Pressmeddelande 29.12.2005

Folkmängden vid årsskiftet 5 255 000

Enligt Statistikcentralens uppskattning är folkmängden i Finland 5 255 000 i slutet av år 2005. Folkmängden beräknas öka med 18 400 personer, dvs. 0,4 procent under året. Ökningen är 1 500 personer större än året innan och den största på 11 år. Folkmängden ökar mer än föregående år på grund av ökningen av emigrationen och minskningen av immigrationen.

Folkmängden ökar i 10 landskap samt på Åland. Kvantitativt sett mest ökar folkmängden i Nylands landskap. Relativt sett ökar den mest i Nylands och Birkalands landskap.

Folkmängden minskar i nio landskap. Kvantitativt sett mest minskar den i Södra Savolax och Norra Savolax. Relativt sett minskar folkmängden mest i Kajanaland och Södra Savolax.

Under år 2005 uppskattas 21 000 personer flytta från utlandet till Finland. Det är 700 fler än år 2004 och samtidigt det största antalet under vårt lands självständighet. Föregående rekord var från år 2004, då 20 300 flyttade till Finland. Från Finland uppskattas det flytta 12 200 personer. Flyttningsvinsten uppskattas vara 8 800 personer, vilket är 2 200 fler än år 2004. Nettoinvandringen är den största på 14 år. Enligt uppskattning uppgår antalet flyttningar mellan kommuner till 290 700, vilket är 8 700 mer än i fjol.

Den uppskattade förändringen av folkmängden landskapsvis 2005, %

Uppskattningsvis föds det 57 600 barn under år 2005. Antalet födda är 200 färre än i fjol. Antalet avlidna uppskattas vara 48 000 personer, dvs. 400 fler än året innan. Det uppskattade födelseöverskottet för år 2005 är 9 600, dvs. 600 färre än år 2004.

Uppskattningsvis ingås 29 300 äktenskap fram till utgången av året, dvs. lika många som föregående år. Skilsmässor beviljas enligt uppskattning till ett antal av 13 300. Antalet registrerade parförhållanden uppskattas vara 170 under år 2005.

Statistikcentralens uppskattning av folkmängden bygger på förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna för januari-november. Befolkningsförändringarna för december har uppskattats på basis av utvecklingen under det gångna året och i december under de två föregående åren. Man har räknat ut ändringen i folkmängden och uppskattningen av folkmängden kommunvis utgående från de uppskattade befolkningsförändringarna. De uppskattade befolkningsförändringarna publiceras bara gällande hela landet.

Källa: Uppskattning av folkmängden kommunvis 31.12.2005. Statistikcentralen.

Förfrågningar: Markus Rapo (09) 1734 3238

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Länkar: Tabeller med uppskattning av folkmängden efter landskap, ekonomisk region och kommun.