Pressmeddelande 16.11.2006

Elektronisk informationsförmedling allt viktigare i företagen

De flesta företagen, dvs. 88 procent, som sysselsätter minst fem personer har ersatt åtminstone en del av sin papperspost med elektroniska förbindelser under de senaste fem åren. 36 procent av företagen har i betydande grad ersatt papperspost med elektroniska förbindelser och 10 procent i huvudsak eller helt. Av företagen har 96 procent internetförbindelse och 67 procent webbsidor. Intranet har 29 procent av företagen och extranet 19 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning Internet och elektronisk handel i företag 2006. De statistiska uppgifterna i undersökningen har samlats in med en enkät under våren 2006.

Internet och webbsidor hos företag med minst fem anställda 2000-2006

Informationsnätverk vanligast i stora företag

Våren 2006 meddelade 96 procent av alla företag som sysselsätter minst fem personer att de använder internet. Andelen har ökat med en procentenhet från året innan. Ju större företaget är desto mera sannolikt är det att företaget använder internet: alla företag som sysselsätter minst 20 personer hade internet. Av små företag, dvs. företag som sysselsätter 5-9 personer, hade 93 procent internet. Företagen använde internet mycket allmänt bl.a. för banktjänster. 92 procent av företagen använde internet för banktjänster. Av företagen använde 70 procent internet för att återsända blanketter till myndigheter.

Två av tre företag hade egna webbsidor. Webbsidor var betydligt vanligare hos stora företag än hos små företag. Av de största företagen, dvs. företag som sysselsätter minst 100 personer, hade drygt 90 procent webbsidor, men i små företag som sysselsätter 5-9 personer var motsvarande andel drygt 50 procent.

Användning av datateknik i företag efter storleksklass

Sett efter näringsgren var webbsidor vanligast i företag inom näringsgrenarna partihandel, industri, post- och telekommunikation samt företagstjänster. Av dessa företag hade fyra av fem egna webbsidor. Webbsidor var mera sällsynta hos företag inom näringsgrenarna samfärdsel och byggverksamhet där omkring hälften av företagen hade webbsidor.

Webbsidor användes allmänt för marknadsföring av produkter. Ungefär nio av tio företag använde webbsidor i marknadsföringssyfte. 39 procent av företagen hade lagt ut produkt- och prislistor på sina webbsidor.

Något under en tredjedel av alla företag som sysselsätter minst fem personer använde intranet och något under en femtedel använde extranet. Både intranet- och extranetlösningar var ju vanligare desto större företag det var fråga om. Av de största företagen, dvs. företag som sysselsätter minst hundra personer, använde fler än tre av fyra intranet och hälften extranet. Av de minsta företagen använde omkring en femtedel intranet och 13 procent extranet.

I en fjärdedel av företagen fanns det anställda som regelbundet använde fjärranslutning till arbetsplatsens datasystem. I 90 procent av de företag som hade sådana distansarbetare kopplade de anställda upp sig hemifrån. 64 procent av företagen hade anställda som kopplade upp sig från arbetsresorna.

År 2005 bedrev 11 procent av företagen internetförsäljning. Värdet på internetförsäljningen var omkring 12 miljarder euro år 2005. Den största delen av värdet på internetförsäljningen kom från handeln mellan företag. Försäljningen direkt till konsumenterna täckte 14 procent av värdet på internetförsäljningen.

Källa: Internet och elektronisk handel i företag 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aarno Airaksinen, (09) 1734 3206, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Statistikensingångssida