Tiedote 22.7.2008

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 2008

- Työllisiä 49 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 74,4 prosenttia
- Työttömyysaste 6,8 prosenttia, työttömänä 195 000 henkeä
- Työnvälityksessä 37 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2008 tammi-kesäkuussa keskimäärin 54 000 työllistä enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana

Työllisiä oli kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 668 000, mikä oli 49 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien ja yrittäjien määrä kasvoi. Palkansaajista jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien määrä lisääntyi ja määräaikaista työtä tekevien väheni. Työllisten määrä lisääntyi Etelä- ja Itä-Suomen lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli kesäkuussa 74,4 prosenttia, mikä oli 0,9 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 76,5 prosenttia ja naisten työllisyysaste 72,2 prosenttia. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 71,0 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 6/2007 - 6/2008, tuhatta henkeä

  Kesäkuu 2008 Kesäkuu 2007 MUUTOS, %
6/07 - 6/08
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 668 2 619 1,9
 - palkansaajat 2 334 2 300 1,5
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 334 319 4,4
 Työllisyysaste, % 74,4 73,5 0,92
 Työttömät 1 195 209 -6,7
 Työttömyysaste, % 6,8 7,4 -0,62
 Työvoima yhteensä 2 862 2 828 1,2
 Työvoimaosuus, % 71,5 71,1 0,42
Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 141 1 152 -0,9
       
 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 208 225 -7,4
 - yli vuoden työttömänä olleet 44 52 -16,0
 Tukitoimenpitein työllistetyt 37 41 -8,7
 Työvoimakoulutuksessa 23 25 -9,5
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 17 -2,0
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 37 37 -0,7
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 kesäkuussa 195 000, mikä oli 14 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömyysaste oli 6,8 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli kesäkuussa 6,3 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,6 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 11,9 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli kesäkuussa 16,7 prosenttia, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 15,8 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 toisella neljänneksellä eli huhti-kesäkuussa työllisiä oli keskimäärin 2 574 000 henkeä eli 50 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 202 000 henkeä, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuoden 2007 huhti-kesäkuussa.

Vuoden 2008 tammi-kesäkuussa työllisiä oli keskimäärin 2 524 000 henkeä eli 54 000 enemmän kuin vuoden 2007 vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli 189 000 henkeä, mikä oli 15 000 vähemmän kuin vuoden 2007 tammi-kesäkuussa.

Työvoimatoimistoissa oli kesäkuun 2008 lopussa kaikkiaan 208 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 17 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,7 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 25 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 37 000 uutta avointa työpaikkaa eli sama määrä kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi kesäkuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Kesäkuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Työvoimatutkimuksen tunnuslukujen vuosimuutosten tulkintaa kuvataan artikkelissa
Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan

Lisätietoja: Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työ- ja elinkeinoministeriö: Mikko Kauppinen 010 60 48045, Internet: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)