24.7.1997

Työllisyys kehittyi myönteisesti kesäkuussa

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kesäkuussa 1 983 000 eli 65 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä lisääntyi kaikilla toimialoilla liikennettä lukuun ottamatta. Eniten työllisyys parani rakennusalalla.

Työttömiä oli kesäkuussa 408 000, kolmisenkymmentä tuhatta vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 15,0 prosenttia eli 1,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Miesten työttömyys väheni selvästi enemmän kuin naisten.

Työvoiman muutokset 6/1996-6/1997, 1 000 henkeä
Kesäkuu Toukokuu Kesäkuu MUUTOS, %
1996 1997 1997 6/96-6/97
Työlliset palkansaajat 1 918 1 855 1 983 3,4
jalostus 569 539 594 4,4
palvelualat 1 299 1 266 1 342 3,3
muut toimialat 49 50 47 -3,2
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 320 326 333 4,2
Työlliset yhteensä 2 238 2 182 2 319 3,6
Työttömät yhteensä 439 438 408 -7,0
alle 25-vuotiaat 107 156 129 20,7
Työttömyysaste, % 16,4 16,7 15,0 -1,4 1
alle 25-vuotiaat, % 26,1 41,4 28,6 2,5 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15-74-vuotiaat 1 173 1 240 1 135 -3,2
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Uudistuksen vaikutus vertailtavuuteen

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Uudistuksen vuoksi vertailut vuotta aiempaan tilanteeseen ovat vuoden 1997 aikana tavanomaista epävarmempia. Uudistuksen vaikutus edellisen vuoden kesäkuun lukuihin on arvioitu ja korjattu tässä julkaistaviin tuloksiin.

Korjauksen perusteena käytettiin maalis-joulukuussa 1996 tehdyn rinnakkaistutkimuksen tuloksia. Tämän tutkimuksen otos oli kuitenkin pienehkö eikä kattanut koko vuotta, joten tehdyt korjaukset ovat karkeita. Tutkimuksen vertailtavuus palautuu aiemmalle tasolle vuoden 1998 tammikuussa, jolloin uudistetun tutkimuksen tietoja on kerätty koko vuodelta.

Tänä vuonna työllisyyskehitystä on syytä arvioida lähinnä palkansaajien määrän muutoksilla. Euroopan unionin tilastoperusteiden käyttöönotto vuoden alusta vaikeuttaa erityisesti yrittäjien määrän vertailua vuotta aiempaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 9.-15. kesäkuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on muutosten arvioinnissa otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Kesäkuun työttömyysasteen luottamusväli on ± 0,5 prosenttiyksikköä.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn ja Euroopan unionin suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Työttömiä työnhakijoita 420 500

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Kesäkuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 420 500 työtöntä.

Lähde: Työvoimatutkimus,kesäkuu 1997. Tilastokeskus
Lisätietoja: Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Päivi Keinänen (09) 1734 3416