29.5.1997

Suurteollisuuden kannattavuus vuoden 1994 hyvää tasoa

Suurten teollisuusyritysten kannattavuus heikkeni viime vuonna huippuvuodesta 1995, mutta oli vielä vuoden 1994 hyvää tasoa. Kannattavuutta heikensivät metsäteollisuuden hintojen ja toimitusten supistuminen sekä metalliteollisuuden kustannusten nousu. Tulokset riittivät kuitenkin vielä velkojen lyhennyksiin ja yritysten omavaraisuusaste koheni edelleen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta suurten teollisuusyrityksen tilinpäätöstilastosta.

Suurten teollisuusyritysten kannattavuus 1994-1996

Liikevaihtoa suuret teollisuusyritykset keräsivät viime vuonna 261 miljardia markkaa, vajaat 3 miljardia edellisvuotista enemmän. Käyttökatetta varsinaisen toiminnan kulujen jälkeen jäi 28,4 miljardia. Kate supistui edellisvuodesta 6,5 miljardia ja oli vuoden 1994 tasoa. Metsäteollisuuden suuryritysten liikevaihto ja käyttökate alenivat yli 6 miljardia edellisvuodesta. Vuoteen 1994 verrattuna toimialan kate jäi parisen miljardia heikommaksi. Metalliteollisuuden liikevaihto kasvoi noin 12 prosenttia. Liikevaihdon suotuisa kehitys valui kuitenkin kustannusten kasvuun ja toimialan suuryrityksille jäi katetta vain pari sataa miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna.

Liikevaihdon heikko kehitys ja kustannusten nousu heijastuivat sellaisenaan suurten teollisuusyritysten rahoitus- ja nettotuloksiin, koska nettorahoituskulut pysyivät edellisvuoden tasolla. Kokonaistulos eli tulos satunnaisten erien jälkeen nousi nettotulosta paremmaksi käyttöomaisuuden myyntivoittojen johdosta. Tilikauden tulos oli 12,7 miljardia markkaa, josta päätettiin maksaa osinkoja 6,6 miljardia.

Suuryritykset veivät tuotteitaan noin 146 miljardilla markalla, mikä oli 6,4 prosenttia edellisvuotista enemmän. Metalliteollisuusyritysten vienti kohosi vajaat 14 prosenttia, kun taas metsäteollisuusyritysten laski 7 prosenttia. Metalliteollisuusyritysten viennin osuus oli 73,6 prosenttia liikevaihdosta ja metsäteollisuusyritysten 70,3 prosenttia.

Suuryritysten taseiden rakenne on kohentunut reippaasti viime vuosien aikana. Hyvät tulokset ovat mahdollistaneet velkojen lyhentämisen ja omavaraisuusaste on kohonnut 17 prosenttiyksikköä vuoden 1992 pohjatasolta. Viime vuonna omavaraisuusaste eli oman pääoman osuus taseen loppusummasta oli 47,8 prosenttia. Se koheni edellisvuodesta prosenttiyksikön verran.

Suurten teollisuusyritysten omavaraisuusaste 1989-1996
Oman pääoman osuus taseen loppusummasta, %

Nettovelkojen osuus liikevaihdosta laski 3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta 26,1 prosenttiin. Nettovelkojen osuus supistui kaikilla muilla toimialoilla paitsi metsäteollisuudessa. Vuoden 1996 suuruisella rahoitustuloksellaan suuryritykset selviäisivät korollisten velkojensa maksusta noin 6 vuodessa samoin kuin vuonna 1994.

Suuryritykset investoivat aineelliseen käyttöomaisuuteen 13,5 miljardilla markalla eli 5,2 prosenttia liikevaihdosta. Rahoitustulos oli yli puolitoistakertainen investointeihin verrattuna. Yli puolet suuryritysten investoinneista tehtiin metsäteollisuudessa.

Suuryritysten palveluksessa oli viime vuonna keskimäärin 200 000 henkilöä, noin 3 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suurten rakennusyritysten kannattavuus parani

Rakennustoiminta kannatti viime vuonna edellisvuotista paremmin. Käyttökatetta suurille rakennusyrityksille kertyi 710 miljoonaa markkaa, lähes 5 prosenttia liikevaihdosta. Nettotulos oli 260 miljoonaa, vajaat 2 prosenttia liikevaihdosta. Yritysten tuloksista vuodelta 1996 päätettiin jakaa osinkoja 80 miljoonaa markkaa, 30 miljoonaa enemmän kuin edellisen tilikauden tuloksista maksettiin.

Suurten rakennusyritysten kannattavuus 1994-1996

Liikevaihtoa suuret rakennusyritykset keräsivät viime vuonna 15 miljardia markkaa. Vaikka rakentaminen onkin hitaasti elpymässä, ei suurten yritysten liikevaihto ole juuri kasvanut kahden viime vuoden aikana. Samana aikana henkilöstön määrä on kasvanut kolmella tuhannella ja oli viime vuonna 17 000.

