Pressmeddelande 8.2.2007

Över hälften av internetanvändarna läser nättidningar

Enligt Statistikcentralens rapport "Suomalaiset tietoyhteiskunnassa 2006" (ung. Finländarna i informationssamhället) använde över tre miljoner av 15-74-åringarna internet på våren 2006. 23 procent av finländarna använde inte alls internet. Bland de äldre åldersklasserna är andelen internetanvändare fortfarande klart lägre än bland de yngre åldersklasserna. När det gäller olika sätt att använda internet har läsandet av nättidningar, internetsamtal, snabbmeddelanden via nätet, ärenden i nätbanken och köp via webbshop ökat mest. Sex av tio internetanvändare meddelade att de läser nättidningar.

Våren 2006 hade 29 procent av alla 15-74-åringar gjort inköp eller beställningar via webbshoppar under de tre föregående månaderna och 37 procent av alla 15-74-åriga internetanvändare. I en del åldersklasser handlar rentav 40 procent av finländarna via internet. År 2006 var andelen finländare som besökte webbshoppar något över genomsnittet inom EU.

Var fjärde internetanvändare har någon gång uträttat privata ärenden med myndigheter via nätet. Var femte internetanvändare hade under början av året fyllt i blanketter och skickat dem till myndigheter via internet. På grund av oro angående datasekretessen hade var tredje av de finländare som skulle ha haft möjlighet att uträtta myndighetsärenden låtit bli att sköta ärendena via internet. Finländarnas intresse och oro för datasekretessen har ökat något under åren 1996-2005.

Uppgifterna bygger på en undersökning om användning av data- och kommunikationsteknik. Undersökningen, som gjordes per telefon, utredde betydelsen av informationssamhällets innovationer som mobiltelefon, dator och internet i finländarnas vardag. I rapporten strävar man också efter att uppskatta vilka nya kommunikationssätt har ersatt tidigare kommunikationssätt.

Inga större förändringar när det gäller betalning av räkningar

Det finns många olika former av elektronisk fakturering, t.ex. textmeddelanden och direktdebitering. Betalningssätten har inte nämnvärt förändrats även om andelen personer som använder direktfakturering och nätbanker har ökat klart under de senaste två åren. Fyra av fem internetanvändare använder nätbanker. Ungefär var tionde hade tagit emot räkningar via e-post. De flesta finländare vill dock få räkningarna på traditionellt sätt, dvs. per brev.

Betalning av räkningar år 2006, procent efter åldersgrupp

Alla 18-29 år 30-49 år 50-74 år
Använt internet för att sköta bankärenden1 81 71 87 84
Räkningar i direktdebitering 52 32 49 64
Räkningar via direktfakturering 9 9 9 9
Betalning av räkningar per mobiltelefon 8 12 7 6
Fått räkningar per brev 93 93 95 91
Fått räkningar per e-post 12 16 15 7
Vill ha räkningarna per brev 89 89 86 92

1Andel av internetanvändare

Studieärenden sköts ofta via internet

Två av tre studerande hade tittat på kurs- eller studieutbudet på nätet efter ingången av höstterminen. Den näst vanligaste formen när det gäller webbstudier var kontakter med läraren via e-post. Över hälften av alla studerande hade tittat på tentaresultat o.d. via internet och tagit emot studieuppgifter via nätet, t.ex. via e-post. Varannan studerande hade anmält sig till kurser eller annan undervisning via internet. Att sköta ärenden via internet är inte alltid valfritt eftersom många läroanstalter bara ger möjlighet att anmäla sig via nätet och publicerar studiehandböckerna ofta bara i elektronisk form.

Källa: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus 2006 (publikation är finskspråkig), Statistikcentralen.

Förfrågningar: Timo Sirkiä (09) 1734 2622

Ansvarig statistikdirektör: Jussi Simpura

Länkar:
Beställ publikationen via Statistiktorget Tilastotori eller försäljningstjänsten (09) 1734 2011, myynti@stat.fi