Pressmeddelande 12.1.2007

Produktutvecklingen koncentrerad till Nyland

Av de 5,5 miljarder euro som använts för forskning och produktutveckling riktades 42 procent, dvs. 2,3 miljarder euro till Nyland år 2005. Forskning och produktutveckling har koncentrerats till fyra landskap: Nylands, Birkalands, Egentliga Finlands och Norra Österbottens sammanlagda andel av hela landets forskningsutgifter var nästan 82 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nya publikation Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2005.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten är mycket koncentrerad också inom landskapen. Av Nylands FoU-utgifter användes 99 procent i Helsingfors ekonomiska region, av Birkalands utgifter 95 procent i Tammerfors ekonomiska region och av Norra Österbottens utgifter 96 procent i Uleåborg ekonomiska region. I Egentliga Finland koncentrerar sig FoU-verksamheten till två centra: Åbo (56 procent av FoU-utgifterna i landskapet) och Salo (42 %).

Mest ökade forskningsutgifterna år 2005 i Helsingfors ekonomiska region, med drygt 61 miljoner euro. I Salo ekonomiska region ökade forskningsutgifterna dock relativt sett mest, med nästan en fjärdedel, dvs. 46 miljoner euro. I Vasa minskade forskningsutgifterna mest, med närmare 13 miljoner euro.

I förhållande till folkmängden var FoU-utgifterna störst i Salo och Uleåborg ekonomiska regioner, i båda kring 3 500 euro, medan medeltalet för hela landet var drygt tusen euro.

Forsknings- och utvecklingsverksamheten efter FoU-utgifter i de största ekonomiska regionerna år 2005

Ekonomisk region FoU-utgifter 2005 Reell förändring av FoU-utgifter* 2004-2005 FoU-utgifter per invånare** 2005
Totalt mn euro Andel av FoU-utgifter, % % euro/invånare
Hela landet 5 473,8 100,0 3,5 1 043
Helsingfors 2 274,5 41,6 2,1 1 849
Tammerfors 834,6 15,2 4,5 2 623
Uleåborg 688,1 12,6 3,1 3 361
Åbo 316,7 5,8 -0,1 1 064
Salo 235,2 4,3 23,8 3 728
Jyväskylä 191,5 3,5 5,2 1 167
Kuopio 111,1 2,0 9,1 940
Vasa 75,7 1,4 -14,8 851
Joensuu 61,1 1,1 13,1 528
Villmanstrand 60,2 1,1 5,7 861
Lahtis 46,8 0,9 7,4 276
Borgå 42,1 0,8 2,9 568
Forssa 39,2 0,7 8,7 1 104
Björneborg 35,9 0,7 -20,4 260
Tavastehus 30,0 0,5 20,3 336

* Deflaterad med BNP:s marknadsprisindex (BNP:n preliminära).
** I relation till medelfolkmängden år 2005.
På grund av ändringar i indelningen i ekonomiska regioner är uppgifterna om Joensuu åren 2004 och 2005 inte helt jämförbara.

Antalet anställda inom forskning ökade bara något

År 2005 arbetade totalt 77 300 personer inom forskning och produktutveckling, vilket var en procent mer än året innan. När det gäller högskolesektorn ökade antalet anställda inom FoU med 500, men i företagen med bara drygt hundra. Däremot minskade antalet anställda något inom den offentliga sektorn.

Andelen kvinnor av forskningspersonalen ökade något inom alla sektorer år 2005. Av anställda inom FoU var 26 400 kvinnor, dvs. i genomsnitt var tredje anställd inom forskning och produktutveckling var kvinna. I företagen var kvinnornas andel av forskningspersonalen fortfarande påfallande liten, 22 procent, när man jämför med den offentliga sektorn och högskolorna, där kvinnornas andel var 48 och 47 procent.

Av anställda inom FoU var ungefär två tredjedelar forskare och produktutvecklingsingenjörer medan en tredjedel arbetade med expert- och stöduppgifter.

Utvidgat datainnehåll i publikationen

Publikationen Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2005 innehåller uppgifter om anställda inom forsknings- och utvecklingsverksamhet, forskningsutgifter och finansiering av dem. Jämfört med tidigare år har innehållet i publikationen utvidgats med uppgifter om statens forsknings- och utvecklingsfinansiering samt uppgifter om utrikeshandel med högteknologi och patentering. Årstabellerna som beskriver forsknings- och utvecklingsverksamheten publiceras från och med nu bara på statistikens webbsidor.

Källa: Forsknings- och utvecklingsverksamhet 2005. Statistikcentralen (publikationen är finskspråkig).
Pris 35 euro. Beställningar: Statistikcentralens försäljningstjänst (09) 1734 2011, myynti@stat.fi, Tilastotori

Förfrågningar: Tero Luhtala (09) 1734 3327, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Statistikens ingångssida