31.12.2002

Lisätietoja: Arto Kokkinen (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kokonaistuotanto lokakuussa syyskuun tasolla

Kokonaistuotannon määrä oli lokakuussa edelliskuukauden tuotantomäärän suuruinen Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kokonaistuotannon kasvu tasaantui syys- ja lokakuussa edellisiin kuukausiin verrattuna.

Kokonaistuotannon määrä 1990-2002, trendi ja kausitasoitettu sarja

kuva

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2002 lokakuussa 42 prosenttia suurempi kuin laman pohjalla maaliskuussa 1993 ja 21 prosenttia suurempi kuin lamaa edeltäneen nousukauden huipulla joulukuussa 1989.

Taloudellinen aikasarja voidaan jakaa trendi-, kausivaihtelu- ja satunnaisvaihtelukomponentteihin. Kun kokonaistuotannon alkuperäisestä sarjasta poistetaan kausivaihtelukomponentti, saadaan kausipuhdistettu sarja, jonka muutokset heilahtelevat kuitenkin voimakkaasti edellisestä kuukaudesta. Kun kausipuhdistetusta sarjasta tasoitetaan vielä satunnaisvaihtelukomponentti, jäljelle jää talouskehityksen suhdanteita stabiileimmin kuvaava trendisarja. Kausi- ja satunnaisvaihtelukomponentit poistetaan X11ARIMA-malleilla.

On huomattava, että kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistetut sarjat tarkentuvat uusien havaintojen myötä. Kolmeen viimeiseen pistelukuun on syytä suhtautua varovaisesti, sillä uudet havainnot erityisesti käännepisteissä voivat muuttaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettuja lukuja merkittävästi.

Vuoden 2001 lokakuusta kokonaistuotanto kasvoi 2,9 prosenttia

Kokonaistuotanto kasvoi edellisvuoden lokakuun matalampaan tuotantotasoon verrattuna 2,9 prosenttia. Lokakuussa 2002 tuotantomäärät kasvoivat kuukausikuvaajan kaikilla päätoimialoilla edelliseen lokakuuhun verrattuna.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

kuva

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 4 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto nousi 10 prosenttia ja energianhuolto 24 prosenttia. Sähköteknisten tuotteiden tuotanto lisääntyi 4 prosenttia. Kemian teollisuuden tuotantomäärä oli yhtä suuri kuin edellisvuoden lokakuussa.

Kaupan myyntimäärät nousivat 2 prosenttia vuoden 2001 lokakuusta. Autokauppa kasvoi 11 prosenttia ja vähittäiskauppa alle 4 prosenttia. Tukkukaupan myyntimäärät laskivat prosentin.

Maa- ja metsätalouden tuotanto kasvoi 9 prosenttia edellisvuoden lokakuusta. Hakkuut voimistuivat 16 prosenttia, sillä lokakuussa 2001 kotimaiset hakkuut olivat poikkeuksellisen pienet. Maidontuotanto laski 2 prosenttia. Lihantuotanto lisääntyi 3 prosenttia ja kasvinviljely vajaat 3 prosenttia.

Liikenne vilkastui 5 prosenttia. Rakentaminen kasvoi vajaat 2 prosenttia. Muiden palvelujen ja julkisen toiminnan tuotanto lisääntyi prosentin vuoden 2001 lokakuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin julkaistavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen määrän kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2002, lokakuu. Tilastokeskus