Tiedote 19.6.2007

Työllisyys ja työttömyys toukokuussa 2007

- Työllisiä 60 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 70,2 prosenttia
- Työttömyysaste 8,5 prosenttia, työttömänä 232 000 henkeä
- Työnvälityksessä 47 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-toukokuussa 2007 keskimäärin 47 000 työllistä enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisenä vuonna

Työllisiä oli toukokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 499 000, mikä oli 60 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyys lisääntyi eniten yksityisellä sektorilla. Palkansaajia oli 62 000 enemmän kuin vuotta aiemmin, yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Jatkuvassa kokoaikatyössä oli 52 000 palkansaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä kasvoi kaikissa muissa lääneissä paitsi Itä-Suomen läänissä, jossa työllisten määrä pysyi ennallaan.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli toukokuussa 70,2 prosenttia, mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 72,0 prosenttia ja naisten työllisyysaste 68,3 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,1 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 5/2006 - 5/2007, tuhatta henkeä

  Toukokuu 2007 Toukokuu 2006 Muutos, %
5/06 - 5/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 499 2 439 2,5
 - palkansaajat 2 168 2 106 2,9
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 331 333 -0,6
 Työllisyysaste, % 70,2 68,7 1,52
 Työttömät 1 232 275 -15,7
 Työttömyysaste, % 8,5 10,1 -1,62
 Työvoima yhteensä 2 730 2 714 0,6
 Työvoimaosuus, % 68,6 68,5 0,12
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 248 1 247 0,1
 - opiskelijat 268 263 1,8
 - kotitaloustyössä 94 100 -6,5
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 202 235 -14,2
 - yli vuoden työttömänä olleet 52 65 -19,8
 Tukitoimenpitein työllistetyt 43 40 6,9
 Työvoimakoulutuksessa 32 30 6,0
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 19 -0,1
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 47 44 5,8
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 toukokuussa 232 000, mikä oli 43 000 vähemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömyysaste oli 8,5 prosenttia eli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli toukokuussa 6,3 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,9 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 13,8 prosenttia. 15-24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli toukokuussa 27,0 prosenttia, mikä oli 6,5 prosenttiyksikköä alempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 15,0 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 tammi-toukokuussatyöllisiä oli keskimäärin 2 440 000 henkeä eli 47 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 204 000 eli 28 000 vähemmän kuin vuoden 2006 tammi-toukokuussa.

Työvoimatoimistoissa oli toukokuun 2007 lopussa kaikkiaan 202 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 33 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 5 000 suurempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,5 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 19 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 4 000 pienempi kuin edellisen vuoden toukokuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin toukokuussa 47 000 uutta avointa työpaikkaa, mikä oli 3 000 enemmän kuin edellisen vuoden toukokuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi toukokuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Toukokuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 17 000 henkeä.

*) Katso kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Lisätietoja:

Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225,
Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523
Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)