29.8.1996

Työllisyys paranee hitaasti

Työllisten määrä lisääntyi viime vuoden heinäkuusta tämän vuoden heinäkuuhun 15 000:lla, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat lisääntyivät jalostuksessa ja alkutuotannossa, mutta vähenivät hieman palveluissa liikenteen työpaikkojen vähenemisen takia.

Miesten työpaikat lisääntyivät runsaalla 10 000:lla. Myös naisten työllisyys parani hieman. Eniten työpaikat lisääntyivät Uudenmaan läänissä.

Kausitasoitettu työllisyys aleni kesäkuusta heinäkuuhun kolmella tuhannella.

Työvoiman muutokset

Työttömiä oli heinäkuussa 421 000 eli 40 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyttä pienensi pääasiassa opiskelijoiden määrän kasvu viime vuoden heinäkuusta. Nuorten työttömyys väheni vuodessa 20 000:lla 78 000:een. Kausitasoitettu työttömyys aleni kesäkuusta heinäkuuhun parilla tuhannella.

Miehiä oli heinäkuussa työttömänä 211 000 ja naisia 210 000. Naisten työttömyysaste pieneni viime vuoden heinäkuusta 1,5 prosenttiyksikköä 16,6:een, miesten 1,3 prosenttiyksikköä 15,2:een. Kokonaistyöttömyysaste oli heinäkuussa 15,9 prosenttia.

Heinäkuun työttömistä 117 000 henkeä tuli julkisista palveluista, 65 000 henkeä teollisuudesta ja 44 000 henkeä kaupasta.

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 10 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 15.-21. heinäkuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Heinäkuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 468 100 työtöntä.

Työvoimatutkimuksen lukuja arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon otostutkimuksen keskivirheestä johtuva luottamusväli. Heinäkuun työttömyysasteessa se oli ± 0,8 prosenttiyksikköä.

Lähde: Työvoimatutkimus, heinäkuu 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228 ja
Hannu Siitonen (09) 1734 3225

Työlliset...

Työttömät

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.