Nyheter

2014

18.12.2014  Ändringar i produktionen av statistik och produkter 2015
Fr.o.m. början av år 2015 sker det ett flertal ändringar i Statistikcentralens statistikproduktion samt produkt- och tjänstesortiment. Totalt 14 statistikgrenar upphör och publikationsinnehållet för vissa statistikgrenar ändras. Dessutom blir det minskningar i publikationsverksamheten. Också Statistikbibliotekets öppettider ändras.

12.12.2014  Datapaketet över trafik har utkommit
Hur många tågresor gjordes i fjol mellan Finland och Ryssland? Hur stort var antalet utländska kryssningspassagerare som besökte Finland? Uppgifterna finns i Statistikcentralens statistiska årsbok om transporter och kommunikationer.

10.12.2014  Statistisk årsbok för Finland beskriver Finland i förändring
Den förväntade livslängden för finländarna har stigit, finländarna är allt mer utbildade och konsumerar allt mer tjänster. Uppgifterna finns i Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland, som ger en exakt bild av det finländska samhället och dess utveckling.

9.12.2014  Statistikcentralen inleder sa-förhandlingar om behovet av personalminskning
Orsaken till åtgärderna är åtstramningen av finansieringen av Statistikcentralens verksamhet med omkring 4 miljoner euro från år 2014. Samarbetsförhandlingarna berör hela personalen.

8.12.2014  Rutdatabasen 2014 har utkommit
Den uppdaterade rutdatabasen innehåller, utöver uppgifter om skattepliktiga inkomster, nu även disponibla penninginkomster, som bättre beskriver den ackumulerade köpkraften i varje ruta.

2.12.2014  Publiceringskalendern för år 2015 har utkommit
Uppgifterna i publiceringskalendern för år 2015 är nu tillgängliga. Bekanta dig med kalendern. Där hittar du information om statistik och publikationer som kommer att publiceras nästa år.

10.11.2014  Valstatistik, konjunkturstatistik och rättsstatistik inte längre på nedskärningslistan
På basis av responsen från användarna har Statistikcentralen beslutat att stryka bl.a. valstatistiken samt en del av statistikgrenarna inom konjunkturstatistiken och rättsstatistiken från listan över nedskärningar. Listan publicerades i september. När det gäller övriga statistikgrenar som hotas av nedläggning fortsätter utredningarna.

29.10.2014  En femtedel av alla självsysselsatta blir företagare på grund av omständigheterna
Omkring 40 procent av dem som sysselsätter sig själva är klart företagarorienterade, dvs. de har själva uttryckligen valt att arbeta som företagare. Omkring en femtedel av de självsysselsatta har blivit företagare snarare på grund av omständigheterna.

26.9.2014  Uppgiftsanvändarna hörs om statistikändringarna
Statistikcentralen kommer att höra uppgiftsanvändarna om ändringarna i statistikgrenarna och serviceutbudet innan de slutliga besluten fattas. 

26.9.2014  Småföretagen ökade sin omsättning, för de stora gick det sämre
Omsättningen för företag inom byggverksamhet och servicebranscher ökade under april–juni. Tillväxten var helt beroende av de små och medelstora företagen. Inom industri och handel stod man däremot på minus. 

19.9.2014  Budgetnedskärningar tvingar till minskad statistikproduktion
Nedskärningar i Statistikcentralens verksamhetsutgifter 2015–2017 leder till en minskning av statistikproduktionen. Tjänster måste gallras och inte heller sa-förhandlingar är uteslutna.

11.9.2014  Statistikpostertävlingen pågår
Skolorna i Finland utmanas att delta i den internationella statistikpostertävlingen. Syftet med tävlingen är att främja skolelevernas användning och förståelse av samhällelig och numerisk information.

28.8.2014  Utvecklingen av handeln var varierande i landskapen under början av året
Under första kvartalet fortsatte minskningen av omsättningen inom handeln i hela landet. Utvecklingen av omsättningen av handeln var positivast i landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland och Birkaland, men handeln gick fortfarande trögt i flera landskap.

26.8.2014  Uppgifterna i publiceringskalendern som ett öppet gränssnitt
I Statistikcentralens publiceringskalender framgår publiceringsdagarna för statistikuppgifterna och publikationerna. Nu finns publiceringskalendern att tillgå i JSON-format, med hjälp av vilket du kan föra över uppgifterna till din egen webbapplikation.

15.8.2014  Anta Statistikcentralens Apps4Finland-utmaning
Kombinationstabeller skräddarsydda för Apps4Finland-tävlingen är nu tillgängliga i Statistikcentralens databas via ett öppet gränssnitt.

