Pressmeddelande 16.1.2006

Den tilldelade utsläppsmängden av växthusgaser 357 miljoner ton

Enligt Statistikcentralens preciserade kalkyl uppgick Finlands utsläpp av växthusgaser under Kyotoprotokollets basår 1990 till 71,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2 ekv.). Finlands tilldelade utsläppsmängd för hela åtagandeperioden 2008-2012 är sålunda fem gånger utsläppen under basåret, dvs. 357 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

De nyaste utsläppsuppgifterna framgår av Statistikcentralens rapport om den tilldelade utsläppsmängden, som godkändes i december av ministerutskottet för EU-ärenden och tillställs EU-kommissionen i mitten av januari. Statistikcentralen ansvarar för det nationella systemet för inventering av växthusgaser.

Finlands växthusgasutsläpp översteg Kyotomålet med 14 procent

År 2004 uppgick växthusgasutsläppen i Finland till totalt 81,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2 ekv.). Utsläppen översteg Kyotoprotokollets mål för basåret 1990 med omkring 14 procent. Jämfört med år 2003 minskade totalutsläppen dock med ungefär 5 procent. Detta berodde i huvudsak på att man i energiproduktionen år 2004 använde mindre fossila bränslen och torv än året innan. I stället använde man de vattenresurser som fyllts under det nederbördsrika året.

Växthusgasutsläpp efter sektor år 2004

År 2004 var energisektorns andel av de totala utsläppen 82 procent, jordbrukets andel var ungefär 7 procent och avfallssektorns 3 procent. Av energisektorns utsläpp härstammade största delen från förbränning av fossila bränslen och torv.

Såväl de totala utsläppen inom energisektorn som deras relativa andel av de totala utsläppen har klart ökat från år 1990. År 1990 var energisektorns andel av utsläppen 76 procent. Näst mest utsläpp uppkom det år 1990 inom jordbruket, 10 procent. Andelen industriprocessutsläpp av utsläppen för basåret var 7 procent och avfallssektorns andel 6 procent.

Växthusgasutsläpp åren 1990 (ifråga om F-gaser 1995) och 2004, Miljoner ton CO2 ekv.

Utsläppskälla Basåret 2004 Förändring %
CO2      
Förbränning av fossila bränslen och torv 53,31 65,39 +23%
Industriella processer 3,47 3,82 +10%
Övriga källor 0,34 0,18 -47%
CH4      
Avfall 3,83 2,48 -35%
Jordbruk 2,15 1,84 -14%
Energi 0,40 0,44 +10%
Övriga källor 0,01 0,01 -
N2O      
Jordbruk 4,96 3,80 -23%
Industriella processer 1,66 1,46 -12%
Energi 0,61 1,17 +92%
Övriga källor 0,36 0,51 +42%
F-gaser (SF6, HFCs, PFCs) 0,09 0,73 +700%
Totalt 71,49 81,81 +14%

Utvecklingen av växthusgasutsläpp åren 1990-2004 i förhållande till utsläppsmålet
enligt Kyotoprotokollet

Den tilldelade utsläppsmängden fastställs i slutet av år 2006

Statistikcentralens rapportering om den tilldelade utsläppsmängen omfattar en sammandragsrapport, växthusgasinventeringen samt beskrivningar av uppföljningssystemet för växthusgaser och av utsläppsregistret. Sammandragsrapporten innehåller förslaget till tilldelad utsläppsmängd samt en beskrivning av utsläppen basåret 1990 och av utsläppsutvecklingen åren 1990-2004. I samband med rapporteringen av växthusgasinventeringen har flera revideringar gjorts. Man har fäst speciell vikt vid att utsläppsuppgifterna för åren 1990-2004 är sinsemellan jämförbara.

I rapporten beskrivs också de val som Finland har gjort i anslutning till utsläppsberäkningen under Kyotoperioden. Vid beräkningen av utsläppen av F-gaserna (HFC, PFC, SF6) har de länder som omfattas av Kyotoprotokollet möjlighet att välja år 1990 eller 1995 som basår för beräkningen. I Finland var utsläppen av F-gaser år 1995 ungefär fyra procent större än under år 1990 och därför valdes år 1995 som basår. I rapporten kan medlemsländerna dessutom använda skogsvård, vård av odlings- och betesmark samt återställande av växtlighet som sänkor - upptag från atmosfären. Finland utnyttjar dock inget av dessa tilläggsåtgärder bland annat på grund av den kalkylmässiga osäkerheten och dylika faktorer. Till exempel skogsvård kunde till följd av stormskador under något år förvandlas till en utsläppskälla.

Den tilldelade utsläppsmängden som angivits i Finlands rapportutkast revideras eventuellt under vårens lopp. EU:s klimatförändringskommitté behandlar under år 2006 de aktuella rapporterna och ger ett utlåtande om dem till EU-kommissionen, som fastställer hur åtagandena enligt Kyotoprotokollet fördelas mellan medlemsländerna. Parterna inklusive EU levererar sin rapport om tilldelade utsläppsmängder till klimatkonventionens sekretariat före 31.12.2006.

Källa: Växthusgasinventeringen. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, 050-5005247; Tuija Lapveteläinen (09) 1734 3528,
kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar:
Offentliggörande av statistik i anslutning till meddelandet
Utsläppsinventeringen för år 2006:
Utsläppsberäkning, Nationell inventeringsrapport (på engelska, pdf)
Sammandragsrapport om tillåtna utsläppsmängder (på engelska, pdf)
National Greenhouse Gas Inventory System in Finland (pfd)
National Registry in Finland (pfd)
Miljöministeriets meddelande