26.4.2000

Työllisyys ja työttömyys maaliskuussa 2000

- Työllisiä 24 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 64,4 prosenttia
- Työttömyysaste 11,2 prosenttia, työttömänä 282 000 henkeä
- Työnvälityksessä 34 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 24 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajia oli 38 000 enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa. Yrittäjien määrä väheni 14 000:lla. Jatkuvaa kokoaikatyötä tehneiden palkansaajien määrä lisääntyi 49 000:lla. Osa-aikaisessa työsuhteessa olevien määrä pysyi viimevuotisella tasolla. Määräaikaiset sitä vastoin vähenivät 32 000:lla. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin maaliskuussa 34 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli maaliskuussa 64,4 prosenttia. Se oli
0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste oli maaliskuussa 66,1 prosenttia. Toimialoista työllisyys lisääntyi maaliskuussa eniten teollisuudessa ja liike-elämän palveluissa. Työpaikat lisääntyivät Etelä-Suomen ja Lapin lääneissä.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Työllisyyden muutokset 3/1999 - 3/2000, tuhatta

Maaliskuu 2000

Maaliskuu 1999

MUUTOS, %
3/99 - 3/00

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:

Työlliset yhteensä

2 244

2 220

1,1

- palkansaajat

1 939

1 901

2,0

Työllisyysaste, %

64,4

63,9

0,5 2

Työttömät 1

282

271

4,1

Työvoima yhteensä

2 526

2 491

1,4

Työttömyysaste, %

11,2

10,9

0,3 2

Työvoimaan kuulumattomat yhteensä

1 371

1 394

-1,6

- työnhausta luopuneet

36

37

-2,3

- muut piilotyöttömät

67

89

-24,2

Työministeriön työnvälitystilasto:

Työttömät työnhakijat

334

355

-5,9

- yli vuoden työttömänä olleet

91

101

-10,1

Tukitoimenpitein työllistetyt

43

54

-20,1

Työvoimakoulutuksessa

39

44

-10,3

Työharjoittelussa, vuorottelutyössä

16

16

1,5

Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa

34

29

14,7

Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna

2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan maaliskuussa 282 000, ja työttömyysaste oli
11,2 prosenttia. Viime vuoden maaliskuussa työttömiä oli 271 000, ja työttömyysaste oli
10,9 prosenttia. 25 - 74-vuotiaitten työttömyysaste oli 9,1 prosenttia. Nuorten, 15 - 24-vuotiaitten työttömyysaste oli 26,0 prosenttia eli 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maaliskuussa vuotta aiemmin. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 10,6 prosenttia, nuorilla se oli 23,3 ja
25 - 74-vuotiailla 8,7 prosenttia.

Työttömyyden kasvu viime vuoden vastaavasta ajankohdasta johtui nuorisotyöttömyyden lisääntymisestä, kuten helmikuussakin. Nuorten, 15 - 24-vuotiaitten työttömien määrä lisääntyi maaliskuussa 12 000 hengellä vuotta aiemmasta. Nuoria hakeutui työmarkkinoille 29 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä 17 000 työllistyi ja 12 000 jäi toistaiseksi ilman työtä. Päätoimisia opiskelijoita oli nuorista työttömistä nyt 17 000 enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Työvoimatoimistoissa oli maaliskuun lopussa kaikkiaan 334 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä väheni viime vuoden maaliskuuhun verrattuna noin 21 000 hengellä. Työttömyys laski kaikkien muiden työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla paitsi Kainuussa. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä väheni viime vuoden maaliskuusta 15 000:lla. Toimenpiteiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä laski edellisvuodesta 3 000 henkeä.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot on koottu tammikuusta 2000 alkaen kaikilta kuukauden viikoilta. Aikaisemmin työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin kuukauden 15. päivän sisältävältä viikolta. Tehtyjen selvitysten mukaan muutoksen vaikutus tuloksiin on vuositasolla vähäinen, mutta voi vaihdella kuukausittain.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILOn tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15-vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tämän vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILOn suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä eroavat toisistaan. Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyyslukujen välinen ero oli maaliskuussa pienempi kuin vuotta aiemmin.

Ne työttömät työnhakijat, joiden yhteydenotosta työvoimatoimistoon on kulunut kauemmin kuin neljä viikkoa ja jotka eivät muullakaan tavoin ole etsineet työtä, tilastoidaan työvoimatutkimuksessa yleensä piilotyöttömiin. Päätoimiset opiskelijat voivat kirjautua työvoimatutkimuksessa työttömiksi, jos he täyttävät ILOn suositukset, kun taas työnvälitystilastoihin heitä ei hyväksytä työttömiksi lukukausien aikana.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli on noin plus miinus 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin plus miinus 16 000 henkeä. Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen menetelmiä on selvitetty tarkemmin raportissa Työttömyys ja työllisyys tilastoissa. Työmarkkinat 1997:3. Tilastokeskus.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Salme Kiiski
(09) 1734 3230, Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, sähköposti tyovoima.tilastokeskus@tilastokeskus.fi, Internet http://www.stat.fi/tk/el/tyoll.html
Työministeriö: Oiva Lönnberg
(09) 1856 8048
, sähköposti oiva.lonnberg@mol.fi; Internet http://www.mol.fi/katsaukset/
Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut osoitteesta
http://europa.eu.int/comm/eurostat/