27.5.1996

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit vähenivät vuonna 1994


Teollisuus käytti ympäristönsuojeluun 2,5 miljardia markkaa vuonna 1994. Siitä oli ympäristönsuojeluinvestointeja runsas miljardi, mikä oli 37 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1993. Teollisuuden kaikista kiinteistä investoinneista ympäristönsuojeluinvestointien osuus oli alle 6 prosenttia. Tämä on selvästi vähemmän kuin vuosina 1992 ja 1993, jolloin vastaava osuus oli noin 10 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen teollisuuden ympäristönsuojelumenoja koskevasta tilastosta.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit vähenivät etenkin energiahuollossa, koska pääosa suurista rikinpoistolaitteistoista oli saatu jo valmiiksi. Myös metsäteollisuudessa sekä kemian- ja mineraaliteollisuudessa investoitiin ympäristönsuojeluun edellistä vuotta vähemmän, kun taas metalliteollisuudessa ympäristönsuojeluinvestoinnit kasvoivat selvästi.

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinnit 1993 ja 1994, milj. mk

Kuva 1

Metsäteollisuus investoi eniten

Eniten, 490 miljoonaa markkaa, ympäristönsuojeluun investoitiin vuonna 1994 metsäteollisuudessa, jonka osuus kaikista ympäristönsuojeluinvestoinneista oli lähes puolet. Seuraavaksi eniten investoitiin energiahuollossa, 223 miljoonaa markkaa, ja metalliteollisuudessa, 154 miljoonaa markkaa. Metsäteollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista 96 prosenttia toteutettiin massa- ja paperiteollisuudessa. Metalliteollisuuden investoinneista 77 prosenttia tehtiin metallien valmistuksessa ja energiahuollon investoinneista 76 prosenttia yhdyskuntia palvelevissa suurissa voimalaitoksissa.

Ympäristönsuojeluinvestoinneista puolet käytettiin ilmansuojeluun. 41 prosenttia kohdistui vesiensuojeluun.

Toimintamenot ympäristönsuojeluun ennallaan

Investointien lisäksi teollisuus käytti toimintamenoina ympäristönsuojeluun vajaat 1,5 miljardia markkaa vuonna 1994. Tämä oli lähes saman verran kuin vuonna 1993.

Toimintamenojen määrässä eri teollisuudenaloilla tapahtui kuitenkin muutoksia. Kemian- ja mineraaliteollisuudessa menoja vähensi huomattavasti kunnossapitomenojen ajoittuminen vuodelle 1993. Menot alenivat selvästi myös energiahuollossa. Metsäteollisuudessa toimintamenot puolestaan kasvoivat merkittävästi ja jossain määrin myös metalliteollisuudessa. Metsäteollisuuden toimintamenoja lisäsi lähinnä ympäristönsuojelun laitekannan kasvu. Metalliteollisuudessa taas nousivat varsinkin jätehuoltomenot.

Toimintamenoista oli käyttö- ja kunnossapitomenoja 86 prosenttia eli noin 1,3 miljardia markkaa. Siitä lähes puolet kohdistui vesiensuojeluun, 29 prosenttia jätehuoltoon ja viidennes ilmansuojeluun.

Tilasto teollisuuden ympäristönsuojelumenoista perustuu noin 1 600:lle toimipaikalle tehtyyn kyselyyn.

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 1994
Lisätietoja: Merja Saarnilehto (90) 1734 3442, Leo Kolttola (90) 1734 3234