Pressmeddelande 20.3.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2007

- Antalet sysselsatta 25 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,1 procent
- Antalet arbetslösa 22 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,5 procent, 197 000 personer arbetslösa
- 59 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i februari 2 420 000, dvs. 25 000 fler än året innan. Inom den privata sektorn ökade sysselsättningen, medan den låg på samma nivå inom den offentliga sektorn. Antalet sysselsatta ökade i Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i februari 68,1 procent, dvs. 0,6 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 69,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 67,1 procent. Trenden för det relativa sysselsättningstalet*) var 69,5 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2/2006-2/2007, tusen personer

  Februari 2007 Februari 2006 FÖRÄNDRING, %
2/06-2/07
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 420 2 395 1,1
 - löntagare 2 097 2 087 0,5
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 323 308 4,8
 Relativt sysselsättningstal, % 68,1 67,5 0,62
 Arbetslösa 1 197 219 -10,2
 Relativt arbetslöshetstal, % 7,5 8,4 -0,92
 Arbetskraften totalt 2 617 2 614 0,1
 Arbetskraftsandel, % 65,9 66,1 -0,22
 Utanför arbetskraften totalt 1 357 1 343 1,0
 - studerande 378 387 -2,4
 - i hushållsarbete 87 83 4,9
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
86 80 7,7
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 235 271 -13,4
 - arbetslösa längre än ett år 57 70 -19,3
 Sysselsatta genom åtgärder 41 36 12,6
 I arbetskraftsutbildning 35 31 11,5
 I arbetspraktik, arbetsalternering 19 18 4,6
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 59 52 14,5
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i februari 2007 till 197 000, dvs. 22 000 färre än i februari året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 7,5 procent, dvs. 0,9 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i februari 7,0 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,0 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 14,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i februari 19,5 procent, vilket var 3,7 procentenheter mindre än i februari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 17,8 procent.

I slutet av februari 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 235 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 36 000 mindre än i februari året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 9 000 större jämfört med februari i fjol. Åtgärderna gällde 3,6 procent av arbetskraften. Det fanns 23 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i februari året innan. I februari anmäldes 59 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i februari året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, är ungefär ± 0,6 procentenheter i februari. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i februari är ungefär ±15 000 personer.

*) Läs om den säsong- och slumpvariationsrensade trenden och begränsningarna av dess användning http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html (bara på finska)

Förfrågningar:

Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)