20.11.1997

Lisätietoja: Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Salme Kiiski (09) 1734 3230, Timo Koskimäki (09) 1734 3517
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Työllisyys parani edelleen lokakuussa

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan lokakuussa 1 832 000 eli runsaat 20 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten työpaikat lisääntyivät rakentamisessa ja liikenteessä. Työpaikkojen lisäys keskittyi lähinnä Uudellemaalle.

Työttömiä oli lokakuussa 324 000, lähes 50 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste, työttömien osuus työvoimasta, oli 13,1 prosenttia eli 1,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden lokakuussa. Miesten työttömyysaste oli 12,7 ja naisten 13,4 prosenttia. Työttömyys väheni eniten rakentamisessa, mutta työttömyysaste oli kuitenkin rakennusalalla edelleen korkein, 17,5 prosenttia.

Nuorten työttömyysaste, nuorten työttömien osuus nuorisotyövoimasta, aleni vuodessa lähes 2 prosenttiyksikköä 22,4 prosenttiin. Koko 642 000 nuoren ikäryhmästä oli työttömänä 8,5 prosenttia.

Kausitasoitettu työttömyysaste oli 13,8 prosenttia.


Työvoiman muutokset 10/1996 - 10/1997, 1 000 henkeä
Lokakuu Syyskuu Lokakuu MUUTOS, %
1996 1997 1997 10/96 - 10/97
Työlliset palkansaajat 1 810 1 841 1 832 1,2
jalostus 539 543 540 0,1
palvelualat 1 224 1 264 1 251 2,2
muut toimialat 47 34 41 -10,9
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 315 316 320 1,7
Työlliset yhteensä 2 125 2 159 2 155 1,4
Työttömät yhteensä 370 315 324 -12,5
alle 25-vuotiaat 57 57 54 -3,8
Työttömyysaste, % 14,8 12,7 13,1 -1,7 1
alle 25-vuotiaat, % 24,3 23,6 22,4 -1,9 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15 - 74-vuotiaat 1 359 1 392 1 388 2,1
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Työttömien lisäksi lokakuussa oli noin 93 000 henkeä, jotka olisivat voineet ottaa työtä vastaan, mutta eivät etsineet sitä. Näistä piilotyöttömistä 20 000 henkeä ei hakenut töitä sen vuoksi, että he arvelivat työnhaun tuloksettomaksi. Noin 73 000 ei etsinyt työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkin muun syyn takia. Kumpikin ryhmä tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi. Kaikkiaan työvoimaan kuulumattomia 15 - 74-vuotiaita oli 1 388 000 henkeä.

Osa-aikatyössä oli lokakuussa 248 000 henkeä. Heistä 86 000 olisi halunnut tehdä kokoaikatyötä.

Tammi-lokakuussa palkansaajia oli keskimäärin 43 000 enemmän ja työttömiä 28 000 vähemmän kuin viime vuoden tammi-lokakuussa.


Työvoima ja sen muutokset tammi-lokakuussa 1996 - 97, 1 000 henkeä (keskiarvo)
Tammi-lokakuu Tammi-lokakuu MUUTOS MUUTOS, %
1996 1997 1-10/96 - 1-10/97 1-10/96 - 1-10/97
Työlliset palkansaajat 1 804 1 846 43 2,4
jalostus 527 542 16 3,0
palvelualat 1 232 1 262 30 2,4
muut toimialat 45 42 -3 -5,8
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 327 322 -5 -1,6
Työlliset yhteensä 2 131 2 170 39 1,9
Työttömät yhteensä 404 376 -28 -7,1
alle 25-vuotiaat 77 83 6 7,8
Työttömyysaste, % 16,0 14,8 .. -1,2 1
alle 25-vuotiaat, % 28,5 27,8 .. -0,7 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15 - 74-vuotiaat 1 314 1 315 1 0,1
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Uudistuksen vaikutus vertailtavuuteen

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä sekä kansainvälisen vertailukelpoisuuden vaatimuksia. Vaikka suurin osa uudistuksen vaikutuksista on ennakoitu ja korjattu viime vuoden lokakuun lukuihin, on vuosimuutoksen vertailu edelleen jossain määrin epävarmaa. Lopulliset vuotta 1996 koskevat korjatut luvut julkaistaan maaliskuussa 1998. Siihen asti muutostiedot ovat ennakollisia.

Tänä vuonna työllisyyskehitystä on syytä arvioida palkansaajien määrän muutoksilla. Euroopan unionin tilastoperusteiden käyttöönotto vuoden alusta vaikeuttaa erityisesti yrittäjien määrän vertailua vuotta aiempaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 13. - 19. lokakuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on muutosten arvioinnissa otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Lokakuun työttömyysasteen luottamusväli on ±0,5 prosenttiyksikköä.

Työttömiä työnhakijoita työministeriön rekisterissä 378 000

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Sen tiedot kertovat työttömien työnhakijoiden määrän kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Lokakuun lopussa työministeriön työnhakijarekisterissä oli 378 300 työtöntä.

Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat tasoltaan muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia.

Työttömyyskorvauksia elokuulta 396 000:lle

Maksettuja työttömyyskorvauksia tilastoivat Kansaneläkelaitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Kummankin tilastot kuvaavat kuukauden aikana korvausta saaneita, joten niissä ovat mukana myös kaikki kuukauden aikana päättyneet ja alkaneet työttömyysjaksot sekä osa-aikatyötä tai lyhyitä työsuhteita tehneiden soviteltu työttömyyspäiväraha.

Elokuulta maksettiin työttömyyskorvauksia kaikkiaan noin 396 000 työttömälle. Työttömyysturvaa saaneiden määrä väheni viime vuoden elokuusta noin 41 000 henkeä.

Lähde: Työvoimatutkimus, lokakuu 1997. Tilastokeskus