6.8.1997

Kunnat lyhensivät velkojaan viime vuonna

Kunnallistalouden suotuisa kehitys jatkui vuonna 1996. Kuntien verotulot kasvoivat viidellä miljardilla markalla. Valtionosuusleikkauksista ja käyttömenojen kasvusta huolimatta kunnat pystyivät vähentämään pitkäaikaisia velkojaan lähes kolmella miljardilla. Kolmen viime vuoden aikana kuntien velkataakka on keventynyt neljänneksen. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen julkaisemista kuntien taloustilaston ennakkotiedoista.

Kuntien menot olivat viime vuonna yhteensä 146,3 miljardia markkaa. Tästä oli käyttömenoja 117,8 miljardia, rahoitusmenoja 17,6 miljardia ja investointimenoja 10,9 miljardia markkaa. Käyttömenoista lähes puolet kului sosiaali- ja terveyspalveluihin. Opetus- ja kulttuuripalvelujen osuus oli runsas neljännes.

Kunnat ja kuntien liikelaitokset maksoivat palkkoja yhteensä 38,8 miljardia markkaa. Palkkasumma kasvoi edellisestä vuodesta kuusi prosenttia.

Lamavuosina patoutuneita investointipaineita purettiin varovasti. Kunnat ja kuntien liikelaitokset käyttivät rakennustoimintaan ja muihin investointihankkeisiin 1,6 miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lamaa edeltäneisiin investointilukuihin ei kuitenkaan vielä ylletty.

Kuntien tuloista oli verotuloja 63,2 ja käyttötalouden valtionosuuksia 30,5 miljardia markkaa. Valtionosuudet jäivät 3,0 miljardia pienemmiksi kuin edellisenä vuonna.

Kunnilla oli viime vuoden lopussa pitkäaikaista velkaa 22,0 miljardia markkaa, mikä oli 2,8 miljardia edellisvuotista vähemmän. Asukasta kohti pitkäaikaiset velat olivat 4 292 markkaa, kun ne vuotta aiemmin olivat 4 844 markkaa. Varauksia ja rahastoja oli 24,1 miljardia markkaa.

Veroäyrin hintaa vuodelle 1996 alensi 34 kuntaa. Äyrin hinta nousi viidessä kunnassa.

Lähde: Vuoden 1996 ennakkotiedot on arvioitu osittain tarkastamattoman, 435 kunnan tilinpäätöstiedot käsittävän tilastoaineiston perusteella. Lopulliset kuntakohtaiset tiedot kuntien taloudesta 1996 valmistuvat syys-lokakuun vaihteessa, jolloin niitä on saatavissa Tilastokeskuksen aluetietokannasta (ALTIKA)
Lisätietoja: Matti Laine (09) 1734 3307

* Ennakkotieto
1) Vuosina 1994-96 on osa kuntien liikelaitoksista alkanut soveltaa liikekirjanpitoa. Näistä ns. uusimuotoisista liikelaitoksista kuntien
tuloihin ja menoihin sisältyy ainoastaan yli- ja alijäämät. Tästä syystä vuosien 1994-96 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia
keskenään eivätkä edellisten vuosien lukujen kanssa.
2) Vuonna 1996 poistettiin kuntien velvollisuus osallistua kansaneläkkeitten lisäosakustannuksiin ja kuntien valtionosuuksia alennettiin
vastaavalla määrällä. Vertailukelpoisuuden parantamiseksi on lisäosaosuudet tässä vähennetty vuosien 1992-95 valtionosuuksista
ja osuuksista Kansaneläkelaitokselle. Vuonna 1995 kuntien lisäosaosuudet olivat 4,2 mrd. mk.