13.8.2014  Offentliggörandet av andra kvartalets uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser flyttas fram
På grund av problem med produktionen av statistiken över lediga arbetsplatser har tiden för insamling av uppgifter förlängts. Andra kvartalets uppgifter publiceras därför 29.8.2014

30.7.2014  Tidsanvändning i omvandling
Världskonferensen för forskare inom tidsanvändning, IATUR 2014, behandlar bl.a. hur man med tidsanvändningsundersökningens verktyg kan klarlägga den senaste tidens förändringar i vardagslivet.

23.6.2014  Tidningar läses allt oftare på webben
År 2013 läste 92 procent av finländarna tryckta dagstidningar och tidskrifter minst varje vecka. Tidningar följs dock allt mer i digital form, speciellt har läsningen av tidningar via smarttelefon och pekdator snabbt blivit vanligare.

19.6.2014  Personer i medelåldern spenderar mest pengar på kultur och fritid
Hushållen använde i genomsnitt 3 636 euro till kultur och fritid år 2012. Mest pengar till kultur och fritid använder de hushåll där referenspersonen, dvs. den hushållsmedlem som tjänar mest pengar, är 45–54 år. Dessa hushåll använde 5 247 euro till kultur och fritid år 2012.

16.6.2014  Revideringen av nationalräkenskaperna medför att de ekonomiska siffrorna ändras
Statistikcentralen har publicerat preliminära bedömningar av hur ibruktagandet av det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010 har inverkat på bruttonationalprodukten och andra centrala ekonomiska nyckeltal i Finland. Enligt bedömningarna förväntas bruttonationalproduktens nivå stiga under 2000-talet med i genomsnitt omkring fyra procent.

11.6.2014  Finland och finländarna i centrum i 2014 års Apps4Finland-utmaningar
Statistikcentralen lyfter fram Finland och finländarna som tema för utmaningarna i årets Apps4Finland-tävling. Med temat vill Statistikcentralen förbereda sig inför de kommande jubileumsåren: sitt 150-årsjubileum nästa år samt jubileumsåret 2017 för Finlands självständighet.

9.6.2014  Finland i fickformat
Statistikcentralens nyutkomna Finland i siffror är ett infopaket i fickformat med fakta om Finland och finländarna. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

9.6.2014  Statistikcentralen har nya telefonnummer
Statistikcentralen började använda statsförvaltningens gemensamma 0295-numrering den 9 juni 2014. Det nya numret till vår växel är 029 551 1000.

6.6.2014  Statistikcentralens telefonnummer ändras 9.6.2014
Statistikcentralen övergår den 9 juni 2014 till statsförvaltningens gemensamma telefonnummer 0295. På grund av omläggningen slutar Statistikcentralens 09 1734-numrering att fungera den 6 juni 2014 kl. 16.30.

5.6.2014  År 2012 användes över 2 miljarder euro för miljöskydd
De sammanlagda miljöskyddsutgifterna inom industrin och den offentliga sektorn var 2,3 miljarder euro år 2012. Den offentliga sektorns andel av utgifterna var nästan 1,5 miljarder och industrins andel 0,9 miljarder euro.

27.5.2014  Finländarna nöjda med sina boendeförhållanden och relationer
Finländarna är mest nöjda med sina boendeförhållanden och relationer. Den sämsta värderingen gav man förtroendet för det politiska beslutsfattandesystemet i Finland.

27.5.2014  Valkartor över Europaparlamentsvalet
I den avgiftsfria webbtjänsten med valkartor är det möjligt att bl.a. studera valdeltagandet samt partiernas och de invaldas väljarstöd efter kommun.

19.5.2014  Överdirektör Jarmo Hyrkkö erhöll titeln kansliråd
Republikens president har tilldelat Statistikcentralens överdirektör Jarmo Hyrkkö titeln kansliråd.

16.5.2014  Geodatamaterial till allmänt förfogande har uppdaterats
Statistikcentralens geografiska informationsmaterial till allmänt förfogande har uppdaterats. Tillgängligt finns bl.a. primäruppgifter om befolkningen per kartruta på 1 km x 1 km samt efter statistikområde

15.5.2014  Ny statistik över storföretags omsättning
Statistikcentralen börjar fr.o.m. 28.5.2014 månatligen publicera statistik över omsättningsestimat för storföretag. Uppgifterna i statistiken kan användas för uppföljning av utvecklingen av företagsekonomin och marknaden på kort sikt.

