Pressmeddelande 1.2.2006

Statistikcentralen undersöker hushållens konsumtion och levnadskostnader

I början av februari inleds Statistikcentralens Konsumtionsundersökning 2006, som är en omfattande undersökning om hushållens konsumtion och levnadskostnader. För undersökningen samlar Statistikcentralen in uppgifter av närmare 8 000 hushåll. Urvalet representerar alla finländska hushåll. De uppgifter som enskilda hushåll lämnar behandlas helt konfidentiellt. Detta gäller även övrig statistikproduktion vid Statistikcentralen.

Konsumtionsundersökningen utreder hur finländska hushåll använder pengarna, dvs. hur mycket pengar går åt till t.ex. mat, boende, samfärdsel, fritid och hälsovård. Med denna undersökning erhålls sådan information om hushållens konsumtionsutgifter som inte finns att tillgå från andra källor. Förutom konsumtionsutgifter utreds bl.a. hushållens skuldsättning, ägande av sällanköpsvaror och återvinning. I undersökningen utreds också i vilken utsträckning hushållen använder välfärdstjänster och vilken betydelse användningen av de offentliga utbildnings-, hälsovårds- och socialtjänsterna har när det gäller hushållens utkomst.

Uppgifterna används allsidigt både inom statistik och forskning

Utöver jämförelsen av de egentliga konsumtionsutgifterna inom de olika befolkningsgrupperna används uppgifterna från undersökningen också för många andra ändamål inom statistiken och forskningen. T.ex. inom förnyandet av konsumentprisindexet, som mäter utvecklingen av priserna och inflationen, används de uppgifter som gäller hushållens faktiska konsumtionsutgifter och fördelningen av dem i olika produkter och tjänster. Också inom beräkningen av bruttonationalprodukten är uppgifterna om hushållens konsumtionsutgifter viktiga. Dessutom används konsumtionsundersökningen som underlag i samhälleliga välfärdsundersökningar, samt som ett redskap för socialpolitisk och ekonomisk-politisk planering.

Datainsamlingen pågår hela år 2006 t.o.m. början av år 2007. För datainsamlingen svarar Statistikcentralens egna landsomfattande nätverk av utbildade intervjuare.

Undersökningar som motsvarar Finlands konsumtionsundersökning genomförs i alla länder i Europeiska unionen och i flera andra länder runtom i världen. Undersökningen och undersökningsmetoderna bygger på internationella rekommendationer. I Finland har konsumtionsundersökningar i sin nuvarande form utförts sedan år 1966. Motsvarande undersökning utfördes senast åren 2001-2002. Undersökningsresultaten publiceras i form av statistik och forskningsrapporter i huvudsak år 2008. År 2008 år det 100 år sedan den första konsumtionsundersökningen utfördes. Undersökningen gällde yrkesarbetarnas utkomstvillkor.

Förfrågningar: Juha Nurmela (09) 1734 2548, fornamn.efternamn@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar: Ytterligare information om Statistikcentralens konsumtionsundersökningar