23.1.1997

Työllisyys piristyi joulun alla

Työllisten määrä lisääntyi vuoden 1995 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun lähes 40 000:lla, ilmenee Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Työpaikat lisääntyivät palvelualoilla, lähinnä kaupassa, sekä jalostuksessa.

Miesten työpaikat lisääntyivät, naisten työpaikat pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kausitasoitettu työllisyys lisääntyi vuoden 1996 marraskuusta joulukuuhun kuudella tuhannella.

Työttömiä oli vuoden 1996 joulukuussa 379 000 henkeä, 37 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste aleni vuodessa 1,5 prosenttiyksikköä 15,5 prosenttiin. Miesten työttömyysaste aleni 3,1 prosenttiyksikköä 14,7 prosenttiin. Naisten työttömyysaste taas nousi 0,2 prosenttiyksikköä 16,4 prosenttiin.

Nuorten työttömyys aleni vuoden 1995 joulukuusta viime vuoden joulukuuhun runsaalla 10 000:lla 58 000:een. Kausitasoitettu työttömyys aleni viime vuoden marraskuusta joulukuuhun kolmella tuhannella.

Työvoiman muutokset 12/1995-12/1996, 1 000 henkeä
Taulukko

Rakentamisessa työttömyysaste oli edelleen toimialoista korkein, 23,3 prosenttia. Se aleni kuitenkin suhteellisesti eniten, runsaalla 13 prosenttiyksiköllä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömyyden trendi eli kehityssuunta oli joulukuussa edelleen hitaasti laskeva.

Kuvio

Työvoimaluvut vaihtelevat suhteellisen säännönmukaisesti vuoden eri kuukausina. Kuvioin trendistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.

Tilastokeskuksen ja työministeriön luvuissa poikkeuksellisen suuri ero

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 10 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 2.-8. joulukuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole vertailukelpoisia.

Joulukuussa Tilastokeskuksen ja työvoimaministeriön työttömyyslukujen ero oli tavallista suurempi, noin 90 000. Työministeriön työnhakijarekisterissä oli vuoden lopussa 468 000 työtöntä työnhakijaa.

Poikkeuksellisen suuri ero voi johtua muun muassa kausiluonteisista joulunajan työpaikoista, työllisyystöiden ja -koulutuksen ajoittumisesta sekä vuoden 1997 alussa voimaantulleista työmarkkinalakien muutoksista. Muutokset saattoivat lisätä ilmoittautumisia työttömiksi työnhakijoiksi viime vuoden lopulla ja näin osaltaan suurentaa työministeriön lukua.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen lukuja arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon otostutkimuksen keskivirheestä johtuva luottamusväli. Joulukuun työttömyysasteessa se oli ± 0,8 prosenttiyksikköä.

Tilastokeskus ja työministeriö ovat yhdessä laatineet työttömyyslukujen välisistä eroista uuden selvityksen, joka julkistetaan tammikuun työvoimatutkimuksen lukujen yhteydessä maaliskuun alussa.

Myös koko vuoden työllisyys parani

Koko viime vuoden työttömyysaste oli keskimäärin 16,3 prosenttia, noin prosenttiyksikön alempi kuin edellisenä vuonna. Työllisiä oli viime vuonna keskimäärin 2 096 000 henkeä eli noin 30 000 enemmän kuin vuonna 1995.

Lähde: Työvoimatutkimus, joulukuu 1996. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228,
Hannu Siitonen (09) 1734 3225 ja Salme Kiiski (09) 1734 3230