25.4.2003

Lisätietoja: Arto Kokkinen (09) 1734 3355
Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kokonaistuotannon määrä helmikuussa edellisen kuukauden tasolla

Kokonaistuotannon määrä ei kasvanut vuoden 2003 helmikuussa edelliseen kuukauteen verrattuna Tilastokeskuksen laskeman kokonaistuotannon kuukausikuvaajan trendin mukaan. Kansantalouden kuukaudessa tuottama tuotantomäärä on pysynyt lähes ennallaan viime vuoden lopusta aina kuluvan vuoden helmikuuhun saakka.

Kokonaistuotannon määrä 1990-2003, trendi ja kausitasoitettu sarja

kuva

Kokonaistuotannon määrä oli vuoden 2003 helmikuussa 39 prosenttia suurempi kuin laman pohjalla maaliskuussa 1993 ja 20 prosenttia suurempi kuin lamaa edeltäneen nousukauden huipulla helmikuussa 1989.

Taloudellinen aikasarja voidaan jakaa trendi-, kausivaihtelu- ja satunnaisvaihtelukomponentteihin. Kun kokonaistuotannon alkuperäisestä sarjasta poistetaan kausivaihtelukomponentti, saadaan kausipuhdistettu sarja, jonka muutokset heilahtelevat kuitenkin voimakkaasti edellisestä kuukaudesta. Kun kausipuhdistetusta sarjasta tasoitetaan vielä satunnaisvaihtelukomponentti, jäljelle jää talouskehityksen suhdanteita stabiileimmin kuvaava trendisarja. Kausi- ja satunnaisvaihtelukomponentit poistetaan X11ARIMA-malleilla.

On huomattava, että kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistetut sarjat tarkentuvat uusien havaintojen myötä. Kolmeen viimeiseen pistelukuun on syytä suhtautua varovaisesti, sillä uudet havainnot erityisesti käännepisteissä voivat muuttaa kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettuja lukuja merkittävästi.

Vuoden 2002 helmikuusta kokonaistuotanto kasvoi 2,4 prosenttia

Edellisvuoden helmikuuhun verrattuna kokonaistuotanto kasvoi 2,4 prosenttia helmikuussa 2003. Alkutuotanto, teollisuus, kauppa, liikenne ja muut palvelutoimialat kasvoivat. Rakentaminen supistui hieman.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

kuva

Kaupan myyntimäärät kasvoivat lähes 4 prosenttia vuoden 2002 helmikuusta. Autokauppa lisääntyi reilut 6 prosenttia, vähittäiskauppa kasvoi 4 prosenttia ja tukkukauppa lähes 4 prosenttia.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,6 prosenttia. Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus lisääntyi 16 prosenttia ja energianhuolto 19 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski prosentin. Metalliteollisuus ilman sähköteknistä teollisuutta pysyi edellisvuoden helmikuun tasolla.

Maa- ja metsätalouden tuotanto oli yhtä suuri kuin helmikuussa 2002. Lihantuotanto lisääntyi lähes 11 prosenttia. Hakkuiden määrä pieneni 2 prosenttia, ja maidontuotanto laski 2 prosenttia.

Liikenne vilkastui lähes 7 prosenttia. Muiden palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi prosentin. Rakentaminen hiljeni vajaan prosentin vuoden 2002 helmikuusta.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin julkaistavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen määrän kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2003, helmikuu. Tilastokeskus