29.11.1996

Työllisyys parani lokakuussa

Työllisten määrä lisääntyi viime vuoden lokakuusta tämän vuoden lokakuuhun 16 000:lla, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Palvelutoimialoilla työpaikat lisääntyivät runsaalla 20 000:lla. Jalostuksessa työllisyys väheni hieman.

Naisten työpaikat lisääntyivät, miesten työllisyys pysyi suunnilleen viimevuotisella tasolla. Kausitasoitettu työllisyys lisääntyi syyskuusta lokakuuhun neljällä tuhannella.

Työttömiä oli tämän vuoden lokakuussa 377 000 henkeä, 32 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömistä oli miehiä 53 ja naisia 47 prosenttia. Kausitasoitettu työttömyys aleni syyskuusta lokakuuhun viidellä tuhannella.

Työttömyysaste oli 15,3 prosenttia, 1,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden lokakuussa. Miesten työttömyysaste aleni 1,1 prosenttiyksikköä 15,5:een ja naisten 1,3 yksikköä 15,0 prosenttiin.

Nuoria oli lokakuussa työttömänä 57 000. Nuorten työttömyysaste oli 25,0 prosenttia. Koko 635 000 nuoren ikäryhmästä oli työttömiä 9 prosenttia.

Taulukko

Työministeriöllä suuremmat työttömyysluvut

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 10 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 14.-20. lokakuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Lokakuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 424 900 työtöntä.

Työvoimatutkimuksen lukuja arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon otostutkimuksen keskivirheestä johtuva luottamusväli. Lokakuun työttömyysasteessa se oli ± 0,8 prosenttiyksikköä.

Lähde: Työvoimatutkimus, lokakuu 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228 ja
Hannu Siitonen (09) 1734 3225

Kuva 1

Kuva 2

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioiden trendeistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu. Työllisyystilanteen suhdanneluonteinen muutos on hahmotettavissa trendeistä nopeammin ja selvemmin kuin tasoittamattomista luvuista.