11.12.1997

Lisätietoja: Tapio Oksanen (09) 1734 3228, Hannu Siitonen (09) 1734 3225, Salme Kiiski (09) 1734 3230,
Timo Koskimäki (09) 1734 3517
Vastaava tilastojohtaja: Risto Lehtonen

Työllisyys parani palveluissa

Palkansaajia oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan marraskuussa 1 823 000 eli runsaat 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten työpaikat lisääntyivät julkisissa ja muissa palveluissa sekä kaupassa.

Työttömiä oli marraskuussa 328 000, lähes 60 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste, työttömien osuus työvoimasta, oli 13,2 prosenttia eli 2,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuoden marraskuussa. Miesten työttömyysaste oli 12,4 ja naisten 14,1 prosenttia.

Työttömyys väheni eniten rakentamisessa. Työttömyysaste oli kuitenkin rakennusalalla edelleen korkein, 20,7 prosenttia.

Nuorten, 15 - 24-vuotiaiden työttömyysaste oli 20,3 prosenttia. Koko 643 000 nuoren ikäryhmästä oli työttömänä 7,8 prosenttia.

Kausitasoitettu työttömyysaste oli 13,4 prosenttia.

Työvoiman muutokset 11/1996 - 11/1997, 1 000 henkeä
Marraskuu Lokakuu Marraskuu MUUTOS, %
1996 1997 1997 11/96 - 11/97
Työlliset palkansaajat 1 790 1 832 1 823 1,8
jalostus 510 540 511 0,1
palvelualat 1 235 1 251 1 275 3,3
muut toimialat 45 41 37 -18,5
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 331 320 336 1,5
Työlliset yhteensä 2 121 2 155 2 160 1,8
Työttömät yhteensä 387 324 328 -15,2
alle 25-vuotiaat 59 54 50 -16,0
Työttömyysaste, % 15,4 13,1 13,2 -2,2 1
alle 25-vuotiaat, % 26,2 22,4 20,3 -5,9 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15 - 74-vuotiaat 1 346 1 388 1 380 2,5
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1prosenttiyksikköä

Työttömien lisäksi marraskuussa oli noin 100 000 henkeä, jotka olisivat voineet ottaa työtä vastaan mutta eivät etsineet sitä. Näistä piilotyöttömistä 22 000 henkeä ei hakenut töitä sen vuoksi, että he arvelivat työnhaun tuloksettomaksi. Noin 78 000 ei etsinyt työtä opintojen, lastenhoidon tai jonkin muun syyn takia. Kumpikin ryhmä tilastoidaan työvoimaan kuulumattomiksi. Kaikkiaan työvoimaan kuulumattomia 15 - 74-vuotiaita oli 1 380 000 henkeä.

Osa-aikatyössä oli marraskuussa 250 000 henkeä. Heistä 84 600 olisi halunnut tehdä kokoaikatyötä.

Tammi-marraskuussa palkansaajia oli keskimäärin 42 000 enemmän ja työttömiä 32 000 vähemmän kuin viime vuoden tammi-marraskuussa.

Työvoima ja sen muutokset tammi-marraskuussa 1996 - 97, 1 000 henkeä (keskiarvo)
Tammi-marraskuu Tammi-marraskuu MUUTOS MUUTOS, %
1996 1997 1-11/96 - 1-11/97 1-11/96 - 1-11/97
Työlliset palkansaajat 1 802 1 844 42 2,3
jalostus 525 539 14 2,7
palvelualat 1 232 1 263 31 2,5
muut toimialat 45 42 -3 -7,3
Työlliset yrittäjät + perheenjäsenet 327 323 -4 -1,3
Työlliset yhteensä 2 130 2 169 39 1,9
Työttömät yhteensä 403 371 -32 -7,8
alle 25-vuotiaat 75 80 5 6,1
Työttömyysaste, % 15,9 14,6 .. -1,3 1
alle 25-vuotiaat, % 28,3 27,2 .. -1,1 1
Työvoimaan kuulumat-
tomat 15 - 74-vuotiaat 1 317 1 321 4 0,3
MUUTOS-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista. 1 prosenttiyksikköä

Uudistuksen vaikutus vertailtavuuteen

Tilastokeskus on uudistanut työvoimatutkimuksen vuoden 1997 alusta vastaamaan paremmin Euroopan unionin ja ILOn käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä sekä kansainvälisen vertailukelpoisuuden vaatimuksia. Vaikka suurin osa uudistuksen vaikutuksista on ennakoitu ja korjattu viime vuoden marraskuun lukuihin, on vuosimuutoksen vertailu edelleen jossain määrin epävarmaa. Lopulliset vuotta 1996 koskevat korjatut luvut julkaistaan maaliskuussa 1998. Siihen asti muutostiedot ovat ennakollisia.

Tänä vuonna työllisyyskehitystä on syytä arvioida ensi sijassa palkansaajien määrän muutoksilla. Euroopan unionin tilastoperusteiden käyttöönotto vuoden alusta on vaikeuttanut erityisesti yrittäjien määrän vertailua vuotta aiempaan.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tiedot kerättiin haastattelemalla noin 12 000 Suomessa asuvaa työikäistä. Tiedot ovat ajalta 10. - 16. marraskuuta. Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama henkilö on otoksessa mukana viisi kertaa puolentoista vuoden aikana.

Koska työvoimatutkimus perustuu otokseen, on muutosten arvioinnissa otettava huomioon satunnaisvaihtelu. Marraskuun työttömyysasteen luottamusväli on ± 0,5 prosenttiyksikköä.

Työministeriö julkaisee marraskuun lukunsa ensi viikolla

Myös työministeriö julkaisee työttömyystilastoa. Sen tiedot kertovat työttömien työnhakijoiden määrän kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Työministeriö julkaisee marraskuun tiedot ensi viikon alussa.

Menetelmä- ja määritelmäerojen takia Tilastokeskuksen ja työministeriön työttömyysluvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Luvut muuttuvat yleensä kuitenkin samansuuntaisesti siten, että työministeriön luvut ovat tasoltaan muutaman kymmenen tuhannen verran suurempia.

Lähde: Työvoimatutkimus,marraskuu 1997. Tilastokeskus