25.9.1997

Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Salme Kiiski (09) 1734 3230,
Timo Koskimäki (09) 1734 3517
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen (09) 1734 3531

Työllisyys koheni elokuussa

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan elokuussa 1 868 000 eli runsaat 40 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten työllisyys parani jalostuksessa, lähinnä metalliteollisuudessa. Työllisyys parani Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä.

Työttömiä oli elokuussa 313 000, noin 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 12,4 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden elokuussa. Miesten työttömyysaste oli 11,2 ja naisten 13,7 prosenttia. Nuoria oli elokuussa työttömänä 59 000, hieman vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste aleni kaikilla toimialoilla. Korkein se oli edelleen rakentamisessa, 16,1 prosenttia. Työvoimatutkimuksen uudistuksen takia vertailu edelliseen vuoteen on edelleen epävarmaa.


Työvoiman muutokset 8/1996 - 8/1997, 1 000 henkeä
Elokuu Heinäkuu Elokuu MUUTOS, %
1996 1997 1997 8/96 - 8/97
Työlliset palkansaajat 1 825 1 963 1 868 2,4
jalostus 530 597 560 5,9
palvelualat 1 254 1 313 1 264 0,8
muut toimialat 41 53 45 7,2
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 342 334 340 -0,7
Työlliset yhteensä 2 167 2 301 2 210 2,0
Työttömät yhteensä 367 333 313 -14,8
alle 25-vuotiaat 62 71 59 -5,2
Työttömyysaste, % 14,5 12,7 12,4 -2,1 1
alle 25-vuotiaat, % 24,2 18,4 21,6 -2,6 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15 - 74-vuotiaat 1 317 1 229 1 341 1,8
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Työttömien lisäksi oli elokuussa noin 20 000 henkilöä, jotka arvelivat työnhaun tuloksettomaksi eivätkä sen vuoksi etsineet työtä. Noin 81 000 henkilöä ei etsinyt työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkin muun syyn takia. Molempiin ryhmiin kuuluvat henkilöt tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Osa-aikatyössä oli elokuussa 212 000 henkilöä. Heistä 62 000 olisi halunnut tehdä kokoaikatyötä.

Kaikkiaan tammi-elokuussa palkansaajia oli keskimäärin 43 000 enemmän ja työttömiä 26 000 vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.


Työvoima ja sen muutokset tammi-elokuussa 1996-97, 1 000 henkeä (keskiarvo)
Tammi-elokuu Tammi-elokuu MUUTOS MUUTOS, %
1996 1997 1-8/96 - 1-8/97 1-8/96 - 1-8/97
Työlliset palkansaajat 1 806 1 849 43 2,4
jalostus 527 543 16 3,0
palvelualat 1 234 1 263 29 2,4
muut toimialat 45 43 -2 -3,8
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 329 323 -6 -1,7
Työlliset yhteensä 2 135 2 174 39 1,8
Työttömät yhteensä 416 390 -26 -6,4
alle 25-vuotiaat 89 90 1 1,2
Työttömyysaste, % 16,3 15,2 .. -1,1 1
alle 25-vuotiaat, % 30,9 28,7 .. -2,2 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15 - 74-vuotiaat 1 296 1 296 0 0,0
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Uudistuksen vaikutus vertailtavuuteen

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä. Työmarkkinoiden kausivaihtelut näkyvät aiempaa selvemmin uudistetussa työvoimatutkimuksessa. Vaikka suurin osa uudistuksen vaikutuksista on ennakoitu ja korjattu viime vuoden elokuun lukuihin, on vuosimuutoksen vertailu jossain määrin epävarmaa.

Korjauksen perusteena käytettiin maalis-joulukuussa 1996 tehdyn rinnakkaistutkimuksen tuloksia. Tämän tutkimuksen otos oli kuitenkin pienehkö eikä kattanut koko vuotta, joten tehdyt korjaukset ovat karkeita. Lisäksi korjauksissa on käytetty hyväksi alkuvuoden 1997 työvoimatutkimuksen tuloksia.

Lopulliset vuotta 1996 koskevat korjatut luvut julkaistaan maaliskuussa 1998. Siihen asti muutostiedot ovat ennakollisia. Tutkimuksen vertailtavuus paranee vuoden 1998 tammikuussa, jolloin uudistetun tutkimuksen tietoja on kerätty koko vuodelta 1997.

Tänä vuonna työllisyyskehitystä on syytä arvioida lähinnä palkansaajien määrän muutoksilla. Euroopan unionin tilastoperusteiden käyttöönotto vuoden alusta vaikeuttaa erityisesti yrittäjien määrän vertailua vuotta aiempaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 11. - 17. elokuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on muutosten arvioinnissa otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Elokuun työttömyysasteen luottamusväli on ± 0,5 prosenttiyksikköä.

Työvoimatutkimus tuottaa tietoja sekä työllisyydestä että työttömyydestä. Se perustuu Kansainvälisen työjärjestön ILOn ja Euroopan unionin suosituksiin ja on vertailukelpoinen muiden maiden vastaaviin tilastoihin.

Työttömiä työnhakijoita työministeriön rekisterissä 396 000

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Tiedot koskevat työttömiä työnhakijoita kuukauden viimeiseltä arkipäivältä. Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia. Elokuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 396 000 työtöntä.

Lähde: Työvoimatutkimus,elokuu 1997. Tilastokeskus