18.12.1997

Lisätietoja: Leena Timonen (09) 1734 2518
Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Tilastointi muuttuu - Suomen energiankulutus pienenee

Tilastokeskus on uudistanut Suomen energiatilastot kansainvälisesti vertailukelpoisemmiksi. Tilastoinnin muutos on valmisteltu yhteistyössä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa.

Uudella tavalla tilastoituna Suomen energian kokonaiskulutus vuonna 1996 oli lähes 7 prosenttia pienempi kuin entisellä tilastointitavalla. Vesivoiman ja sähkön nettotuonnin osuudet energian kulutuksesta olivat selvästi aiempaa pienempiä, muiden energiamuotojen osuudet vastaavasti suurempia.

Hiilen käyttö kasvoi vuonna 1996

Eniten käytetty energialähde Suomessa vuonna 1996 oli öljy, jonka osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 29 prosenttia. Seuraavaksi eniten käytettiin puupolttoaineita, hiiltä ja ydinvoimaa.

Energian kokonaiskulutus kasvoi viime vuonna lähes 5 prosenttia vuoteen 1995 verrattuna. Hiilen kulutus kasvoi peräti 23 prosenttia. Hiilen käyttö lauhdevoiman tuotantoon kaksinkertaistui, koska sähkön vienti maastamme kasvoi ja tuonti vähentyi. Pohjoismaissa oli käytettävissä aiempaa vähemmän vesivoimaa sähköntuotantoon vuonna 1996.

Energian kokonaiskulutus 1995 1996, petajoulea (PJ)
muutos osuus
1995 1996 1995 - 96, % 1996, %
Öljy 345 356 3,2 29
Puupolttoaineet 207 212 2,4 17
Hiili 167 204 22,8 16
Ydinvoima 198 204 3,0 16
Maakaasu 117 123 4,5 10
Turve 74 85 13,8 7
Vesivoima 46 42 -8,5 3
Sähkön nettotuonti 30 13 -56,4 1
Muut kotimaiset 7 8 6,0 1
Yhteensä 1 192 1 247 4,6 100
Muutos sarakkeen tiedot on laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Suurimmat muutokset vesivoiman ja tuontisähkön tilastoinnissa

Tilastouudistus vähentää vesi- ja tuulivoiman sekä tuontisähkön energiamäärän maamme energiataseessa lähes kolmannekseen entisestä. Kotimaisten energialähteiden osuus laskee 32 prosentista 28 prosenttiin.

Vesi- tai tuulivoimalla tuotettu sähkö sekä tuontisähkö lasketaan sellaisenaan energian kokonaiskulutukseen, kun ne aikaisemmin muunnettiin primäärienergiaksi 35 prosentin muuntosuhteella.

Energian kokonaiskulutusta laskettaessa ydinvoimalla tuotetun sähkön muuntosuhde on 33 prosenttia aiemman 35 prosentin sijasta. Ydinvoiman primäärienergiamäärä energiataseessa kasvaa siksi noin 6 prosenttia.

Uusiutuvien energialähteiden ja turpeen tilastointia on parannettu. Puupolttoaineen ja turpeen osuus kokonaisenergiasta kasvaa jonkin verran aiempaan verrattuna.

Energiatietojen kansainvälinen vertailu helpottuu

Uudistetut energiatilastot ovat lähes suoraan vertailukelpoisia kansainvälisen energiajärjestön, IEA:n ja EU:n energiatilastojen kanssa. Suomessa ydinvoima katsotaan kuitenkin edelleen tuontienergiaksi, vaikka IEA määrittelee sen kotimaiseksi energialähteeksi.

Tilastokeskus ryhtyy energiatilastoissaan käyttämään yksikkönä pääasiassa terajoulea. Tiedot julkaistaan silti myös ekvivalenttisina öljytonneina (toe). Yksi toe on 41,868 gigajoulea (GJ).

Tilastoinnin muutokset eivät vaikuta sähkön tuotantotietoihin, jotka esitetään terawattitunteina (TWh), eivätkä hiilidioksidin ja muiden ilmapäästöjen määriin.

Lähde: Energiatilastot. Tilastokeskus

Liittenä energian kokonaiskulutuksen laskentaesimerkki

Energian kokonaiskulutuksen laskenta

Energian kokonaiskulutus lasketaan energian tuotannossa käytettyjen polttoaineiden mukaan. Vesi- ja tuulivoimalle sekä tuontisähkölle ei voida kohdistaa polttoainetta.

Uusissa tilastoissa vesi- ja tuulivoiman tuotanto sekä sähkön nettotuonnin määrä lasketaan suoraan (100 %) mukaan energian kokonaiskulutukseen. Aiemmin niiden sähkömäärä otettiin huomioon kiinteällä 35 prosentin muuntosuhteella, joka perustui hiililauhdevoiman hyötysuhteeseen. Näiden energiantuotantomuotojen primäärienergiaksi katsottiin siis se energiamäärä, joka olisi kulunut, jos vastaava sähkömäärä olisi tuotettu hiilikäyttöisissä lauhdevoimaloissa.

Ydinvoimalle käytettiin samaa 35 prosentin muuntosuhdetta, vaikka kansainvälisissä tilastoissa käytetään ydinvoiman oikeaa lämpöhyötysuhdetta 33 prosenttia. Uudessa tilastointikäytännössä on siirrytty kansainväliseen tapaan.

Esimerkki vuoden 1996 sähköntuotannosta

Vuonna 1996 tuotettiin ja tuotiin sähköä:

vesivoima 11 704 GWh
tuulivoima 11 GWh
sähkön nettotuonti 3 661 GWh
ydinvoima 18 679 GWh
Sähkön hankinta
Energian kokonaiskulutus, terajoulea TJ
GWh
Muunto TJ:ksi1)
Uusi tapa
Vanha tapa
Vesivoima 11 704 11704 * 3,6 = 42 134 42 134 42134 / 0,353) = 120 384
Tuulivoima 11 11 * 3,6 = 40 40 40/0,353) = 113
Sähkön nettotuonti 3 661 3661 * 3,6 = 13 180 13 180 13180 / 0,353) = 37 656
Ydinvoima 18 679 18679 * 3,6 = 67 244 67244 / 0,332) = 203 771 67244 / 0,354) = 192 127

1) Muuntokerroin: 3,6 TJ/GWh

2) Uusi ydinvoiman muuntosuhde = 0,33

3) Vesi- ja tuulivoiman sekä sähkön nettotuonnin vanha muuntosuhde = 0,35

4) Vanha ydinvoiman muuntosuhde = 0,35