17.1.1996

Kuluttajien mielialoissa suuria eroja

Kuluttajien mielestä Suomen taloudellinen tilanne on kohentunut viimeisen vuoden aikana ja talouskasvun uskotaan edelleen jatkuvan. Parantuneen talouden odotetaan vähentävän työttömien määrää ja helpottavan kotitalouksien oman talouden tilannetta seuraavien 12 kuukauden aikana. Näkemykset oman talouden kehityksestä vaihtelevat suuresti eri väestöryhmissä ja alueilla. Näin osoittaa Tilastokeskuksen uusin kuluttajabarometri, jonka tiedot on kerätty haastattelemalla marraskuussa 1 500 suomalaista.

Marraskuussa haastatelluista alle 35-vuotiaat kokivat taloustilanteensa parantuneen viime vuoden aikana, muut huonontuneen. Pääkaupunkiseudulla asuvien kotitalouksien talous vahvistui hieman, mutta muualla asuvien heikkeni vähän. Yrittäjien ja palkansaajien talous koheni. Sen sijaan työttömien ja työvoimaan kuulumattomien, kuten eläkeläisten, opiskelijoiden ja omaa kotitaloutta hoitavien talous huononi. Eniten heikkeni vastausten perusteella maanviljelijöiden taloudellinen tilanne. Heistä joka toinen ilmoitti taloutensa huonontuneen Suomen EU-jäsenyyden ensimmäisen vuoden aikana ja vain viisi prosenttia arvioi taloutensa parantuneen.

Neljä kymmenestä maanviljelijästä uskoi marraskuussa taloutensa edelleen heikkenevän seuraavan vuoden aikana. Vain joka kymmenes arvioi taloutensa paranevan. Sen sijaan työttömät, yrittäjät ja palkansaajat uskoivat taloutensa kohenevan. Työvoimaan kuulumattomat arvioivat taloustilanteensa säilyvän ennallaan.

Arviot oman talouden kehityksestä marraskuussa 1995

Asunnon ostoaikomukset olivat marraskuussa korkeammalla kuin pitkään aikaan. Erityisen innokkaasti asunnon ostoa suunnittelivat lapsiperheet - kahdeksan sadasta. Aikuiskotitalouksien ostoaikomukset ovat edelleen vaisuja. Vain viisi sadasta suunnitteli ostavansa asunnon vuoden sisällä.

Marraskuussa asuntoaan aikoi sisustaa, remontoida tai koneellistaa yhtä moni kotitalous kuin vuotta aiemmin. Joka kolmas talous aikoi laittaa rahaa kodin sisustamiseen. Viihde-elektroniikkaa aikoi hankkia joka neljäs. Joka viides aikoi remontoida kotia tai hankkia kodinkoneita. Urheilu- ja harrastusvälineitä aikoi hankkia joka kahdeksas.

Lomamatkaa ulkomaille puolen vuoden sisällä suunnitteli marraskuussa kolme kymmenestä. Kotimaan lomamatkan talven tai kevään mittaan aikoi tehdä joka toinen niin kuin vuotta aiemminkin. Muun kulkuvälineen kuin auton ostoa suunnitteli joka kymmenes. Loma-asunnon hankintaa suunnitteli kaksi sadasta.

Auton ostoa suunnitteli marraskuussa joka kymmenes kotitalous, mikä oli viidennes enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu oli kokonaan käytettyjen autojen varassa. Marraskuun barometrin mukaan kotitaloudet ostaisivat puolessa vuodessa 35 000 uutta autoa ja 190 000 käytettyä autoa, kun vuotta aiemmin aiottiin hankkia 40 000 uutta autoa ja 140 000 käytettyä autoa.

Kotitalouksilta kysyttiin marraskuussa myös niiden rahatilannetta. Puolet talouksista ilmoitti rahojensa riittävän nipin napin. Kolmasosa talouksista pystyi säästämään. Joka kahdeskymmenes kotitalous ilmoitti velkaantuvansa. Yhtä moni joutui käyttämään säästöjään kulutukseen.

Säästämistä pidettiin jonkin verran epäedullisena marraskuussa. Kuusi kotitaloutta kymmenestä ilmoitti säästävänsä todennäköisesti seuraavan vuoden aikana. Luotonottoa pidettiin vähän edullisempana kuin vuotta aiemmin. Joka kymmenes talous aikoi ottaa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien mielialoja mittaava saldoluku saadaan vähentämällä oman talouden paranemista odottavien vastaajien prosenttiosuudesta sen heikkenemistä odottavien osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, marraskuu 1995
Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (90) 1734 3349