26.2.2003

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Valtion tutkimuspanostus pysyy 1,4 miljardissa eurossa vuonna 2003

Suomen valtio panostaa tutkimus- ja kehittämistoimintaan 1,417 miljardia euroa tänä vuonna. Se on ainoastaan 25 miljoonaa euroa viimevuotista enemmän. Tutkimusmenot kasvavat nimellisesti 1,8 prosenttia, mutta reaalisesti rahoitus pienenee 1,2 prosenttia. Tutkimusmenojen osuus valtion menoista on 4,4 prosenttia kuten vuotta aiemminkin. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisusta "Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 2003", joka on tehty eri hallinnonalojen asiantuntijaverkoston yhteistyönä.

Tutkimusrahoitus kasvaa eniten, 20 miljoonaa euroa, puolustusministeriön hallinnonalalla. Myös maa- ja metsätalousministeriön sekä ulkoasiain- ja sisäasiainministeriön menot lisääntyvät.

Yliopistojen perusrahoituksen osuus tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta pysyy viime vuoden tavoin 27 prosentissa. Kilpailtua rahaa jakavien organisaatioiden, Suomen Akatemian ja Teknologian kehittämiskeskuksen, rahoitus säilyy jokseenkin ennallaan. Myöskään tutkimuslaitosten rahoitus ei kasva. Tekesin rahoitus suurimpana rahoittajaorganisaationa (28 % koko rahoituksesta) on muutaman viime vuoden tavoin 400 miljoonaa euroa. Yliopistollisissa keskussairaaloissa tehtävän tutkimuksen rahoitus pienenee momenttimäärärahasiirron vuoksi 8 miljoonaa euroa. Yliopistojen budjettirahoitus lisääntyy hieman, mutta muu ministeriöiden tutkimusrahoituksen määrä selvimmin, 23 miljoonaa euroa.

Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus 2003

>

cellspacing="0" cellpadding="2"
T&k-rahoitus
milj. e
Osuus tutkimus-
rahoituksesta, %
Nimellismuutos
edellisestä
vuodesta, %
Reaalimuutos
edellisestä
vuodesta, %
Merkittävimmät hallinnonalat
Opetusministeriö 592,0 41,8 1,5 -1,5
Kauppa- ja teollisuusministeriö 487,9 34,4 -1,0 -3,9
Sosiaali- ja terveysministeriö 111,9 7,9 -8,0 -10,7
Maa- ja metsätalousministeriö 90,9 6,4 4,5 1,5
Organisaation mukaan
Yliopistot 386,7 27,3 2,4 -0,6
Yliopistolliset keskussairaalat 48,7 3,4 -14,1 -16,6
Suomen Akatemia 185,1 13,1 0,1 -2,8
Teknologian kehittämiskeskus 399,3 28,2 0,2 -2,7
Valtion tutkimuslaitokset 234,0 16,5 -0,1 -3,1
Muu tutkimusrahoitus 162,9 11,5 16,4 13,0

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa vuonna 2003. Tilastokeskus
Lisätietoja saatavissa Internetissä osoitteesta
www.tilastokeskus.fi/yr/tttiede.html