Tiedote 23.1.2007

Työllisyys ja työttömyys joulukuussa 2006

- Työllisiä 59 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 69,1 prosenttia
- Työttömiä oli 31 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 6,4 prosenttia, työttömänä 168 000 henkeä
- Työnvälityksessä 30 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuonna 2006 työllisiä keskimäärin 43 000 enemmän kuin vuonna 2005
- Vuoden 2006 työttömyysaste 7,7 prosenttia

Työllisiä oli joulukuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 458 000, mikä oli 59 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla työllisyys lisääntyi, kun taas julkisella sektorilla työllisyys pysyi samalla tasolla. Työllisten määrä lisääntyi eniten Etelä-Suomen läänissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli joulukuussa 69,1, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 70,9 prosenttia ja naisten työllisyysaste 67,3 prosenttia. Työllisyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 69,6 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 12/2005 - 12/2006, tuhatta henkeä

  Joulukuu 2006 Joulukuu 2005 MUUTOS, %
12/05 - 12/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 458 2 399 2,5
 - palkansaajat 2 147 2 094 2,5
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 311 305 1,9
 Työllisyysaste, % 69,1 67,8 1,32
 Työttömät 1 168 198 -15,4
 Työttömyysaste, % 6,4 7,6 -1,22
 Työvoima yhteensä 2 625 2 597 1,1
 Työvoimaosuus, % 66,1 65,7 0,42
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 345 1 358 -0,9
 - opiskelijat 364 357 2,1
 - kotitaloustyössä 99 91 9,1
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 99 130 -23,7
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 247 282 -12,7
 - yli vuoden työttömänä olleet 59 70 -16,3
 Tukitoimenpitein työllistetyt 38 35 7,5
 Työvoimakoulutuksessa 29 27 9,4
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 16 16 4,3
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 30 26 18,5
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2006 joulukuussa 168 000, mikä oli 31 000 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyysaste oli 6,4 prosenttia eli 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli joulukuussa 7,3 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,7 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 9,5 prosenttia. 15-24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli joulukuussa 11,5 prosenttia, mikä oli 5,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Nuorten työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 18,1 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuonna 2006työllisiä oli keskimäärin 2 443 000 henkeä eli 43 000 enemmän kuin vuonna 2005. Vuonna 2006 työllisyysaste oli 68,9  prosenttia, kun se vuonna 2005 oli 68,0  prosenttia. Työttömiä oli keskimäärin 204 000 eli 15 000 vähemmän kuin vuonna 2005. Työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2005. Työvoimatutkimuksen PX-Web-aikasarjataulukot päivitetään vuoden 2006 tiedoilla 23.1.2007 ja ne löytyvät osoitteesta http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tau.html.

Työvoimatoimistoissa oli joulukuun 2006 lopussa kaikkiaan 247 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 36 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 6 000 suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 26 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden joulukuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 30 000 uutta avointa työpaikkaa eli 5 000 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi joulukuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Joulukuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html

Lisätietoja:

Tilastokeskus: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)