7.5.2014  Statistikcentralen får nya telefonnummer 9.6.2014
Statistikcentralens telefonnummer ändras 9.6.2014 då Statistikcentralen börjar använda statsförvaltningens gemensamma 0295-telefonnumrering.

15.4.2014  Översikt över konjunkturutvecklingen
Statistiska översikten erbjuder täckande tidsserieuppgifter inom centrala ämnesområden som beskriver den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen för uppföljning av konjunkturer. Publikationen innehåller också index, trender och säsongrensade statistikserier samt internationella jämförelseuppgifter.

14.4.2014  Skolorna utmanas att delta i en internationell statistikpostertävling
De finländska skolorna utmanas att delta i en internationell statistiktävling. Syftet med tävlingen är att förbättra de ungas färdigheter att beskriva sin egen miljö med hjälp av statistik

4.4.2014  Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende
Den nya årsboken om byggande och boende innehåller statistiska uppgifter bl.a. om byggnads- och bostadsproduktionen, bostadsbeståndet och reparationsbyggandet.

4.3.2014  Eeva Hamunen, Sixten Korkman och Alpo Willman tilldelas Eino H. Laurila –medaljen
Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2013 går till politices doktor Sixten Korkman, politices doktor Alpo Willman och politices magister Eeva Hamunen. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete i främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper.

28.2.2014  I Findikatorn finns nu indikatorer som beskriver välbefinnande
Tjänsten Findikator har kompletterats med en webbsida med indikatorer som beskriver olika dimensioner av välbefinnandet. Centrala nationella och internationella indikatortjänster och källor med uppgifter om välbefinnandet hittar du nu på ett och samma ställe.

24.2.2014  Avbrott i Statistikcentralens databaser
Statistikcentralens databaser är ur bruk mellan 24.2 kl. 16.00 och 25.2 kl. 9.00 på grund av underhåll.

24.2.2014  Uppgifterna i nationalräkenskaperna publiceras 3.3.2014 kl. 10
Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2013 under presskonferensen 3.3.2014 kl. 10. Samtidigt publiceras också statistik över den offentliga sektorns underskott och skuld, kvartalsräkenskaperna samt statistik över skatter och avgifter av skattenatur.

5.2.2014  Söker du information om datainsamlingar?
Har du eller ditt företag valts med som uppgiftslämnare i en av Statistikcentralens datainsamlingar? På de förnyade sidorna om datainsamling hittar du bl.a. svarsanvisningar, information om Statistikcentralens alla datainsamlingar och om hur insamlade uppgifter används.

30.1.2014  Produktionen av företagsstatistik har reviderats
Statistikcentralen har reviderat produktionen av företagsstatistik. Revideringen gäller mer än tio statistikgrenar där man stegvis har börjat införa ett nytt produktionssystem fr.o.m. november 2013.

29.1.2014  Fem procent av Finlands befolkning är född utomlands
I slutet av år 2012 bodde 285 471 utlandsfödda personer i Finland, vilket är drygt 5 procent av hela befolkningen. De klart största grupperna av utlandsfödda bestod av dem som var födda i det forna Sovjetunionen, 52 339, och Estland, 34 984.

29.1.2014  GIS-priset till Statistikcentralen
Statistikcentralen fick årets GIS-pris för sitt produkt- och tjänsteutbud och för tillhandahållandet av mer öppen data för gemensam användning.

28.1.2014  Avbrott i Statistikcentralens databaser
Statistikcentralens databaser är ur bruk mellan 29.1 kl. 16.00 och 30.1 kl. 9.00 på grund av underhåll.

16.1.2014  Förhandsbedömningar om effekterna av revideringen av nationalräkenskaperna
EU:s statistikbyrå Eurostat har publicerat förhandsbedömningar om effekterna av revideringen av nationalräkenskaperna ENS 2010 i medlemsländerna. De nya metoderna som införs i och med revideringen inverkar på bruttonationalproduktens nivå i medlemsländerna.

15.1.2014  Statistikcentralen gör en undersökning om invandrare
Datainsamlingen gällande Undersökningen om hälsa och välfärd hos personer av utländsk härkomst inleddes 13.1.2014. Det är fråga om den största undersökningen någonsin i Finland om befolkningen med invandrarbakgrund.

8.1.2014  Finland rapporterar till FN:s klimatkonvention
Statistikcentralen har sammanställt Finlands sjätte landsrapport och första tvåårsrapport för FN:s klimatkonvention. Rapporterna har överlämnats till klimatkonventionens sekretariat 1.1.2014.

_____________

 

Senast uppdaterad 8.1.2015