23.10.1997

Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Salme Kiiski (09) 1734 3230, Timo Koskimäki (09) 1734 3517
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Työllisyys koheni edelleen syyskuussa

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan syyskuussa 1 841 000 eli 60 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten parani metalliteollisuuden, talonrakennuksen sekä julkisten ja muiden palveluiden työllisyys.

Työttömiä oli syyskuussa 315 000, runsaat 20 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 12,7 prosenttia eli 1,1 prosentti-yksikköä pienempi kuin viime vuoden syyskuussa. Miesten työttömyysaste oli 11,8 ja naisten 13,7 prosenttia. Nuoria oli syys-kuussa työttömänä 57 000, suunnilleen saman verran kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli korkein rakentamisessa, 17,1 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli 14,2 prosenttia.


Työvoiman muutokset 9/1996-9/1997, 1 000 henkeä
Syyskuu Elokuu Syyskuu MUUTOS, %
1996 1997 1997 9/96-9/97
Työlliset palkansaajat 1 781 1 868 1 841 3,3
jalostus 511 560 543 6,3
palvelualat 1 228 1 264 1 264 2,9
muut toimialat 42 45 34 -20,4
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 324 340 316 -2,7
Työlliset yhteensä 2 106 2 210 2 159 2,5
Työttömät yhteensä 336 313 315 -6,5
alle 25-vuotiaat 55 59 57 2,6
Työttömyysaste, % 13,8 12,4 12,7 -1,1 1
alle 25-vuotiaat, % 25,7 21,6 23,6 -2,1 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15-74-vuotiaat 1 411 1 341 1 392 -1,4
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Työttömien lisäksi oli syyskuussa noin 114 000 henkilöä, jotka olisivat voineet ottaa työtä vastaan, mutta jotka eivät etsineet sitä. Näistä ns. piilotyöttömistä 23 000 henkilöä arveli työnhaun tuloksettomaksi eikä sen vuoksi etsinyt työtä. Noin 91 000 edellä mainittuun ryhmään kuuluvaa ei etsinyt työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkin muun syyn takia. Nämä henkilöt tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi.

Osa-aikatyössä oli syyskuussa 236 000 henkilöä. Heistä 74 000 olisi halunnut tehdä kokoaikatyötä.

Kaikkiaan tammi-syyskuussa palkansaajia oli keskimäärin 45 000 enemmän ja työttömiä 26 000 vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.


Työvoima ja sen muutokset tammi-syyskuussa 1996-97, 1 000 henkeä (keskiarvo)
Tammi-syyskuu Tammi-syyskuu MUUTOS MUUTOS, %
1996 1997 1-9/96-1-9/97 1-9/96-1-9/97
Työlliset palkansaajat 1 803 1 848 45 2,5
jalostus 525 543 18 3,3
palvelualat 1 233 1 263 30 2,4
muut toimialat 45 42 -3 -5,3
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 328 322 -6 -1,9
Työlliset yhteensä 2 131 2 172 41 1,9
Työttömät yhteensä 408 382 -26 -6,5
alle 25-vuotiaat 79 86 7 8,8
Työttömyysaste, % 16,1 14,9 .. -1,2 1
alle 25-vuotiaat, % 28,9 28,2 .. -0,7 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15-74-vuotiaat 1 309 1 307 -2 -0,1
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Uudistuksen vaikutus vertailtavuuteen

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä sekä kansainvälisen vertailukelpoisuuden vaatimuksia. Työmarkkinoiden kausivaihtelut näkyvät aiempaa selvemmin uudistetussa työvoimatutkimuksessa. Vaikka suurin osa uudistuksen vaikutuksista on ennakoitu ja korjattu viime vuoden syyskuun lukuihin, on vuosimuutoksen vertailu edelleen jossain määrin epävarmaa.

Korjauksen perusteena käytettiin maalis-joulukuussa 1996 tehdyn rinnakkaistutkimuksen tuloksia. Tämän tutkimuksen otos oli kuitenkin pienehkö eikä kattanut koko vuotta, joten tehdyt korjaukset ovat karkeita. Korjauksissa on käytetty lisätietoina myös alkuvuoden 1997 työvoimatutkimuksen tuloksia.

Lopulliset vuotta 1996 koskevat korjatut luvut julkaistaan maaliskuussa 1998. Siihen asti muutostiedot ovat ennakollisia. Tutkimuksen vertailtavuus paranee vuoden 1998 tammikuussa, jolloin uudistetun tutkimuksen tietoja on kerätty koko vuodelta 1997.

Tänä vuonna työllisyyskehitystä on syytä arvioida lähinnä palkansaajien määrän muutoksilla. Euroopan unionin tilastoperusteiden käyttöönotto vuoden alusta vaikeuttaa erityisesti yrittäjien määrän vertailua vuotta aiempaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 15. - 21. syyskuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on muutosten arvioinnissa otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Syyskuun työttömyysasteen luottamusväli on ± 0,5 prosenttiyksikköä.

Työttömiä työnhakijoita työministeriön rekisterissä 381 000

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Sen tiedot kertovat työttömien työnhakijoiden määrän kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Syyskuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 381 000 työtöntä.

Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat tasoltaan muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia.

Maksetut työttömyyskorvaukset heinäkuulta

Maksettuja työttömyyskorvauksia tilastoivat Kansaneläkelaitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Kummankin tilastot kuvaavat kuukauden aikana korvausta saaneita, joten niissä ovat mukana myös kaikki kuukauden aikana päättyneet ja alkaneet työttömyysjaksot sekä osa-aikatyötä tai lyhyitä työsuhteita tehneiden ns. soviteltu työttömyyspäiväraha.

Heinäkuulta maksettiin työttömyyskorvauksia kaikkiaan noin 414 000 työttömälle. Työttömyysturvaa saaneiden lukumäärä väheni viime vuoden heinäkuusta noin 44 000 henkeä.

Lähde: Työvoimatutkimus,syyskuu 1997. Tilastokeskus