Tiedote 16.11.2006

Sähköisen tiedonvälityksen merkitys kasvanut yrityksissä

Valtaosa eli 88 prosenttia vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä on korvannut ainakin osan paperipostiaan sähköisillä yhteyksillä viimeisen viiden vuoden aikana. 36 prosenttia yrityksistä on korvannut paperipostiaan sähköisillä yhteyksillä merkittävästi ja 10 prosenttia pääosin tai kokonaan. Internet-yhteys on 96 prosentilla ja kotisivut 67 prosentilla yrityksistä. Intranet on puolestaan käytössä 29 prosentilla ja extranet 19 prosentilla yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2006, jonka tilastotiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2006.

Internet ja kotisivut vähintään viisi henkeä työllistävissä yrityksissä 2000 - 2006

Suuret yritykset käyttävät tietoverkkoja eniten

Kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä 96 prosenttia ilmoitti keväällä 2006 käyttävänsä Internetiä. Osuus on kasvanut yhden prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Mitä suurempi yritys, sitä todennäköisemmin sillä oli käytössään Internet: Internet oli käytössä kaikilla vähintään 20 henkeä työllistävillä yrityksillä. Pienistä, 5-9 henkilöä työllistävistä yrityksistä Internet oli 93 prosentilla. Yritykset käyttivät Internetiä hyvin yleisesti muun muassa pankkipalveluihin, joihin sitä käytti 92 prosenttia Internetiä käyttävistä yrityksistä. Lomakkeiden palauttamiseen viranomaisille Internetiä käytti 70 prosenttia yrityksistä.

Omat kotisivut oli kahdella kolmesta yrityksistä. Suurilla yrityksillä oli selvästi useammin kotisivut kuin pienillä yrityksillä. Suurimmissa, vähintään 100 henkilöä työllistävissä yrityksissä kotisivut oli runsaalla 90 prosentilla, mutta pienissä, 5-9 henkilöä työllistävissä yrityksissä runsaalla puolella.

Tietotekniikan käyttö yrityksissä kokoluokittain

Toimialoittain tarkasteltuna Internet-kotisivut olivat yleisimpiä tukkukaupan, teollisuuden, posti- ja teleliikenteen sekä yrityspalvelujen toimialojen yrityksillä, joista neljällä viidestä oli omat kotisivut. Harvinaisimpia kotisivut olivat liikenteen ja rakentamisen toimialoilla, joilla kotisivut olivat noin puolella yrityksistä.

Kotisivuja käytettiin yleisesti tuotteiden markkinointiin, johon niitä käytti noin yhdeksän kymmenestä yrityksestä. 39 prosenttia yrityksistä oli julkaissut kotisivuillaan tuoteluetteloja ja hinnastoja.

Intranetiä käytti vajaa kolmannes kaikista vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, extranetiä vajaa viidennes. Sekä intranet- että extranet-ratkaisut olivat sitä yleisempiä, mitä suurempi yritys oli. Suurimmista, vähintään sata henkilöä työllistävistä yrityksistä useampi kuin kolme neljästä käytti intranetiä ja puolet extranetiä. Pienimmistä yrityksistä intranetiä käytti noin viidennes ja extranetiä 13 prosenttia.

Neljänneksessä yrityksistä oli työntekijöitä, jotka käyttivät säännöllisesti etäyhteyttä työpaikkansa tietojärjestelmiin. 90 prosentissa niistä yrityksissä, joissa oli tällaisia etätyöntekijöitä, etäyhteys otettiin kotoa. Työmatkoilta yhteyksiä otettiin 64 prosentissa yrityksistä.

Vuonna 2005 myyntiä Internetissä harjoitti 11 prosenttia yrityksistä. Internet-myynnin arvo oli vuonna 2005 noin 12 miljardia euroa. Internet-myynnin arvosta valtaosa syntyi yritysten välisestä kaupasta. Suoraan kuluttajille tehty myynti kattoi 14 prosenttia Internet-myynnin arvosta.

Lähde: Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aarno Airaksinen, (09) 1734 3206, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: Tilaston kotisivu