Pressmeddelande 27.10.2006

Hushållens finansiella förmögenhet ökade kraftigt i fjol

Hushållens finansiella förmögenhet ökade i fjol med 15,5 miljarder euro. Av tillväxten bestod 8 miljarder av värdeökningen av placeringar. Tillväxten av de finansiella tillgångarna har ökat kraftigare bara år 1999, då de ökade med rentav 23 miljarder euro i takt med de stigande aktiekurserna. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens finansräkenskaper.

I slutet av år 2005 hade hushållen totalt 175 miljarder euro placerade i finansiell förmögenhet, av vilka 62 miljarder euro var aktier och andelar. Hushållen hade bankdepositioner för 52 miljarder euro. Värdet på försäkringstekniska fordringar gällande hushållens individuella liv-, pensions- och skadeförsäkringar uppgick till 39 miljarder euro. Fondandelarna steg till 13 miljarder euro och deras andel av den finansiella förmögenheten steg till drygt 7 procent.

Hushållens finansiella tillgångar 1997-2005, miljarder euro

Under år 2005 ökade hushållen sina placeringar i synnerhet i fondandelar. I fondandelarna strömmade pengar för nästan 3 miljarder euro mer än i inlösen, vilket klart överskrider siffran för det tidigare rekordåret 2000. Också i liv- och pensionsförsäkringssparandets popularitet var alltjämt stark. Däremot sålde hushållen oftare bort noterade aktier än skaffade nya. Insättningarna ökade, men deras relativa andel av de finansiella tillgångarna fortsatte att minska.

År 2005 tog hushållen nya lån som med 8 miljarder euro översteg de gamla lån som amorterades. Totalt uppgick hushållens lån i slutet av året till 68 miljarder euro och övriga skulder till 7 miljarder euro. Hushållens finansiella ställning visade fortfarande ett underskott, då placeringarna i finansiell förmögenhet stannade på en lägre nivå än kredittagningen.

I nationalräkenskaperna statistikförs hushållens bostadsaktier inte som finansiell förmögenhet. Om bostadsaktierna beaktades, skulle hushållens sammanräknade finansiella förmögenhet i slutet av år 2005 vara betydligt större än den som nu statistikförts, dvs. totalt 300 miljarder euro.

Hushållens nettoanskaffningar av fondandelar 1997-2005, miljarder euro

Företagen har alltjämt finansiellt överskott

Den nettokreditgivning enligt finansräkenskaperna som beskriver företagens finansiella överskott var på samma nivå som året innan, dvs. drygt 5 miljarder euro. Avvikande från året innan minskade företagen sin skuld, men samtidigt minskade också placeringar i den finansiella förmögenheten betydligt. Företagens nettoplaceringar utomlands blev åter positiva efter en paus på ett år.

Värdet av de aktier och andelar som företagen emitterat uppgick i slutet av år 2005 till 267 miljarder euro. Andelen därav noterade aktier var 160 miljarder euro.

Fr.o.m. år 2003 har de inhemska företag som noterats i börsen årligen köpt egna aktier tillbaka mera än vad de emitterat nya. År 2005 tilltog återköpen av egna aktier ännu mer och värdet av de emitterade aktierna blev nästan 4 miljarder på minus räknat till nettobelopp. Också andra än de noterade företagen emitterade färre aktier än året innan.

Noterade aktier som företagen emitterat, netto* 1997-2005, miljarder euro

* Emissioner med avdrag för återköp av egna aktier

Utländska placeringar minskade

År 2005 minskade de utländska placeringarna till Finland något från föregående år. De utländska placeringarna gällde speciellt masskuldebrevslån i Finland. Aktieplaceringarna var ringa, men på grund av värdeförändringar steg den utländska andelen av totalvärdet av finländska aktier med 2 procentenheter, dvs. till 44 procent. I slutet av år 2005 hade utländska placerare finländska aktier till ett värde på totalt 134 miljarder euro. Utländskt ägande var störst år 2000, då 61 procent av aktierna var i utländsk ägo.

Vid årsskiftet fanns det 300 miljarder euro finländska finansiella tillgångar placerade i utlandet. Under år 2005 var det i synnerhet placeringsfonder, arbetspensionsanstalter och företag som gjorde placeringar utomlands. Närmare 7 miljarder euro, netto, placerades i aktier och drygt 6 miljarder euro i masskuldebrev. I insättningar och fondandelar placerades 4 miljarder euro i vardera.

Finansräkenskaperna beskriver de finansiella tillgångarna och skulderna inom alla sektorer i samhällsekonomin samt de finansiella transaktioner som inverkar på volymen av dem. Finansräkenskaper sammanställs i alla EU-medlemsländer i enlighet med Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 1995). Vid Statistikcentralen framställs finansräkenskaperna för alla sektorer bara på årsnivå, men uppgifter om offentliga samfund och inhemska, noterade aktier finns också tillgängliga på kvartalsnivå.

Uppgörandet av finansräkenskaperna på årsnivå blir snabbare år 2007. Fr.o.m. nästa år utges de preliminära uppgifterna redan i juli tillsammans med de övriga uppgifterna i nationalräkenskaperna.

Källa: Finansräkenskaper 1999-2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Okko (09) 1734 3341, Marjatta Ropponen (09) 1734 3323

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Länkar: Offentliggörande i samband med meddelandet