Yleisöluotot vähenivät viime vuonna kaikissa lääneissä

Yleisölle myönnettyjen luottojen kanta oli viime vuoden lopussa 475 miljardia markkaa, mikä oli 34 miljardia markkaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tämä johtui lähinnä yritystoiminnalle myönnettyjen luottojen supistumisesta. Luotot vähenivät kaikissa lääneissä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

Alueellisesta luottokantatilastosta ilmenee rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen yleisöluottojen kannan jakauma lääneittäin. Yleisöluottoihin luetaan yrityksille, kunnille ja kuntayhtymille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille sekä kotitalouksille myönnetyt luotot (pois lukien joukkovelkakirjalainat).

Liikepankit olivat viime vuoden lopussa suurin luotonantajasektori kaikissa lääneissä lukuun ottamatta Vaasan lääniä, jossa yleisöä luotottivat eniten osuuspankit. Kaikkiaan talletuspankit vastasivat 60 prosentista lainoista. Vakuutuslaitosten osuus oli 20 prosenttia. Sekä talletuspankkien että vakuutuslaitosten yhteenlasketut luotot pienenivät, mutta valtion myöntämien luottojen kanta kasvoi.

Luotonsaajasektoreista suurimmat olivat yritykset, 43 prosenttia yleisöluotoista, ja kotitaloudet, 40 prosenttia.

Uudenmaan läänissä yleisöluottoja oli viime vuoden lopussa 188 miljardia markkaa. Läänille oli ominaista yritysten suuri osuus luototuksesta, sillä 60 prosenttia lainoista oli myönnetty yritystoiminnalle. Vakuutuslaitosten asema luotonantajana oli keskeisin juuri Uudellamaalla, missä ne vastasivat lainojen neljäsosasta. Sen sijaan osuuspankkien merkitys luotonantajana oli Uudellamaalla huomattavasti vähäisempi kuin muualla Suomessa.

Turun ja Porin läänissä yleisöluottokanta pieneni 60 miljardiin markkaan. Seuraavaksi suurin luottokanta oli Vaasan läänissä, 33 miljardia markkaa, ja Oulun läänissä, 31 miljardia.

Teollisuus oli suurin luotonsaajatoimiala lähes kaikissa lääneissä. Poikkeuksia olivat Pohjois-Karjalan ja Kuopion läänit, joissa suurin luotonsaajatoimiala oli maa- sekä kala- ja riistatalous, sekä Ahvenanmaa, missä suurin lainanottaja oli kuljetusala.

Kotitalouksien keskimääräinen luottokanta pieneni vuonna 1995 jo neljättä vuotta peräkkäin. Kotitalouksilla oli lainoja keskimäärin 83 000 markkaa eli 4 000 markkaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ahvenanmaalaisilla kotitalouksilla oli eniten luottoja, keskimäärin 111 000 markkaa. Vähiten niitä oli Kymen läänin kotitalouksilla, 71 000 markkaa.

Kotitalouksien keskimääräinen luottokanta lääneittäin 1995
1 000 mk


Lähde: Alueellinen luottokanta 1995
Lisätietoja: Eero Savolainen (09) 1734 3539, Mirja Laine (09) 1734 3330