17.6.1997

Luottokanta kääntyi kasvuun vuonna 1996

Kotimainen luottokanta oli viime vuoden lopussa 699 miljardia markkaa. Se oli 3 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Luottokanta kääntyi vuonna 1996 kasvuun neljän vuoden supistumisen jälkeen. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen luottokantatilastosta, joka kuvaa kotimaisten rahoituslaitosten, valtion ja sosiaaliturvarahastojen luotonantoa.

Yleisöluottojen kanta pieneni kuitenkin edelleen. Viime vuonna se laski 4,5 prosenttia vuodesta 1995. Epäyhtenäinen kehitys selittyy sillä, että yleisöluottoihin ei lueta muun muassa valtiolle tai ulkomaille myönnettyjä luottoja, joiden kanta kasvoi voimakkaasti viime vuonna.

Luottokannan kehitys 1985-1996
muutos-% edellisestä vuodesta

Vuoden 1996 aikana nostettiin uusia yleisöluottoja kaikkiaan 162 miljardia markkaa. Tämä oli 11,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Uusia yleisöluottoja nostettiin viime vuonna enemmän kuin kolmena edellisenä vuotena. Koska yleisöluottojen kuoletukset olivat kuitenkin uusia luottoja suuremmat, yleisöluottokanta supistui vuoden aikana.

Pankit antaneet luotoista puolet, työeläkelaitokset liki neljänneksen

Pankkien antamien luottojen kanta oli viime vuoden lopussa 342 miljardia, mikä oli 0,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Vaikka ulkomaalaisten liikepankkien luottokanta melkein kaksinkertaistui vuonna 1996, se muodosti kuitenkin vain alle 2 prosenttia talletuspankkien koko luottokannasta.

Työeläkelaitosten 162 miljardin markan luottokannasta melkein puolet koostui valtion joukkovelkakirjoista. Takaisinlainaus jatkoi supistumistaan, ja sen osuus työeläkelaitosten luottokannasta oli vuoden 1996 lopussa enää neljännes.

Yritykset olivat yhä suurin luotonsaaja, vaikka niiden 210 miljardin markan luottokanta pienenikin 6 prosenttia edellisestä vuodesta. Uusia luottoja yritykset nostivat viime vuonna kuitenkin 89 miljardia markkaa, 6 prosenttia edellisvuotista enemmän.

Kotitaloudet nostivat uusia luottoja melkein viidenneksen enemmän kuin edellisenä vuonna eli 59 miljardia markkaa. Kotitalouksien 183 miljardin luottokanta oli 3 prosenttia pienempi kuin vuonna 1995.

Luotonsaajista yleisökäsitteeseen kuulumattomien valtion ja ulkomaiden ottamien luottojen kanta kasvoi selvästi. Molempien luottokantaa kasvattivat lähinnä joukkovelkakirjat.

Asuntoluottokanta kasvoi viime vuonna runsaat puoli prosenttia ja oli 178 miljardia markkaa. Uusia asuntoluottoja nostettiin vuoden aikana 6 miljardia markkaa enemmän kuin edellisvuonna. Opintolainakanta pieneni viime vuoden aikana melkein 5 prosenttia ja oli vuoden lopussa vajaat 11 miljardia markkaa.

Rahoituslaitoksilla, valtiolla ja sosiaaliturvarahastoilla oli luottokantaan kuulumattomia ns. vaihto-omaisuusjoukkovelkakirjoja viime vuoden lopussa 32 miljardin markan arvosta, joka oli melkein 3 miljardia edellisvuotista vähemmän. Lisäksi jälkimarkkinakelpoisia rahamarkkinapapereita - lähinnä sijoitustodistuksia ja valtion velkasitoumuksia - luotonantajilla oli 119 miljardin markan arvosta eli saman verran kuin edellisen vuoden 1995 lopussa.

Lähde: Luottokanta 1995. Rahoitus 1996:17
Lisätietoja: Eero Savolainen (09) 1734 3539, Kerttu Helin (09) 1734 3354