Pressmeddelande 19.6.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i maj 2007

- Antalet sysselsatta 60 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 70,2 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,5 procent, 232 000 personer arbetslösa
- 47 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 47 000 fler under januari-maj år 2007 än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i maj 2 499 000, dvs. 60 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade mest inom den privata sektorn. Antalet löntagare var 62 000 fler än året innan, antalet företagare var nästan oförändrat. Det fanns 52 000 fler löntagare i fortlöpande heltidsarbete än för ett år sedan. Antalet sysselsatta ökade i alla andra län utom i Östra Finlands län, där siffran var oförändrad.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i maj 70,2 procent, dvs. 1,5 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 72,0 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,3 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden*) var 70,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 5/2006-5/2007, tusen personer

  Maj 2007 Maj 2006 Förändring, %
5/06-5/07
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 499 2 439 2,5
 - löntagare 2 168 2 106 2,9
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 331 333 -0,6
 Relativt sysselsättningstal, % 70,2 68,7 1,52
 Arbetslösa 1 232 275 -15,7
 Relativt arbetslöshetstal, % 8,5 10,1 -1,62
 Arbetskraften totalt 2 730 2 714 0,6
 Arbetskraftsandel, % 68,6 68,5 0,12
 Utanför arbetskraften totalt 1 248 1 247 0,1
 - studerande 268 263 1,8
 - i hushållsarbete 94 100 -6,5
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 202 235 -14,2
 - arbetslösa längre än ett år 52 65 -19,8
 Sysselsatta genom åtgärder 43 40 6,9
 I arbetskraftsutbildning 32 30 6,0
 I arbetspraktik, arbetsalternering 19 19 -0,1
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 47 44 5,8
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i maj 2007 till 232 000, dvs. 43 000 färre än i maj året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 8,5 procent, dvs. 1,6 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i maj 6,3 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 6,9 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 13,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i maj 27,0 procent, vilket var 6,5 procentenheter lägre än i maj året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 15,0 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-maj år 2007i medeltal 2 440 000 personer, dvs. 47 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 204 000, dvs. 28 000 färre än i januari-maj år 2006.

I slutet av maj 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 202 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 33 000 mindre än i maj året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 5 000 större jämfört med maj i fjol. Åtgärderna gällde 3,5 procent av arbetskraften. Det fanns 19 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i maj året innan. I maj anmäldes 47 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, vilket var 3 000 fler än i maj året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i maj är ungefär ±17 000 personer.

*) Läs om den säsong- och slumpvariationsrensade trenden och begränsningarna av dess användning http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-01-18_men_003.html

Förfrågningar:

Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225,
Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523
Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)