16.10.2000

Lisätietoja: Tilastokeskus / yliaktuaari Merja Saarnilehto (09) 1734 3442,
KTM / ylitarkastaja Mervi Salminen (09) 160 3596

Ympäristöalan liikevaihto 28 miljardia markkaa vuonna 1998

Ympäristöalan liikevaihto Suomessa oli noin 21 miljardia markkaa vuonna 1998. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen toteuttamasta tutkimuksesta, jota rahoitti kauppa- ja teollisuusministeriö. Kun otetaan huomioon myös suomalaisten yritysten toiminta ulkomailla, oli ympäristöalan liikevaihto 27,5 miljardia markkaa. Ala on samaa suuruusluokkaa kuin perusmetalliteollisuus tai kemian teollisuus Suomessa. Tutkimus kattaa ympäristöalan ydinalueet, mutta ekokilpailukyvyn kokonaismerkitys teollisuudelle ja muille tuotannonaloille on vielä näitä ydinalueitakin suurempi.

Varsinaiset ympäristötoimialat alle kolmannes koko alasta

Varsinaisten ympäristötoimialojen kuten vesi- ja jätehuollon liikevaihto oli Suomessa noin 8 miljardia markkaa vuonna 1998. Suurin osa ympäristöalan tuotannosta tapahtuu kuitenkin muilla kuin varsinaisilla ympäristötoimialoilla. Näiden eri alojen ympäristöliiketoiminnan liikevaihto kotimaassa oli vuonna 1998 lähes 13 miljardia markkaa. Pääosa liikevaihdosta syntyi yrityssektorilla, erityisesti teollisuudessa. Valtionhallinnon, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja ns. voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen osuus ympäristöalan kokonaisliikevaihdosta oli vajaat 2 miljardia markkaa.

>

cellspacing="0" cellpadding="2"

Ympäristöalan laajuus Suomessa vuonna 1998

Toimiala

Liikevaihto

Mmk

%

Työllisyys

htv

Varsinaiset ympäristötoimialat

7 904

38,2

11 554

Vesi- ja viemärihuolto

4 303

20,8

6 486

Jätehuolto

2 103

10,2

3 558

Ulkotilojen hoito

176

0,8

492

Muu ympäristöhuolto

14

0,1

30

Romun ja jätteen tukkukauppa

1 307

6,3

988

Muiden toimialojen ympäristöliiketoiminta

10 941

52,8

9 746

Teollisuus, energia

8 381

40,5

6 781

Rakentaminen

580

2,8

391

Kauppa

321

1,6

192

Yksityiset tutkimus- ja kehittämispalvelut

53

0,3

142

Tekniset palvelut

842

4,1

1 016

Muut yksityiset palvelut

765

3,7

1 224

Yhteisöjen muu ympäristöalan tuotanto

1 872

9,0

2 661

Valtionhallinto1)

1 586

7,7

1 966

Muut toimialat2)

286

1,4

695

Yhteensä

20 717

100,0

23 961

Ei sisällä toimintaa ulkomailla. Htv = henkilötyövuosi

1) Sisältää Suomen ympäristökeskuksen ja alueelliset ympäristökeskukset
2) Sisältää korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Ympäristöalan yritykset yleensä pieniä

Ympäristöliiketoimintaa muilla kuin varsinaisilla ympäristötoimialoilla harjoittavat yritykset ovat yleensä pieniä. Suuria ympäristöalan yrityksiä on vähän, mutta niiden osuus kyseisten toimialojen ympäristöliiketoiminnasta on lähes 90 prosenttia. Kaksi kolmesta ympäristöliiketoimintaa muilla toimialoilla harjoittaneesta yrityksestä odotti vuonna 1998 ympäristömarkkinoiden kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana, mikä merkitsisi henkilöstön noin 7 prosentin lisäystä. Edellisen kahden vuoden aikana ympäristöliiketoiminnan liikevaihdon kasvu oli ollut yhteensä 19 prosenttia. Viennin osuus näiden Suomessa toimivien yritysten ympäristötuotteiden myynnistä oli noin puolet eli 5,4 miljardia markkaa. Ulkomailla tapahtuvan ympäristöliiketoiminnan liikevaihto oli lähes 6,8 miljardia markkaa.

Muilla toimialoilla ympäristöliiketoimintaa harjoittavat yritykset käyttivät tutkimus- ja kehittämistoimintaan keskimäärin 3,1 prosenttia ympäristöliiketoiminnan liikevaihdosta. Kuitenkin 30 prosenttia yrityksistä arvioi, että vähintään neljännes ympäristöliikevaihdosta oli omaan T&K-toimintaan perustuvaa myyntiä. Kehittämishankkeisiin ja markkinointiin liittyviä yhteistyökumppaneita oli noin puolella yrityksistä.

Ympäristöliiketoiminnasta suuri osa Helsingin seudulla

Varsinaisten ympäristötoimialojen ulkopuolelle muodostuneen ympäristöliiketoiminnan liikevaihdosta Helsingin seudun yritysten osuus on karkeasti arvioiden runsas kolmannes eli noin 4 miljardia markkaa. Sellaisia ympäristöliiketoiminnan keskittymiä, joiden liikevaihto on 0,5 - 1,5 miljardia markkaa, arvioidaan olevan lisäksi Lahden, Tampereen, Itä-Hämeen ja Varkauden seuduilla. Pieniä keskittymiä on muodostunut myös hajanaisesti eri puolille maata.

Tiedot perustuvat tutkimukseen, jonka Tilastokeskus toteutti yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Euroopan tilastoviraston Eurostatin kanssa. Tutkimus antaa kansainvälisesti vertailtavan kuvan ympäristöliiketoiminnan laajuudesta ja suomalaisista ympäristöalan yrityksistä. Tutkimus on osa eri ministeriöiden, TEKESin ja Suomen Akatemian rahoittamaa ympäristöklusterin tutkimusohjelmaa, joka perustuu hallitusohjelman lupaukseen panostaa ympäristö- ja energiateknologian tutkimukseen ja kehittämiseen sekä vientiin.

Tutkimus kattaa ympäristöalan ympäristövaikutuksiltaan selkeimmät osa-alueet, joita ovat ympäristönsuojelutuotteet ja -palvelut, ympäristöteknologia, ympäristöalan koulutus-, tutkimus- ja tukipalvelut sekä energiansäästöön ja uusiutuvaan energiaan liittyvät tuotteet. Se ei sisällä ns. ympäristömyötäisiä tuotteita, joiden ympäristömyötäisyyden määrittelee viime kädessä liiketoimintaympäristö, ja joka on siten vaikeasti tunnistettavissa ja vertailtavissa.

Lähde: Ympäristöala Suomessa. Katsauksia 7/2000. Tilastokeskus