5.2.1998

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349
Vastaava tilastojohtaja: Markku Suur-Kujala

Kuluttajien usko nopeaan talouskasvuun lähes ennallaan

Kuluttajien luottamus suotuisaan talouskehitykseen jatkui vahvana tammikuussa. Kuluttajista 43 prosenttia arvioi maan talouden paranevan tänä vuonna. Joka neljäs uskoi oman taloutensa paranevan. Vain noin kymmenesosa arvioi oman tai maan talouden kehityksen huononevan. Tilastokeskuksen kuluttajabarometriä varten haastateltiin 19. - 26. tammikuuta 1 600 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien tyytyväisyyttä mittaava luottamusindikaattori oli tammikuussa 15,3. Kuluttajien kuva oman talouden tulevaisuudesta on yhä valoisa. Maan talouskehitystä myönteisenä pitävien osuus on sen sijaan hieman pienentynyt viime kuukausina. Keväällä 1997 vielä joka toinen vastaaja uskoi maan talouden paranevan seuraavan vuoden aikana. Varsinkin yrittäjien näkemykset ovat muuttuneet varovaisemmiksi.

Kuluttajat uskovat työttömyyden vähenevän edelleen tasaisesti. Kuluttajahintojen nousun odotetaan pysyvän tänä vuonna noin kahdessa prosentissa. Ensi vuoden tammikuun inflaatioennuste on 2,0 prosenttia. Vuonna 1997 kuluttajien inflaatioennusteet olivat hyvin osuvia.

Kotitalouksien rahatilanne oli tammikuussa edelleen vakaa. 40 prosenttia vastaajista ilmoitti tulojensa ja menojensa menneen tasan. Joka toinen kotitalous oli pystynyt säästämään rahaa. Kolme sadasta oli joutunut turvautumaan säästöihinsä ja yhtä moni oli joutunut tekemään velkaa.

Puolet vastaajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista aikoi säästää tänä vuonna. Näistä kuusi kymmenestä säästää "pahan päivän varalle" ja joka toinen velanhoitoon. Kaksi kolmasosaa vastaajista piti luotonottoa edullisena ja 12 prosenttia aikoi ottaa lainaa vuonna 1998.

Kuluttajien ostoaikomukset pysyivät tammikuussa suunnilleen ennallaan. Viihde-elektroniikkaa aikoi ostaa seuraavan kuuden kuukauden aikana joka neljäs ja kodinkoneita joka viides vastaaja. Joka kolmas aikoi lomailla ulkomailla. Kotimaan lomamatkaa suunnitteli puolet vastaajista.

Auton ostoa puolen vuoden kuluessa suunnitteli kymmenesosa vastaajista. 36 prosenttia kotitalouksista aikoi sisustaa ja joka neljäs remontoida kotiaan. Kotitalouksista 5 prosenttia aikoi ostaa asunnon tämän vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori lasketaan haastateltavien vastauksista viiteen kysymykseen: maan talouden mennyt ja tuleva kehitys, oman talouden mennyt ja tuleva kehitys sekä mittausajankohdan edullisuus suurehkoihin hankintoihin. Indikaattori on keskiarvo saldoluvuista, jotka saadaan vähentämällä myönteisten vastausten osuudesta kielteisten vastausten osuus.

Lähde: Kuluttajabarometri, tammikuu 1998. Tilastokeskus