Pressmeddelande 20.11.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i oktober 2007

- Antalet sysselsatta 83 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 69,8 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,2 procent, 164 000 personer arbetslösa
- 44 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 52 000 fler under januari-oktober år 2007 än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i oktober 2 495 000, dvs. 83 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom både den privata och den offentliga sektorn. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare var 75,7 procent, medan den året innan var 75,9 procent. Antalet sysselsatta ökade i Södra och Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i oktober 69,8 procent, dvs. 1,9 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 70,7 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,8 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden* var 70,3 procent.

Förändringar i sysselsättningen 10/2006-10/2007, tusen personer

  Oktober 2007 Oktober 2006 FÖRÄNDRING , %
10/06-10/07
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 495 2 412 3,4
 - löntagare 2 192 2 116 3,6
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 302 296 2,3
 Relativt sysselsättningstal, % 69,8 67,8 1,92
 Arbetslösa 1 164 187 -12,4
 Relativt arbetslöshetstal, % 6,2 7,2 -1,02
 Arbetskraften totalt 2 658 2 598 2,3
 Arbetskraftsandel, % 66,7 65,5 1,22
 Utanför arbetskraften totalt 1 329 1 370 -2,9
 - studerande 365 391 -6,8
 - i hushållsarbete 80 87 -7,8
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 198 227 -12,6
 - arbetslösa längre än ett år 48 60 -19,9
 Sysselsatta genom stödåtgärder 36 40 -8,5
 I arbetskraftsutbildning 34 34 -0,3
 I arbetspraktik, arbetsalternering 19 19 -3,0
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 44 35 24,3
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i oktober 2007 till 164 000, dvs. 23 000 färre än i oktober året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,2 procent, dvs. 1,0 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i oktober 7,0 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,5 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 12,6 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i oktober 14,8 procent, vilket var 2,1 procentenheter mindre än i oktober året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 16,7 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-oktober år 2007i medeltal 2 494 000 personer, dvs. 52 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 188 000, dvs. 23 000 färre än i januari-oktober år 2006.

I slutet av oktober 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 198 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 28 000 mindre än i oktober året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 färre jämfört med oktober i fjol. Åtgärderna gällde 3,4 procent av arbetskraften. Det fanns 19 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i oktober året innan. I oktober anmäldes 44 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 9 000 fler än i oktober året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i oktober är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434
Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)