3.3.1997

Työttömyyden suunta edelleen aleneva

Työpaikat lisääntyivät viime vuoden tammikuusta tämän vuoden tammikuuhun palvelualoilla, lähinnä kaupassa, mutta vähenivät maa- ja metsätaloudessa ja jalostuksessa. Kaikkiaan työllisiä oli tammikuussa 2 051 000 henkeä, suunnilleen saman verran kuin vuotta aiemmin, ilmenee Tilastokeskuksen uudistetusta työvoimatutkimuksesta.

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksensa vastaamaan entistä paremmin Euroopan unionin ja Kansainvälisen työjärjestön ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Lisäksi tutkimuksen sisältöä on laajennettu ja tarkennettu. Uutta tietoa saadaan muun muassa epätyypillisistä töistä, vajaatyöllisyydestä, piilotyöttömyydestä, työttömyyden kestosta ja työnhakutavoista.

Työllisyyden ja työttömyyden tasoon työvoimatutkimuksen uudistus vaikuttaa vain vähän. Ennakkoselvitysten mukaan työllisten määrä on jonkin verran suurempi ja työttömien määrä hieman pienempi kuin vanhalla menetelmällä olisi saatu.

Työvoiman muutokset 1/1996-1/1997, 1 000 henkeä

Naisten työpaikat lisääntyivät vuodessa hieman, kun taas miesten työpaikat vähenivät jonkin verran. Kausitasoitettu työllisyys lisääntyi joulukuusta tammikuuhun hieman.

Työttömiä oli tammikuussa 411 000 henkeä, 20 000 vähemmän kuin viime vuoden tammikuussa. Työttömistä oli miehiä 221 000 ja naisia 190 000. Kausitasoitettu työttömyys aleni joulukuusta tammikuuhun vähän.

Työttömyysaste pieneni vuodessa 0,7 prosenttiyksikköä 16,7 prosenttiin. Miesten työttömyysaste oli 17,3 ja naisten 16,1 prosenttia. Nuoria oli tammikuussa työttömänä 59 000, runsaat 10 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste aleni kaikilla toimialoilla. Suurin eli 32,6 prosenttia se oli rakentamisessa.

Työvoimaluvut vaihtelevat aika säännöllisesti eri kuukausina. Kuvion trendistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.

Uusista töistä 60 prosenttia osa- tai määräaikaisia

Palkansaajista oli uudistetun luokituksen mukaan tammikuussa osa-aikatyössä 10 prosenttia eli runsaat 180 000. Määräaikaisessa työsuhteessa oli 15 prosenttia.

Uusista, alle vuoden kestäneistä työsuhteista runsaat 60 prosenttia oli epätyypillisiä, joko osa- tai määräaikaisia. Määräaikaisten osuus oli 55 prosenttia. Alle vuoden kestäneitä työsuhteita oli runsaat 300 000.Vertailtavuus entiselleen ensi tammikuussa

Työvoimatutkimuksen uudistuksen vuoksi vertailut vuotta aiempaan tilanteeseen ovat vuoden 1997 aikana tavanomaista epävarmempia. Uudistuksen vaikutus edellisen vuoden tammikuun ja joulukuun lukuihin on arvioitu ja korjattu tässä julkaistaviin tuloksiin.

Korjauksen perusteena käytettiin maalis-joulukuussa 1996 tehdyn rinnakkaistutkimuksen tuloksia. Tämän tutkimuksen otos oli kuitenkin pienehkö eikä kattanut koko vuotta, joten tehdyt korjaukset ovat karkeita. Tutkimuksen vertailtavuus palautuu aiemmalle tasolle vuoden 1998 tammikuussa, jolloin uudistetun tutkimuksen tietoja on kerätty koko vuodelta.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, muutosten arvioinnissa on otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Tammikuun työttömyysasteen vaihteluväli on ± 0,6 prosenttiyksikköä ja työttömien määrän ± 14 700 henkeä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 13.-19. tammikuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Työttömiä työnhakijoita tammikuussa 453 000

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti, mutta työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Tammikuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 453 000 työtöntä.

Lähde: Työvoimatutkimus,tammikuu 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Hannu Siitonen (09) 1734 3225,
Salme Kiiski (09) 1734 3230 ja Timo Koskimäki (09) 1734 3517