17.10.1997

Lisätietoja: Matti Simpanen (09) 1734 3512 tai Irja Blomqvist (09) 1734 3221
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Tiedot ja taidot eivät aina työssä riitä

Puolet saanut apua aikuiskoulutuksesta

Työelämän muuttuminen aiheuttaa enemmistölle työvoimaan kuuluvista tilanteita, joissa tiedot ja taidot koetaan puutteellisiksi. Vähintään joskus oli tällaiseen tilanteeseen joutunut 72 prosenttia työvoimasta. Usein tai melko usein oli ongelmia kohdannut joka viides. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen aikuiskoulutustutkimukseen, jota varten haastateltiin syksyllä 1995 yli 4 000 iältään 18 - 64-vuotiasta henkilöä.

Työelämän muutoksen aiheuttamia ongelmatilanteita olivat eniten kohdanneet ylemmät toimihenkilöt ja maatalousyrittäjät. Heissä oli eniten myös niitä, jotka eivät oman ilmoituksensa mukaan selviä työtehtävistään ilman lisäkoulutusta.

Eniten apua työelämän pulmiin saadaan työtovereilta ja työpaikan asiantuntijoilta. Koulutuksesta apua oli saanut 55 prosenttia ongelmatilanteisiin joutuneista.

Vaikka lähes kaikki työssä käyvistä (94 prosenttia) katsoivat, että heidän työssään tarvitsemansa tiedot ja taidot pohjautuvat paljon työssä hankittuun kokemukseen, myös koulutus ja omatoiminen opiskelu merkitsivät monelle paljon. Puolet työllisistä arvioi, että työssä tarvittavat tiedot ja taidot perustuvat paljon omatoimiseen opiskeluun. Lähes yhtä moni suhtautui peruskoulutukseen ja lisäkoulutukseen samoin.

Yli puolet palkansaajista opiskelee vuosittain työnantajan tuella, vuonna 1995 määrä oli noin 800 000 palkansaajaa. Koulutukseen osallistuminen ei kuitenkaan aina ole ongelmatonta. Työajalla tapahtuvaan ja työnantajan kustantamaan koulutukseen osallistumista estävät useimmiten työkiireet, 59 prosenttia palkansaajista ilmoitti kiireiden estävän opiskelua. Usein esteeksi mainittiin myös se, että sopivaa koulutusta ei ole tai siihen on vaikea päästä.

Ammattiin tai työhön liittyvään lisäkoulutukseen menosta oli kiinnostunut kaksi kolmasosaa työvoimaan kuuluvista. Eniten koulutuskiinnostusta herättivät ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvät syyt. Vuonna 1995 myös työttömyys tai sen uhka nousi yhdeksi tärkeimmistä koulutushalukkuuden syistä.

Varsinaista tarvetta ammattitaitoa kehittävään tai uraa edistävään koulutukseen ilmoitti työvoimaan kuuluvista 47 prosenttia. Yli puolet aikoi johonkin koulutukseen tutkimushetkeä seuraavan vuoden aikana joko työhön tai vapaa-ajan viettoon tai harrastuksiin liittyen. Vähintään vuoden kestävään, tutkintoon johtavaan koulutukseen ilmoitti lähivuosina aikovansa joka kymmenes työvoimaan kuuluva.

Lähde: Aikuisopiskelu Suomessa. Aikuiskoulutustutkimus 1995. Tilastokeskus.
Katso myös: http://www.stat.fi/sf/he/aku95b.html

Aikaisemmat julkaisut:
Aikuiskoulutustutkimus 1995. Ennakkotietoja. Tilastokeskus. (http://www.stat.fi/tk/he/aku.html)
Adult Education Survey 1995. Preliminary data. Statistics Finland. (http://www.stat.fi/sf/he/adultedu.html)

Aikuiskoulutustutkimus 1995 on Tilastokeskuksen kolmas aikuiskoulutukseen osallistumista kartoittava tutkimus. Tutkimuksen perusjoukkona ovat 18 - 64-vuotiaat Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Tiedot kerättiin vuoden 1995 syys-joulukuun aikana käyntihaastatteluina. Hyväksyttyjä haastatteluja saatiin 4 107, ja vastausprosentti oli 82.