Pressmeddelande 18.10.2007

Eino H. Laurila -medaljen till Matti Pohjola och Jukka Jalava

Eino H. Laurila nationalinkomstmedaljen år 2007 har tilldelats professor Matti Pohjola och politices magister Jukka Jalava. Pohjola och Jalava har arbetat tillsammans aktivt med nationella och internationella uppgifter inom ekonomisk forskning. De har också varit initiativkraftiga när det gäller utveckling och förbättring av användbarheten av uppgiftsinnehållet i nationalräkenskaperna.

Professor, phD Matti Pohjola har i egenskap av forskare, lärare och ledare av forskningsarbete kraftigt stött sig på nationalräkenskapssystemet och de uppgifter som nationalräkenskaperna producerar. Hans forskning har gjort att det blivit lättare att förstå aktuella ekonomiska fenomen. Pohjolas senaste undersökningar har granskat bl.a. informations- och kommunikationsbranschens inverkningar på produktiviteten och den ekonomiska tillväxten. Han har bl.a. tagit upp frågor som gäller statistik och nationalräkenskaper och besvarandet av frågorna har främjat utvecklingen av räkenskaperna och statistikproduktionen. Pohjola har disputerat vid universitetet i Cambridge 1981 och verkar som professor i nationalekonomi vid Helsingfors handelshögskola (Helsingin kauppakorkeakoulu).

Politices magister Jukka Jalava är den yngre generationens ekonomiska expert och har arbetat i nära samarbete med professor Pohjola. Jalava har analyserat grundfaktorerna för produktivitet och deras inverkan på den ekonomiska tillväxten. I sitt arbete har han stött sig på nationalräkenskaperna. Jalava arbetar för närvarande vid Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat.

Medaljerna överräcks till Matti Pohjola och Jukka Jalava i början av en föredragstillställning som arrangeras av Kansantaloudellinen Yhdistys onsdagen den 24 oktober 2007 kl. 16.00 i Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11.

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen är en erkänsla för viktigt arbete för utveckling och tillämpning av forskning inom nationalekonomi och i synnerhet av systemen för beskrivning av nationalekonomin. Syftet med medaljen är att också främja växelverkan mellan forskning inom nationalekonomin och det praktiska statistikarbetet. Om utdelningen av medaljen beslutar Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Sällskapet r.f., Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första medaljen tilldelades år 1993 professor Eino H. Laurila för omfattande arbete för utveckling av Finlands nationalräkenskaper.

Förfrågningar: utvecklingschef Markku Suur-Kujala, Statistikcentralen (09) 1734 3437, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi