Pressmeddelande 24.2.2006

Utsläppen av växthusgaser nära Kyotomålet år 2005

Enligt Statistikcentralen minskade koldioxidutsläppen från energiproduktionen och -förbrukningen i fjol med 17 procent från året innan. Detta berodde på att användningen av fossila bränslen och torv minskade. Koldioxidutsläppen var omkring 54 miljoner ton, medan de ett år tidigare var 65 miljoner ton. Energisektorns koldioxidutsläpp översteg i fjol med en knapp marginal 1990 års utsläppsmängd. Deras andel uppskattas ha varit omkring 77 procent av den totala mängden utsläpp av växthusgaser, som övervakas i Kyotoavtalet.

Koldioxidutsläppen från energisektorn har beräknats på basis av de preliminära uppgifterna om bränsleförbrukningen. Övriga växthusgasutsläpp antas i denna uppskattning ha legat på samma nivå som år 2004, totalt drygt 16 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Växthusgasutsläpp 1990-2005

Användningen av fossila bränslen och energitorv gick i fjol ned med totalt 16 procent. Det här berodde speciellt på den kraftiga uppgången i importen av elektricitet. En rekordartad mängd el importerades till Finland, totalt 17 terawattimmar, vilket motsvarade en femtedel av elförbrukningen i Finland. Ökningen av elimporten möjliggjordes av den förbättrade vattensituationen i Sverige och Norge, vilket också fick elexporten att avstanna från Finland till Norden. Importelektriciteten ersatte isynnerhet produktionen av inhemsk kondenselektricitet, som minskade till en tredjedel från året innan. Också mängden samproducerad el gick ned med 7 procent. Av dessa orsaker minskade behovet av bränslen för elproduktionen, vilket var den viktigaste faktorn till att koldioxidutsläppen sjönk.

Utsläppen sjönk också på grund av att vädret i fjol var varmare, vilket minskade värmebehovet och reducerade användningen av både fjärrvärme och bränslen för uppvärmningen av byggnader. Också industrins energibehov gick ned bl.a. på grund av den långa arbetskonflikten inom skogsindustrin.

Källor:
Statistik över stenkolsförbrukningen, Statistikcentralen.
Uppgifter om elproduktion, import och export: Adato Energia Oy.
Utsläppen av växthusgaser år 2004: Greenhouse gas emission in Finland in 1990-2004. National inventory report to the European Union, 15th January 2006. Statistikcentralen.
Torvindustriförbundet r.f.
Olje- och Gasbranschens Centralförbund rf.
Uppgifterna om bränsleförbrukningen mer detaljerat i Statistikcentralens energiprognos för 2005, som utkommer 16.3.2006.

Förfrågningar: Kari Grönfors (09) 1734 2728, Riitta Pipatti (09) 1734 3543

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi