4.9.1996

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja innovaatioiden vaikutusten selvittämiseen ei ole aiemmin ollut käytettävissä nykyisen kaltaisia laajoja yritystason aineistoja. Tietopohjan parannuttua Tilastokeskuksessa on valmistunut näitä vaikutuksia kartoittava tutkimus, jossa on yhdistetty tietoja t&k- toiminnasta, innovaatioista, tilinpäätöksistä, tuotannosta ja investoinneista vuosilta 1985-1993.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteys tuottavuuteen voimistui 90-luvun alussa

Tehdasteollisuuden yritysten tutkimustoiminnan vaikutus tuottavuuteen on ollut myönteinen. T&k-toiminnan ja tuottavuuden välinen yhteys on ollut merkittävä varsinkin korkean teknologian toimialoilla ja etenkin sähköteknisten tuotteiden ja instrumenttien valmistuksessa. Tutkimustoiminnan vaikutus tuottavuuteen kasvoi vuosina 1987-1993 koko tehdasteollisuudessa. Erityisesti lamavuosien aikana t&k- toiminnan yhteys tuottavuuteen voimistui ja t&k-investointien taloudellinen vaikutus tehostui.

Tutkimustoiminnan ja jalostusarvon yhteyttä kuvaavat kertoimet kau- delle 1987-1993 olivat mittaustavasta riippuen välillä 0,08-0,10. Ker- roin kuvaa tutkimuspääoman prosentuaalisen muutoksen ja siitä seu- raavan jalostusarvon prosentuaalisen muutoksen suhdetta. Esimer- kiksi tutkimuspääoman 10 prosentin kasvu aiheuttaa 0,8-1,0 prosentin kasvun jalostusarvossa. Tutkimuspääoma tarkoittaa tässä raportissa yritysten kasautuneita t&k-menoja 10 prosentin jäännösarvopoistolla.

Tutkimusraportissa selvitetään myös innovaatiotoiminnan yhteyttä yri- tyksen kannattavuuteen vuosina 1989-1993. Kolmantena tutkimus- kohteena on t&k-investointeihin vaikuttavat tekijät sekä julkisen t&k-tuen merkitys 1985-1993.

Innovaatiot parantavat kannattavuutta

Innovaatiotoiminnalla on selkeä yhteys yrityksen kannattavuuteen. Kannattavuutta mitattiin tutkimuksessa käyttökateprosentilla eli käyttö- katteen osuudella liikevaihdosta. Innovaatiot jaoteltiin prosessi- innovaatiohin eli uusien tuotantomenetelmien käyttöönottoon sekä tuoteinnovaatiohin eli uusien tuotteiden tuomiseen markkinoille.

Prosessi-innovaatioita tehneitten yritysten kannattavuus oli korkeampi kuin muiden yritysten koko tarkasteluajan 1989-1993. Uusista tuotan- tomenetelmistä huolimatta näiden yritysten työvoima väheni hitaammin kuin muiden.

Uusien tuotteiden tuominen markkinoille aiheuttaa kustannuksia ja ne voivat lyhyellä aikavälillä heikentää yrityksen kannattavuutta. Tuotein- novaatioiden aikaansaaminen näyttää kuitenkin edistävän yrityksen taloudellista menestymistä muutaman vuoden viiveellä. Etenkin me- tallituoteteollisuudessa sekä käyttökateprosentti että liikevaihto kas- voivat vuosina 1991-1993 nopeimmin niillä yrityksillä, joilla merkittävä osa vuoden 1991 liikevaihdosta tuli tuoteinnovaatioista.

Julkisella tuella suuri vaikutus yritysten tutkimuspanostukseen

Yrityksen talouden tila vaikuttaa voimakkaasti sen tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. Yrityksen velkaantuneisuus, jota mitattiin pitkäaikaisella vieraalla pääomalla, supisti investointeja. Likviditeetti, jota mitattiin kassavirralla, taas lisäsi niitä. Yhdysvalloissa on saatu samanlaisia tuloksia.

Julkiset teknologiatuet edistävät yritysten t&k-investointeja merkittävästi. Sekä lainat että suora tuki lisäsivät investointeja. Suoran tuen vaikutus oli lainaa suurempi. Näyttää kuitenkin siltä, että teknologiatuista saatu lisähyöty väheni yrityksissä tukien kasvaessa. Suurimman osan t&k-tuista jakaa Suomessa Teknologian kehittämiskeskus (TEKES). Sen tuet lisäsivätkin merkittävästi t&k-investointeja, kun taas muiden jakamien tukien vaikutus oli ristiriitainen.

Tutkimus on Tilastokeskuksen ja TEKESin rahoittama yhteishanke. Sen ovat laatineet yliaktuaari Kai Husso ja yliaktuaari Ari Leppälahti Tilastokeskuksesta sekä tutkija Petri Niininen Helsingin kauppakor- keakoulusta.

Lähde: R&D, Innovation and Firm Performance. Studies on the Panel Data of Finnish Manufacturing Firms. Tilastokeskus. Tiede ja teknologia 1996:3 (sisältää suomenkielisen tiivistelmän).

Lisätietoja: Kai Husso (09) 1734 2320 (Tutkimustoiminta ja tuottavuus)
Petri Niininen (09) 4313 8618 (T&k ja julkiset teknologiatuet)
Ari Leppälahti (990) 47 22 864 759 (Innovaatiot ja yritystoiminta)