5.2.1997

Tietosektorin liikevaihto 100 miljardia vuonna 1994

Päätoimialaltaan tietosektoriin luokiteltavien yritysten liikevaihto oli vuonna 1994 hieman alle 100 miljardia markkaa, mikä oli runsaat 10 prosenttia kaikkien yritysten liikevaihdosta. Näillä toimialoilla toimi vajaat 10 prosenttia kaikista yrityksistä. Suuri osa tietosektoriin kuuluvista yrityksistä toimii atk-palveluissa, tietoliikennevälineiden valmistuksessa tai teleliikenteessä.

Tietoyhteiskunnalle tyypillisten tavaroiden (viestintävälineiden, tietokoneiden, kulutuselektroniikan, teollisuuselektroniikan ja elektronisten komponenttien) tuotanto on kasvanut viime vuosina huomattavasti muuta teollisuutta nopeammin. Vuosina 1991-1994 tuotannon arvo kasvoi keskimäärin 44 prosenttia vuodessa, kun tavaratuotanto kokonaisuudessaan kasvoi vajaat 7 prosenttia. Tietoyhteiskunnalle tyypillisten tavaroiden viennin osuus Suomen ulkomaankaupasta oli vuonna 1995 yli 13 prosenttia, kun se vuonna 1988 oli vajaat 6 prosenttia.

Tietotuotannon työpaikkojen osuus kaikista työpaikoista oli vuonna 1995 vajaat 6 prosenttia. Koko työllisen työvoiman määrän kasvusta vuosina 1994-1995 tietotuotannon osuus oli kuitenkin kolmasosa.

Luvut ovat ennakkotietoja Tilastokeskuksen valmistumassa olevasta selvityksestä Tiedolla tietoyhteiskuntaan - Tietoyhteiskuntatilasto 1997, jonka tuloksia erikoissuunnittelija Lea Parjo esitteli Tieto97-tapahtumassa keskiviikkona. Julkaisu kokoaa ensi kertaa yhteen tilastoaineiston tietoyhteiskunnan muotoutumisesta - teknisestä infrastruktuurista koulutukseen ja työelämästä kotitalouksiin. Hanke laatia tilastokuvaus tietoyhteiskunnasta sisältyi valtioneuvoston vuonna 1995 hyväksymään periaatekannanottoon suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Informaatiosektorin määrittelyt poikkeavat usein toisistaan ja kansainvälisesti sovittua viitekehystä ei ole olemassa. Tilastokeskuksen selvityksessä informaatiotoimialat on jaettu kolmeen alaluokkaan: tavaroiden, palvelujen ja sisällön tuottajiin. Palvelutuotannossa sekä informaatio- ja sisältötuotannossa on lisäksi erotettu suppea ydintuotanto sekä siihen läheisesti liittyvillä toimialoilla toimivat yritykset.

Julkaisussa on myös ennakkotietoja etätyöstä ja tietotekniikan käytöstä työelämässä, josta kysyttiin keväällä 1996 tehdyn työvoimatutkimuksen yhteydessä. Tietotekniikkaa käytti tuolloin työssään 56 prosenttia suomalaisista palkansaajista. Käyttäjien osuus on yli kolminkertaistunut sitten vuoden 1984. Hallinnollisen ja toimistotyön ammateissa tietotekniikkaa käyttää jo neljä viidestä palkansaajasta. Naiset käyttävät työssään tietotekniikkaa yleisemmin kuin miehet. Naiset myös työskentelevät suuremman osan työajastaan tietotekniikan välineitä käyttäen.

Muita poimintoja ensimmäisen messupäivän annista:

Helsingin yliopiston rehtori Kari Raivio toivoi tolkkua tietotulvaan. Hän eritteli puheenvuorossaan verkottuneen tiedon ongelmia. Vaikeutena ovat mm. olennaisen tiedon löytäminen, tiedon luotettavuuden arviointi, tiedon pirstoutuneisuus, viestintäkielen vaikeutuminen ja vastaanottajien koulutustaso.

Tärkein tehtävä Raivion mielestä on ihmisten kouluttaminen ja erityisesti yleissivistyksen tukeminen. Se antaa mahdollisuuden hallita tiedon tulvaa ja muutoksia. Tiedon laatumerkintöjen selventäminen verkoissa on myös tarpeen Raivion mielestä ja tietojärjestelmien käyttäjäystävällisyyttä tulee kehittää.

Tilastokeskuksen tietoiskuja:

Maailma mikrollasi - Euroavain 97
SuomiCD aluetietokanta - postinumeroalueittaiset
kuluttajavertailut ja -analyysit
EU:ssa väki harmaantuu
Suomen koulutustaso lähenee EU:n kärkeä
Rekisteriaineistot kuluttajamarkkinoinnissa - miten
löydän asiakkaani
Suomalaiset ja ympäristö kansainvälisestä näkökulmasta
Tilastokeskuksen yritysrekisteri - Suomen kattavin
tietopankki business-to-business -markkinointiin
Vihdoinkin kansainvälisesti vertailukelpoinen inflaatiomittari
Viron yritysrekisteri - kontakti vai ei?
Kuluttajabarometri - kuluttajien mielialat EU-maissa
Asuntojen hinnat
Lama ja kotitalouksien varallisuuden muutokset
Tietosuoja hallinnollisten aineistojen käytössä

Lähde: Tieto97 - tiedon hankinnan, hallinnan ja viestinnän ammattitapahtuma 5.-6.2.1997. Wanha Satama, Katajanokka, Helsinki
Lisätietoja: Maari Paasilinna (09) 1734 2569;
Tietoyhteiskuntatilasto 1997: Lea Parjo (09) 1734 3521.