Pressmeddelande 5.9.2006

Mängden problemavfall fortsatte att öka

År 2004 uppkom i Finland totalt omkring 66 miljoner ton avfall. Mineralutvinning och byggverksamhet var fortfarande de största producenterna av avfallsprodukter, men industrin är på väg att nå samma storleksklass. Mängden industriavfall steg till nästan 16 miljoner ton. Jämfört med tidigare år var mängden problemavfall rekordstor, omkring 2,3 miljoner ton. Internationellt sett är det rätt så mycket. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens EU-rapport om avfallsstatistik.

Mängden avfall efter sektor i Finland 2004

Inom konsumtionen, dvs. servicesektorn och hushåll, uppkom totalt 3 miljoner ton avfall. Mängden överskrider mängden avfall inom flera produktionsområden. Av konsumtionsavfallet var 3/4 blandat eller sorterat kommunalt avfall. Mängden har i flera år hållits på en rätt så jämn nivå. Servicesektorns andel av konsumtionsavfallet är 60 procent. Som avfall bokförs visserligen också sådant avfall som uppkommer i hushållen, såsom t.ex. avloppsslam och uttjänta fordon, som uppgick till 159 000 ton år 2004.

Organiskt avfall utnyttjas effektivt

Inom avfallshanteringen finns det nuförtiden tre huvudlinjer: avfallet utnyttjas antingen som ämne eller energi eller placeras på avstjälpningsplatser. Det organiska avfall som uppkommer vid användningen av förnybara naturtillgångar utnyttjas i allmänhet effektivare än avfall av mineraliskt ursprung, med undantag för glas och metall. Till exempel av mängden träavfall på 9,2 miljoner ton utnyttjades 8,9 miljoner ton år 2004. Också pappers- och pappavfall utnyttjades mycket väl.

Avstjälpnings- och muddertippningsplatser fylls för närvarande främst av jord- och stenmaterial, vissa avfall inom den kemiska industrin samt blandat kommunalt avfall. År 2004 levererades mer än 40 miljoner ton avfall till avstjälpningsplatserna eller för muddertippning av avstjälpningsplatstyp. De organiska avfallens andel av denna mängd var mycket liten.

Mineralerna den största gruppen problemavfall

Mängden problemavfall uppgick till totalt 2,3 miljoner ton år 2004. När gränsvärdena för halterna av mineraler skärps har den största gruppen så småningom blivit mineralavfall vid metallframställning, byggverksamhet och utvinning, såsom metallhaltigt slam, förstörd jord och slam från anrikning av metaller. År 2004 fanns det totalt 1 700 000 ton sådant avfall. Det kemiska avfallet är fortfarande den näst största gruppen problemavfall med en mängd på 520 000 ton. Dessutom uppkom rätt så stora mängder bl.a. träavfall som behandlats med impregneringsmedel.

Den överlägset största delen av problemavfallen, dvs. 1,8 miljoner ton, deponerades eller placerades i marken i lämpliga konstruktioner för problemavfall. År 2004 brändes drygt 200 000 ton problemavfall, varav största delen i återvinningssyfte och resten i problemavfallsanläggningar, som inte räknas till sådana som återvinner avfallet.

Som problemavfall betraktas avfall som innehåller farliga ämnen såsom explosivt, oxiderande, giftigt, frätande, cancerframkallande, mutagent och smittfarligt avfall. För hanteringen av dem finns särskilda förpliktelser och speciell uppföljning.

Mängden avfall och avfallshantering i Finland 2004, 1 000 ton

  Mängd 1)
Materialåtervinning Energiutvinning Bortskaffning genom förbränning Avstjälp-ningsplatser Behandling totalt 1)
Kemiskt avfall 1 697 112 115 73 1 134 1 433
Metallavfall 528 1 108 0 0 11 1 119
Glasavfall 191 165 0 0 6 171
Pappers- och pappavfall 672 424 63 1 26 514
Plast och gummiavfall 119 39 30 0 1 70
Träavfall 9 175 4 303 4 600 4 64 8 970
Uttjänta fordon 159 24 0 0 1 25
Elektriskt och elektroniskt skrot 34 16 0 0 34 50
Animaliskt och vegetabiliskt avfall 700 393 0 0 99 492
Blandat avfall inkl. hushållsavfall 2 212 175 124 57 1 580 1 935
Slam 599 72 250 7 74 404
Mineralavfall 49 682 11 240 40 13 37 202 48 496
Övrigt avfall 25 0 0 1 20 21
Totalt 65 792 18 070 5 223 156 40 251 63 700

1) Skillnaden mellan mängden avfall och det avfall som kommit för hantering beror på förbehandling, skillnaden mellan import och export samt lagerförändringar.

Övergång till EU-standarder i avfallsstatistiken

Avfallsstatistiken framställdes för första gången enligt EU:s förordning om avfallsstatistik (2150/2002). I direktivet och handboken om dess genomförande definieras enhetliga begrepp och klassificeringar för medlemsländernas avfallsstatistik. Samtidigt fastställdes noggrant den interna återvinningens ställning i avfallsstatistiken. Detta påverkade särskilt statistiken över gödsel, hyggesrester samt över jord- och stenmaterial inom byggverksamhet och utvinning. Största delen av dem blir utanför rapporten.

Källa: Statistikcentralen, rapportering till EU enligt avfallsdirektivet 30.6.2006

Förfrågningar: Simo Vahvelainen, (09) 1734 3457, Marianne Kaplas, (09) 1734 3421,
ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet