskonferensen 1.3.2011 kl. 10. Samtidigt publiceras också statistik över den offentliga sektorns underskott och skuld, kvartalsräkenskaperna samt statistik över skatter och avgifter av skattenatur.

24.2.2011  I byggbranschen var tillväxten i småföretag långsammare än i alla företag
Byggföretagens omsättning ökade med 2,4 procent under tredje kvartalet år 2010 jämfört med året innan. Utvecklingen av de små byggföretagens omsättning var inte lika gynnsam, då ökningen var något under en procent.

18.2.2011  Konsumentprisindexet reviderades
Statistikcentralen har reviderat konsumentprisindexet. Basåret för det nya indexet är 2010. Samtidigt har viktstrukturen och varukorgen för indexet uppdaterats.

17.2.2011  Olika perspektiv på ekonomi och välfärd
Statistikcentralen ordnar 7.3.2011 ett seminarium, där man tar upp frågor kring ekonomi och välfärd. Temat för seminariet är bl.a. möjligheter och konflikter i anknytning till mätningen av välfärden.

10.2.2011  Konsumentprisindexet för januari publiceras 18.2.2011 kl. 10
Statistikcentralen publicerar konsumentprisindexet för januari vid en presskonferens 18.2.2011 kl. 10. Vid presskonferensen presenteras hur konsumentprisindexet har förnyats och vilka nya varor som tagits med i prisuppföljningen.

25.1.2011  Förtroendet för kommunernas ekonomi och sysselsättningen har ökat
Förtroendet för kommunernas ekonomi har efter recessionen ökat i alla regioner. Orsaken är bl.a. kommunernas ökade skatteinkomster, en strängare skulddisciplin och förbättrade sysselsättningsutsikter.Uppgifterna framgår av rapporten Regionbarometern 2011, som har utförts av Statistikcentralen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet och Kommunförbundet.

24.1.2011  Det går ännu att anmäla sig till statistiktävlingen för unga
De finländska skolorna utmanas att delta i en internationell statistiktävling, vars mål är att förbättra de ungas förmåga att beskriva sin omgivning med hjälp av statistik. Man kan anmäla sig till tävlingen ända till 18.3.2011.

16.12.2010  Statistikkalendarium 2011
Kalendariet har publicerats - bekanta dig med årets utbud!

_____________

Senast uppdaterad 3.1.2012