27.3.2002

Lisätietoja: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, tuomas.rothovius@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kokonaistuotanto laski tammikuussa edellisestä kuukaudesta

Kokonaistuotannon määrä laski tammikuussa 0,4 prosenttia joulukuusta Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Vuoden 2001 helmikuusta kesäkuuhun tuotanto laski aina edelliskuukauteen verrattuna, mutta heinäkuussa lasku taittui. Uusimpien kausitasoitettujen tietojen mukaan trendi on viimeisinä kuukausina kääntynyt jälleen alaspäin.

Kokonaistuotannon määrä 1990- 2002, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2002 tammikuussa 37 prosenttia suurempi kuin laman pohjalla maaliskuussa 1993 ja 16 prosenttia suurempi kuin lamaa edeltäneen nousukauden huipulla joulukuussa 1989.

Taloudellinen aikasarja voidaan jakaa trendi-, kausivaihtelu- ja satunnaisvaihtelukomponentteihin. Kun kokonaistuotannon alkuperäisestä sarjasta poistetaan kausivaihtelukomponentti, saadaan kausipuhdistettu sarja, jonka muutokset heilahtelevat kuitenkin voimakkaasti edellisestä kuukaudesta. Kun kausipuhdistetusta sarjasta tasoitetaan vielä satunnaisvaihtelukomponentti, jäljelle jää talouskehityksen suhdanteita stabiileimmin kuvaava trendisarja. Kausi- ja satunnaisvaihtelukomponentit poistetaan X11ARIMA-malleilla.

On huomattava, että kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistetut sarjat tarkentuvat uusien havaintojen myötä. Kolmeen viimeiseen pistelukuun on syytä suhtautua varovaisesti, sillä uudet havainnot erityisesti käännepisteissä voivat muuttaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettuja lukuja merkittävästi.

Kokonaistuotanto laski 3,6 prosenttia edellisvuoden tammikuusta

Kokonaistuotanto laski vuoden 2002 tammikuussa edellisvuoden tammikuuhun verrattuna 3,6 prosenttia. Kuudesta päätoimialasta viiden eli alkutuotannon, teollisuuden, rakentamisen, kaupan ja liikenteen tuotanto supistui vuoden 2001 tammikuusta. Julkisten ja muiden palvelujen toimiala kasvoi. Tarkistettujen tietojen mukaan kokonaistuotanto laski edellisvuodesta myös joulukuussa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Maa- ja metsätalouden tuotanto pieneni tammikuussa 7 prosenttia. Hakkuut supistuivat 14 prosenttia. Maidontuotanto lisääntyi 4 prosenttia ja lihantuotanto prosentin edellisvuoden tammikuuhun verrattuna.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto laski tammikuussa 10 prosenttia edellisestä vuodesta. Sähköteknisten tuotteiden tuotanto supistui työpäiväkorjattuna 23 prosenttia ja puu- ja paperiteollisuuden tuotanto 6 prosenttia. Energiahuolto kasvoi 3 prosenttia.

Kaupan tuotanto supistui lähes prosentin vuoden 2001 tammikuusta. Kaupan sisällä vähittäiskaupan myyntimäärät pysyivät edellisvuoden tammikuun suuruisina. Autokauppa pieneni 10 prosenttia ja tukkukauppa kasvoi 2 prosenttia.

Liikennetoimialan tuotanto laski puoli prosenttia, sillä rautatiekuljetukset vähenivät 7 prosenttia. Maantiekuljetusten määrä ei muuttunut edellisvuoden tammikuusta. Posti- ja teletoiminta kasvoi.

Muiden palvelujen ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi vajaat 2 prosenttia. Rakentaminen supistui 2 prosenttia vuoden 2001 tammikuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Tiedot on tarkistettu vastaamaan uudistettua teollisuustuotannon volyymi-indeksiä 2000=100. Indeksiuudistuksen vaikutus on huomioitu helmikuun lopulla julkaistussa kansantalouden tilinpidon vuosiennakon 2001 bruttokansantuotteen 0,7 prosentin muutoksessa. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin julkaistavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen määrän kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2002, tammikuu. Tilastokeskus