26.6.1997

Työpaikkoja lisää teollisuuteen ja rakentamiseen

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa 1 855 000 eli 60 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä nousi kaikilla toimialoilla, eniten teollisuudessa ja rakentamisessa.

Työttömiä oli toukokuussa 438 000, suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 16,7 prosenttia, 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden toukokuussa. Miesten ja nuorten työttömyys väheni, naisten sen sijaan lisääntyi.

Työvoiman muutokset 5/1996-5/1997, 1 000 henkeä
Toukokuu Huhtikuu Toukokuu MUUTOS, %
1996 1997 1997 5/96-5/97
Työlliset palkansaajat 1 793 1 797 1 855 3,5
jalostus 509 531 539 5,8
palvelualat 1 236 1 227 1 266 2,4
muut toimialat 48 39 50 5,0
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 336 327 326 -3,1
Työlliset yhteensä 2 130 2 125 2 182 2,5
Työttömät yhteensä 435 424 438 0,6
alle 25-vuotiaat 180 98 156 -13,5
Työttömyysaste, % 17,0 16,6 16,7 -0,3 1
alle 25-vuotiaat, % 55,4 33,5 41,4 -14,0 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15-74-vuotiaat 1 283 1 309 1 240 -3,4
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Uudistuksen vaikutus vertailtavuuteen

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Uudistuksen vuoksi vertailut vuotta aiempaan tilanteeseen ovat vuoden 1997 aikana tavanomaista epävarmempia. Uudistuksen vaikutus edellisen vuoden toukokuun lukuihin on arvioitu ja korjattu tässä julkaistaviin tuloksiin.

Korjauksen perusteena käytettiin maalis-joulukuussa 1996 tehdyn rinnakkaistutkimuksen tuloksia. Tämän tutkimuksen otos oli kuitenkin pienehkö eikä kattanut koko vuotta, joten tehdyt korjaukset ovat karkeita. Tutkimuksen vertailtavuus palautuu aiemmalle tasolle vuoden 1998 tammikuussa, jolloin uudistetun tutkimuksen tietoja on kerätty koko vuodelta.

Tänä vuonna työllisyyskehitystä on syytä arvioida lähinnä palkansaajien määrän muutoksilla. Euroopan unionin tilastoperusteiden käyttöönotto vuoden alusta vaikeuttaa erityisesti yrittäjien määrän vertailua vuotta aiempaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 12.-18. toukokuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on muutosten arvioinnissa otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Toukokuun työttömyysasteen luottamusväli on ± 0,6 prosenttiyksikköä.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn ja Euroopan unionin suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Työttömiä työnhakijoita 395 000

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Toukokuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 395 000 työtöntä.

Toukokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työttömyysluku oli kuitenkin suurempi kuin työministeriön työttömien työnhakijoiden luku. Työvoimatutkimuksen lukujen kohoaminen keväällä oli ennakoitavissa, kun työvoimatutkimuksessa alettiin käyttää EU:n työttömyysperusteita. Muutokset koskivat erityisesti opiskelevien ja koulutuksessa olevien tilastointia työttömiksi.

Lähde: Työvoimatutkimus,toukokuu 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228, ja Salme Kiiski (09) 1734 3230