Yritysten oma pääoma oli viime vuonna yhteensä 5 miljardia markkaa. Osuus taseesta oli 38 prosenttia, 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisvuonna. Omavaraisuusastetta nosti etenkin pääomalainojen osuuden kasvu viidennekseen omasta pääomasta.

Velkojen kokonaismäärä oli 8 miljardia. Niiden osuus liikevaihdosta keveni 10 prosenttiyksikköä 53 prosenttiin. Korollista velkaa oli 5 miljardia, 34 prosenttia liikevaihdosta.

Suurten teollisuusyritysten vuoden 1996 tilinpäätöstilastossa on mukana 227 suuren teollisuusyrityksen ja 43 suuren rakennusyritysten tilinpäätöstiedot. Tilasto kuvaa yrityksiä, eikä siinä ole konsernitietoja. Merkittävät fuusiot ja yhtiöittämiset on otettu huomioon. Suurten teollisuusyritysten keräämä liikevaihto oli viime vuonna 67 prosenttia koko teollisuuden liikevaihdosta ja suurten rakennusyritysten kolmannes koko rakentamisen liikevaihdosta.

Suurten teollisuusyritysten oikaistu tuloslaskelma ja muita keskeisiä eriä 1995-96
1995 1996 Muutos Muutos
1995-96 1995-96
milj. mk milj. mk milj. mk %
Liikevaihto 258 103,7 260 895,5 2 791,8 1,1
Aineet ja tarvikkeet -139 141,3 -145 437,6 6 296,3 4,5
Henkilöstökulut -39 508,3 -40 376,9 868,6 2,2
Muut kulut -44 571,5 -46 706,1 2 134,6 4,8
Käyttökate 34 882,6 28 375,0 -6 507,7 -18,7
Osinkotuotot 3 139,2 4 433,4 1 294,2 41,2
Korkotuotot 7 031,4 6 181,7 -849,7 -12,1
Korkokulut -12 297,4 -10 825,6 -1 471,8 -12,0
Kurssierot 718,4 -1 047,2 -1 765,6 . .
Muut rahoitustuotot ja -kulut -70,7 -164,7 94,0 . .
Välittömät verot/veronpalautukset -3 594,5 -4 224,5 629,9 17,5
Rahoitustulos 29 809,0 22 728,0 -7 081,0 -23,8
Poistot -11 371,2 -12 478,7 1 107,5 . .
Nettotulos 18 437,8 10 249,3 -8 188,5 -44,4
Liiketoiminnan muut tuotot 4 022,5 4 480,7 458,2 11,4
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista -1 401,8 -1 797,6 395,8 . .
Saadut konserniavustukset 15 315,9 12 469,2 -2 846,7 -18,6
Maksetut konserniavustukset -15 739,4 -12 963,4 -2 776,1 -17,6
Muut satunnaiset tuotot ja kulut -2 493,8 2 077,9 4 571,7 -183,3
Kokonaistulos 18 141,2 14 516,1 -3 625,1 -20,0
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -5 741,8 -4 393,0 -1 348,8 . .
Vapaaehtoisten varausten muutos
yhteensä
1 549,3 2 579,3 1 030,0 . .
Verojen oikaisut 0,1
Tilikauden voitto/tappio 13 948,8 12 702,5 -1 246,4 -8,9
Tunnusluvut:
Käyttökate-% 13,5 10,9 . . . .
Rahoitustulos-% 11,5 8,7 . . . .
Nettotulos-% 7,1 3,9 . . . .
Kokonaistulos-% 7,0 5,6 . . . .
Sijoitetun pääoman tuotto-% 11,1 7,3 . . . .
Kokonaisvelat/liikevaihto, % 83,7 80,8 . . . .
Nettovelat/liikevaihto, % 29,2 26,1 . . . .
Vieras pääoma/rahoitustulos 7,2 9,3 . . . .
Omavaraisuusaste, % 46,7 47,8 . . . .
Nettoinv. aineell. käyttöomaisuuteen, milj. mk 12 739,0 13 511,0 772 6,1
Henkilöstö, lkm 196 465 199 809 3 344 1,7
Tase yhteensä, milj. mk 413 269,8 409 781,8 -3 488 -0,8
Päätetty osingonjako, milj. mk . . 6 578,6 . . . .

Lähde: Teollisuuden tilinpäätöstilasto, suuret yritykset (teollisuus ja rakentaminen) 1996
Lisätietoja: Marjatta Laine (09) 1734 3392/teoll., Raimo Pihlajamäki (09) 1734 3398/rak.