27.3.1997

Työpaikat lisääntyivät jalostuksessa ja palveluissa

Työpaikat lisääntyivät sekä jalostuksessa että palvelualoilla noin 20 000:lla kummassakin viime vuoden helmikuusta tämän vuoden helmikuuhun, ilmenee Tilastokeskuksen uudistetusta työvoimatutkimuksesta. Kaikkiaan työllisiä oli helmikuussa 2 094 000 henkeä, runsaat 40 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Miesten työpaikat lisääntyivät, naisten pysyivät vuoden takaisella tasolla. Kausitasoitettu työllisyys parani tammikuusta helmikuuhun.

Työttömiä oli helmikuussa 394 000 henkeä, 22 000 vähemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Työttömistä oli miehiä runsaat 201 000 ja naisia 192 000. Kausitasoitettu työttömyys aleni tammikuusta helmikuuhun.

Työttömyysaste aleni vuodessa 1,1 prosenttiyksikköä 15,8 prosenttiin. Miesten työttömyysaste aleni 15,4 prosenttiin, kun taas naisilla työttömyysaste nousi 16,3 prosenttiin. Nuoria oli helmikuussa työttömänä 63 000.

Työttömyysaste oli edelleen korkein, 28,8 prosenttia, rakentamisessa, vaikka se alenikin siellä selvästi.

Työvoiman muutokset 2/1996-2/1997, 1 000 henkeä

Helmikuu Tammikuu Helmikuu MUUTOS, %
1996 1997 1997 2/96-2/97
Työlliset yhteensä 2 051 2 051 2 094 2,1
maa- ja metsätalous 157 143 153 -2,5
jalostus 524 567 546 4,1
palvelualat 1 366 1 336 1 388 1,7
toimiala tuntematon 4 5 7 ..
Työttömät 416 411 394 -5,4
alle 25-vuotiaat 59 59 63 8,0
Työttömyysaste, % 16,9 16,7 15,8 -1,1 1
alle 25-vuotiaat, % 26,2 25,8 26,3 0,1 1
Työvoiman osuus
15-74-vuotiaista, % 64,2 63,9 64,5 0,3 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15-74-vuotiaat 1 376 1 394 1 368 -0,6

MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköäTyövoimaluvut vaihtelevat aika säännöllisesti eri kuukausina. Kuvion trendistä on poistettu tämä vuodesta toiseen samantyyppisenä toistuva vaihtelu.

Uudistuksen vaikutus vertailtavuuteen

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Uudistuksen vuoksi vertailut vuotta aiempaan tilanteeseen ovat vuoden 1997 aikana tavanomaista epävarmempia. Uudistuksen vaikutus edellisen vuoden helmikuun lukuihin on arvioitu ja korjattu tässä julkaistaviin tuloksiin.

Korjauksen perusteena käytettiin maalis-joulukuussa 1996 tehdyn rinnakkaistutkimuksen tuloksia. Tämän tutkimuksen otos oli kuitenkin pienehkö eikä kattanut koko vuotta, joten tehdyt korjaukset ovat karkeita. Tutkimuksen vertailtavuus palautuu aiemmalle tasolle vuoden 1998 tammikuussa, jolloin uudistetun tutkimuksen tietoja on kerätty koko vuodelta.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on muutosten arvioinnissa otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Helmikuun työttömyysasteen luottamusväli on ± 0,5 prosenttiyksikköä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 10.-16. helmikuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn ja Euroopan unionin suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Työttömiä työnhakijoita 438 000

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Helmikuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 438 000 työtöntä.

Lähde: Työvoimatutkimus,helmikuu 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Salme Kiiski (09) 1734 3230 ja Timo Koskimäki (09) 1734 3517