4.12.2002

Lisätietoja: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, markku.virtaharju@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Puolella teollisuusyrityksistä innovaatiotoimintaa

Innovaatiotoimintaa harjoitti teollisuudessa 49 prosenttia yrityksistä vuosina 1998-2000. Tuoteinnovaatioita oli 37 prosentilla, prosessi-innovaatioita 28 prosentilla ja innovaatioihin tähtääviä projekteja 29 prosentilla teollisuusyrityksistä. Kaikkia innovaatiotoiminnan osatekijöitä oli 14 prosentilla näistä yrityksistä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään tutkimukseen, jossa tiedusteltiin innovaatioihin liittyvää toimintaa. Kysely lähetettiin 3 462 yritykselle ja vastausprosentti oli 50.

Suhteellisesti eniten innovaatiotoimintaa oli sähköteknisessä ja kemian teollisuudessa, 67 ja 63 prosentissa yrityksistä. Muilla kuin teollisuuden toimialoilla innovointi oli vähäisempää, 38 prosenttia yrityksistä ilmoitti harjoittavansa innovaatiotoimintaa. Innovointi on huomattavasti yleisempää suurissa yrityksissä. Yli 500 henkilön teollisuusyrityksistä hieman yli 90 prosenttia ja alle 50 hengen yrityksistä noin kolmasosa harjoitti innovaatiotoimintaa.

Innovaatio on yrityksen markkinoille tuoma uusi tai olennaisesti parannettu tuote, palvelu tai tuotantomenetelmä. Innovaatiot perustuvat yrityksen kannalta joko uuteen teknologiaan, entisten teknologioiden uusiin sovelluksiin tai uuden tiedon hyödyntämiseen. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiksi yrityksiksi on laskettu innovaatioita tehneiden lisäksi ne, joilla oli ollut innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä, edelleen jatkuvia tai keskeytyneitä projekteja.

Innovaatiotoiminnan harjoittaminen toimialan mukaan 1998-2000

kuva

Innovaatiomenot noin 4,9 miljardia euroa vuonna 2000

Suurin osa innovaatiomenoista oli tutkimustoimintaan liittyviä menoja. Vuonna 2000 innovaatiomenot olivat noin 4,9 miljardia euroa. Yritysten oma ja tilattu tutkimus muodostivat yhdessä yli 70 prosenttia menoista. Innovaatiotoimintaan liittyvien koneiden ja laitteiden hankintamenojen osuus oli seuraavaksi suurin, noin 16 prosenttia. Innovaatiomenojen osuus yritysten liikevaihdosta oli teollisuudessa 4 prosenttia ja muilla toimialoilla prosentin.

Innovaatiotoiminnan menojen jakauma 2000

kuva

Puolet innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä oli tehnyt niihin liittyvää yhteistyötä. Suuret yritykset tekivät yhteistyötä pieniä useammin. Teollisuuden suurista yrityksistä 87 prosenttia oli innovaatioyhteistyössä ja pienistä, alle 50 henkilön yrityksistä 42 prosenttia. Merkittäviä yhteistyökumppaneita 40 prosentille innovaattoreista olivat oman konsernin yritykset, noin kolmasosalle yrityksistä tärkeimpiä olivat asiakkaat sekä laitteiden ja materiaalien toimittajat. Yhteistyökumppanit olivat useimmiten kotimaisia, mutta jonkin verran niitä oli myös Euroopan Unionin maissa, EFTA-maissa ja Yhdysvalloissa.

Noin kaksi kolmasosaa innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä oli kohdannut vaikeuksia projektien läpiviennissä. Yli puolella innovaatioprojekti oli hidastunut suunnitellusta aikataulusta, noin 13 prosenttia ei voinut aloittaa sitä ollenkaan ja 26 prosentilla se oli kohdannut muita vaikeuksia. Taloudelliset tekijät kuten liian suuri riski, suuret kustannukset, sopivan rahoituslähteen puuttuminen ja pätevän henkilökunnan puute olivat merkittävimmät innovaatiotoimintaa haitanneet tekijät.

Innovaatiotoiminnan lisäksi tutkimuksessa tiedusteltiin muita yritysten tekemiä ja niiden toimintaan oleellisesti vaikuttaneita uudistuksia. Innovaatiotoimintaa harjoittaneista noin 70 prosenttia ja 35 prosenttia yrityksistä, jotka eivät olleet tehneet innovaatioita, ilmoitti toteuttaneensa muita uudistuksia. Yritysstrategiaansa oli uudistanut 26 prosenttia, johtamismenetelmiä 28 prosenttia, organisaatiotaan 32 prosenttia, markkinointiaan 21 prosenttia ja 22 prosenttia yrityksistä oli tehnyt tuotteiden tai palvelujen esteettisiä muutoksia.

Lähde: Innovaatiotutkimus 2000, Tiede, teknologia ja tutkimus 2002:2. Tilastokeskus
Lisätietoja osoitteesta www.tilastokeskus.fi/yr/ttinno00.html.