29.11.1996

Tilastokeskus uudistaa työvoimatutkimuksen

Tilastokeskus uudistaa työvoimatutkimuksensa ensi vuoden alusta. Uudistus johtuu työelämän suurista muutoksista etenkin 90-luvulla sekä Euroopan unionin jäsenyydestä.

Tutkimuksen sisältöä laajennetaan. Käsitteitä ja määritelmiä muutetaan niin, että ne vastaavat entistä paremmin kansainvälisiä suosituksia. Kuukausittain tehtävä tutkimus myös yhtenäistetään Euroopan unionin työvoimatutkimuksen kanssa, jota on Suomessa tehty vuodesta 1995 lähtien keväisin. Tiedonkeruu muutetaan tietokoneavusteiseksi.

Uutta tietoa saadaan epätyypillisestä työstä, kuten määräaikaisista työsuhteista, osa-aikatyöstä ja työvoimapoliittisin toimin työllistetyistä, sekä erityyppisestä yrittäjyydestä ja uusista työsuhteista. Entistä monipuolisempaa tietoa saadaan muun muassa työnhakutavoista ja työttömyyden kestosta. Myös työssäkäyviltä selvitetään uuden työn hakua ja sen syitä, esimerkiksi nykyisen työpaikan epävarmuutta. Uutta ovat myös tiedot vajaatyöllisyydestä ja piilotyöttömyydestä sekä palkattomasta ylityöstä ja työstä poissaoloista.

Kuva

Tämän vuoden maalis-syyskuulta tehdyn koetutkimuksen mukaan palkansaajista 74 prosenttia on kokoaikaisessa, toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. 16 prosenttia on määräaikaisessa kokoaikatyössä ja kymmenisen prosenttia osa-aika- tai satunnaisissa töissä. Yrittäjistä noin 85 prosenttia arvioi työnsä pysyväisluonteiseksi.

Erilaiset epätyypilliset työt, jotka usein ovat kausiluonteisia, tulevat paremmin tilastoiduiksi. Tämä lisää työllisten määrää. Sitä lisää myös määritelmän muutos, jonka mukaan määräajaksi lomautetut luokitellaan työllisiksi. Vanhassa tutkimuksessa heidät on laskettu työttömiksi.

Väljempi työttömyyskäsite kuin ILOlla

Työttömyyden mittaamisessa Suomen kansallinen käytäntö poikkeaa edelleen jonkin verran Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksesta, jonka mukaan työttömän on etsittävä aktiivisesti työtä neljän viime viikon aikana. Suomessa tätä ehtoa tulkitaan väljemmin, koska työttömän ilmoittautumisvälit ovat täällä poikkeuksellisen pitkät. Aktiiviseksi työnhauksi hyväksytäänkin kirjoillaolo työvoimatoimistossa, jos on käynyt siellä kuuden kuukauden aikana.

Maalis-syyskuun koetutkimuksen mukaan aktiivisesti työtä etsiviä työttömiä oli 14 prosenttia työvoimasta. Lisäksi kaksi prosenttia työvoimasta luokiteltiin työttömiksi kuuden kuukauden asiointivälin perusteella.

Koululaisiin aletaan soveltaa työttömyyden yleistä luokittelua, kuten myös lomautettuihin. Tänä vuonna tehdyt rinnakkaismittaukset osoittavat, että uudessa tilastossa työttömyyden taso saattaa laskea jonkin verran nykyisestä.

Uuden työvoimatutkimuksen ensimmäiset tulokset julkaistaan maaliskuun ensimmäisellä viikolla.

Lisätietoja: Salme Kiiski (09) 1734 3230 ja
Hannu Siitonen (09) 1734 3225